برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

برای برآورد پارامترهای رابطه (10) از ماتریس متغیرهای ابزاری به صورت زیر (رابطه-13) استفاده میشود:
رابطه- 13
بنابراین، برآورد زنندههای روش گشتاور تعمیم یافته که با نمایش داده میشود، به صورت رابطه (14) تعریف میشود:
رابطه- 14
در ادامه و پس از برآورد ضرایب، لازم است از آزمون سارگان برای بررسی معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده در مدل و بیش از حد مشخص بودن معادله استفاده شود. علاوه بر این، باید مرتبهی خودرگرسیونی جملات اختلال نیز آزموده شود. زیرا، روش تفاضل گیری مرتبهی اول برای حذف اثرات ثابت در صورتی روش مناسبی است که مرتبه خود همبستگی جملات اختلال از مرتبه دو نباشد. آزمون سارگان به صورت مجانبی داری توزیع خی دو بوده که به صورت رابطه (15) تعریف میشود:
رابطه- 15
در این آزمون، ، ماتریس k*1 از ضرایب برآورد شده و z ماتریس متغیرهای ابزاری و H ماتریس مربع با ابعاد (T-q-1) است که در آن T تعداد مشاهدات و q تعداد متغیرهای توضیحی مدل میباشد. در این آزمون اگر فرضیهی صفر رد نشود، در ان صورت متغیرهای ابزاری تعریف شده در مدل معتبر بوده و مدل نیاز به تعریف متغیرهای ابزاری بیشتر ندارد. اما، در صورت رد فرضیه صفر متغیرهای ابزاری تعریف شده ناکافی و نامناسب بوده ولازم ایت متغیرهای ابزاری مناسبتری برای مدل تعریف شود (بالتاجی، 2005).
3-4-3- آزمون معنادار بودن کلی
برای آزمون معنی دار بودن مدل از آماره F استفاده می شود. آماره F از رابطه زیر بدست می آید:
«مقدار F آزمون فرضیه عدمی را که بر اساس آن، ضرایب حقیقی شیب بطور همزمان صفر هستند، ارائه
می کند. اگر مقدار محاسبه شده F از مقدار بحرانی F بدست آمده از جدول F با سطح معنی دار بودن درصد تجاوز کند، فرضیه H0 را رد می کنیم و در غیر اینصورت آن را می پذیریم»(گجراتی، دامودار، 1377، ص 300).
3-4-4- آزمون معنی دار بودن ضرایب
آزمون فرضیه را آزمون معنی دار بودن می گویند. اگر H0 را نتوان رد کرد، Xit در توضیح تغییرات Yit تاثیری نخواهد داشت. برای این کار ابتدا آماره آزمون t را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می کنیم:
و آن را با t جدول در سطح معنی داری مورد نظر و (n-k) درجه آزادی مقایسه می کنیم، اگر آماره مورد نظر در ناحیه بحرانی قرار گرفت، یعنی t محاسبه شده از مقدار بحرانی t تجاوز نمود، فرضیه H0 رد شده و در غیر اینصورت رد نخواهد شد.
با توجه به اینکه اغلب اوقات به مقادیر بحرانی t دسترسی نداریم، راه دیگر برای آزمون معنادری ضرایب استفاده از مقادیر P_value برای هر یک از متغیرها است. اگر p بدست آمده از سطح احتمال مورد نظر ما (مثلاً 5%) کمتر بود فرضیه H0(0=ضریب) رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می شود یعنی ضریب بدست آمده از نظر آماری معنی دار است.
باید توجه داشت که اهمیت آماری با اهمیت اقتصادی تفاوت دارد، چرا که اهمیت آماری به اندازه و اهمیت اقتصادی به جهت و اندازه بستگی دارد.
3-5 – روش تحقیق
تحقیق مجموعه فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است خواه با روش آزمایشی صرف و خواه با روشهای دیگر . تحقیق به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تاکید دارد و ویژگیهای کلی مجموعه مورد بررسی ، مجموعه های کوچکتر موجود در آن رابدست میدهد.
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص نمائیم برای موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق با استفاده از چه روش و شیوه تحقیقی بتواند دقیق تر و سریعتر به پاسخ های تحقیق دست یابد. نوع تحقیق به لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ کنترل متغیرها یک تحقیق غیر آزمایشی و از نوع علی مقایسه ای می باشد.
هدف از تحقیقات علی مقایسه این است که از معلول (متغیر وابسته) پی به علت (متغیرهای مستقل) ببریم. بدین ترتیب این تحقیق گذشته نگر است. همچنین نحوه تحلیل داده ها از طریق محاسبات و آزمونهای آماری صورت خواهد گرفت.
3-6 – جامعه آماری
در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. بنابراین جامعه آماری به مجموعه ای از اشخاص، اشیا، مکان ها، رویدادها و اموری اطلاق می شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود. جامعه آماری در پژوهش حاضر منتخبی از کشورهای آسیایی می باشند.
دسته بندی : علمی