برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
آزمایش تاثیر اسانس بر رشد قارچ Aspergillus flavus در محیط کشت مایع(YES)
برای بررسی تاثیرات ضد قارچی اسانسهای آویشن، رازیانه، نعناع، اکالیپتوس، رزماری، باریجه، مرزه بر رشد قارچ Aspergillus flavus از محیط کشت YESستفاده شد ابتدا لولههای آزمایش حاوی19 سی سی محیط کشت پس از اتوکلاو در دمای اتاق قرار داده شد تا دمای آن به 45 درجه سانتیگراد کاهش یابد. اسانسها با غلظتهای 1000،800،600،400،200 پی پی ام همراه با تویین به محیط کشت YES افزوده، در تیمار شاهد به جای اسانس به همان میزان آب مقطر و تویین اضافه شد. سپس نیم سی سی سوسپانسیون با غلظت 106 اسپور در میلیلیتر به هر کدام از لولهها افزوده شد و لولهها به منظور یکنواخت شدن سوسپانسیون و اسانس به مدت 60 ثانیه ورتکس شدند.
2-1-7-3 تعیین وزن خشک میسلیوم:
در پایان مدت کشت محتوای لولهها توسط کاغذ صافی واتمن شمارهی 42 صاف گردید. سپس توده میسلها در آون با حرارت C 80 و مدت 24 ساعت خشک شده و توزین گردید. سپس کاغذ صافی حاوی میسلیوم توسط ترازوی یک دههزارم گرم وزن شده و وزن به دست آمده از وزن صافی کم شده و در نهایت وزن خشک میسلیوم به دست آمد.

2-7-3 محیط کشت AFPA
محیط کشت AFPAیک محیط شناسایی انتخابی برای آشکارسازی حضور قارچهای گروه A. flavus است. با این روش امکان تشخیص و تمایز این گونه از سایز آسپرژیلوسها بر اساس ایجاد رنگ زرد نارنجی در پشت پرگنه امکانپذیر میگردد (غفورالهی، 1390).
2-2-3- آزمایش تاثیر اسانس بر رشد قارچ Aspergillus flavus در محیط کشت جامد AFPA
اثر ضد قارچی اسانسهای مرزه، آویشن، رازیانه، نعناع، اکالیپتوس، باریجه، رزماری، بر رشد شعاعی قارچ Aspergillus flavus در محیط کشت AFPA، جهت تعیین حداقل غلظتهای موثر به روش اختلاط با محیط کشتCrover and Moore, 1962) ) مورد بررسی قرار گرفت. محیط کشت AFPA پس از اتوکلاو در دمای آزمایشگاه قرار داده شد تا دمای آن کاهش یابد. اسانسها با غلظتهای 1000، 800 ،600، 400، 200 پیپیام به محیط کشت AFPA اضافه و آرام آرام به هم زده شد تا اسانس به صورت یکنواخت در محیط توزیع گردد. در تیمار شاهد به جای اسانس به همان مقدار آب مقطر و تویین استریل اضافه گردید سپس محیطهای حاوی، اسانس و فاقد اسانس را درون ظروف پتری دیش به قطر 8 سانتیمتر ریخته و اجازه داده شد تا محیط منعقد گردد. سپس دیسکهای قارچی به قطر 5 میلیلیتر توسط چوب پنبه سوراخ کن از جدایه جدا و در مرکز هر تشتک پتری حاوی محیط کشت و اسانس قرار داده شد.پس پتریهای مایعزنی شده در انکوباتور در دمای 27 درجه سانتیگراد قرار داده شد سپس از پر شدن پتری شاهد و گذشت 9 روز قطر پر گنه تیمار اندازهگیری شد (شکل2-3). در این آزمایش برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته و نتایج قطر هاله بر حسب میلیمتر گزارش گردید.

مطلب مرتبط :   است همانطور که در و استاندارد سازی

شکل (2-3) –تیمار رشد یافته قارچAspergillas flavus بعد از نه روز در محیط کشت جامد
8-3 تعیین خاصیت قارچکشی اسانسها
برای تعیین خاصیت قارچ ایستایی یا قارچکشی اسانس از روش ارائه شده تامسون (Tomson, 1989) استفاده شد این ویژگی با کشت مجدد تیمارهایی که هیچ گونه رشدی نداشتند یا رشد کمی داشتند و انتقال آنها بر روی محیطکشت PDA بدون اسانس این خاصیت مشخص شد (نعناع، مرزه، آویشن).
تاثیر اسانسهای مورد مطالعه در جلوگیری از رشد قارچ A. flavus در مغز ارقام مختلف پسته
نتایج حاصل از آزمایشات فاز اول طرح نشان دادند که از میان اسانسهای مورد استفاده اسانس آویشن و رازیانه بیشترین قدرت بازدارندگی از رشد قارچ را از خود نشان داد
9-3 جمع آوری ارقام مختلف پسته
به منظور اثر ضد قارچی 7 اسانس گیاهی تعداد 4 رقم از ارقام مهم پسته بومی و غیر بومی شامل اکبری ،خنجری ،شاهپسند ،اوحدی از مناطق پسته خیز دامغان (فرات،امیریه،مهماندوست) جمع آوری گردید. قبل از انجام آزمایش ابتدا مقدار gr12 از هر رقم پسته ( شاهپسند، خنجری، احدی، اکبری در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار) توزین گردید. قبل از تلقیح کپک به سطح پسته لازم است ابتدا اطمینان حاصل نماییم که میکروارگانیسمهای دیگری در سطح پسته وجود نداشته باشد. چون ممکن است ارگانیسمهای دیگری واکنشهای متفاوتی در مقابل اثر اسانس از خود نشان داده و در نتیجه بررسی آزمایش با اشکال مواجه گردد. در این طرح برای استریل نمودن سطح محصول از محلول 5% هیپوکلریتسدیم برای مدت 30 ثانیه استفاده گردید. علت استفاده از زمان کوتاه محلول رقیق هیپوکلریت آن است که اگر از مواد ضدعفونیکننده قویتر یا غلظتهای بالاتر استفاده
گردد امکان داشت تغییراتی در بافت این محصول ایجاد شود.
تلقیح سوسپانسیون اسپور و محلول پاشی اسانس بر سطح ارقام پسته
سپس مغز پسته ارقام مختلف به طور جداگانه در داخل تشتک پتری استریل قرار گرفت و یک میلی لیتر از سوسپانسیون قارچ(به غلظت 106 اسپور در میلی لیتر)به پستههای داخل تشتک پتری مایه زنی گردیدو پتریها درون ظروف پلاستیکی که در کف آن برای تامین رطوبت در حد اشباع ،آب مقطر استریل ریخته شده بودقرار داده شد (Ghewande et al., 1993).
سپس دو اسانس آویشن و رازیانه با غلظت 400 و 600 پیپیام به عنوان بهترین و موثرترین اسانس و یک تیمار به عنوان شاهد با 3 تکرار به کار برده شد ابتدا مقدار لازم اسانس 400 و 600 پیپیام که برابر با 450 و 300 میکرولیتر میباشد تهیه نموده و داخل cc30 آبمقطر استریل ( حجم اسپری) ریخته و اسپری کردن سطح پستهها با اسانس صورت میگیرد. اسپری کردن سطح پستهها باید به نحوی صورت گیرد که همه سطوح پسته آغشته به سوسپانسیون را اسانس بپوشاند و سپس پتریها را درون ظروف پلاستیکی که در کف آن برای تامین رطوبت در حد اشباع، آبمقطر استریل ریخته شده بود قرار داده و در انکوباتور در دمای 26 به مدت 7 روز قرار میدهیم.

مطلب مرتبط :   ارزیابی عملکرد و بلایای طبیعی
دسته بندی : علمی