برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

هون یون یوک و همکاران (2007) اثر اسید ارگانیک و ازن بر لیستریا مونوسایتوژنز در قارچ را بررسی کردند. استفاده از این ترکیب باعث کاهش 5/0 تا 1 لوگ باکتری در قارچ شد(28).
در مطالعه گابریل و همکاران (2010) اثر ترکیبی pH و دما بر رشد سالمونلا انتریتیدیس و لیستریا مونوسایتوژنز بررسی شد. در این مطالعه نشان داده شد که دامنه مقاومت لیستریا مونوسایتوژنز نسبت به دما و pH زیاد است(29).
بوناتیرو و همکاران(2007) نشان دادند که اسانس های کامل در مقایسه با اجزاء فعال به تنهایی، دارای فعالیت آنتی باکتریال و کارایی بالاتری هستند. علت این موضوع اثر سینرژیست اجزای تشکیل دهنده اسانس بر یکدیگر است. ظاهرا علت تفاوت در میزان خصوصیت آنتی باکتریال اسانس ها به غلظت و ماهیت ترکیبات موجود در اسانس، نحوه آرایش ساختاری آن ها و نیز گروه های عامل موجود در آن ها و احتمالا به واکنش های سینرژیستی ترکیبات موجود در اسانس ها مربوط می باشد(30).
برت (2004) بیان می کند که اسانس های دارای ترکیبات فنلی مانند تیمول، کارواکرول، P-سایمن ، γ-ترپاینن دارای فعالیت آنتی باکتریال بالایی می باشند. همچنین نشان داد که فعالیت باکتری سیدی بالای اسانس زنیان مربوط به میزان بالای تیمول، P-سایمن، γ-ترپاینن موجود در آن است(31).
کیم و همکاران(1995) نشان دادند که از بین باکتری های گرم مثبت لیستریا مونوسایتوژنز مقاوم ترین و استافیلوکوکوس اورئوس حساس ترین باکتری به اسانس ها می باشند(32).
دلگادو و همکاران (2004) روی اثر باکتریسیدال تیمول و سایمن بر دو سویه از باکتری باسیلوس سرئوس مطالعه کردند. در این مطالعه با افزایش غلظت تیمول و سایمن در شرایط بافری و دمایC‌˚30 اثر باکتریسیدال آن ها بر روی باسیلوس سرئوس افزایش یافت. همچنین
مشخص شد که هرگاه تیمول و سایمن با هم ترکیب شوند اثر باکتری کشی طبیعی آن ها افزایش می یابد به عبارتی با هم اثر سینرژیسم دارند(33).
ویمپنی و توماس (1996) مطالعه ای درخصوص اثر مهاری نایسین بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز انجام دادند که نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در مورد لیستریا مونوسایتوژنز افزایش درصد نمک و کاهش pH سبب افزایش کارایی نایسین می شود ولی دمای انکوباسیون تاثیر مشخصی در بر ندارد(34).
وانگ و همکاران(2013) اثر اسید لاکتیک در کاهش پاتوژن های منتقله از غذا در فراوری جوانه ی نیلوفر آبی را بررسی کردند. در این مطالعه از اسید لاکتیک (25/0%،5/0%،1%و2%) برای کاهش پاتوژن ها(اشرشیا کولای، سالمونلا تایفی موریوم، لیستریا مونوسایتوژنز)استفاده شد. استفاده از اسید لاکتیک 5/0% و 2% باعث کاهش 3/1 و 3/2 لوگ جمعیت باکتری شد(35).
پیپک و همکاران در سال(2005) اثر ضدعفونی میکروبی بخار و اسپری اسید لاکتیک بر لاشه های گوساله را بررسی کردند. در این مطالعه از اسید لاکتیک 5/2% به مدت 30 دقیقه در خط کشتار استفاده شد و سپس لاشه ها در دمای 5 درجه نگهداری شدند. در این مطالعه باکتری های مزوفیل و سایکروفیل شمارش شد که این تیمار باعث کاهش این باکتری ها شده بود(36).
کوربو و همکاران (2008) اثر بعضی ترکیبات طبیعی (تیمول، کارواکرول، عصاره چای سبز، عصاره رزماری، دانه گریپ فروت و عصاره لیمو) و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده را بر کنترل جمعیت باکتری های عامل فساد ماهی را در گوشت ماهی بررسی کردند. در این مطالعه اثر تیمول با غلظت های مختلف (ppm 10000-500) در محیط برون تنی (in vitro) بر روی باکتری های اصلی فساد ماهی (شوانلا پوتریفاسینس و ﻓﺘﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﻓﺴﻔﻮرﯾﻮم ) بررسی شد.
طبق نتایج بدست آمده عصاره ی لیمو و تیمول در ترکیب با بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بیشترین فعالیت مهاری را از خود نشان دادند. تیمول در کنترل رشد باکتری های عامل فساد ماهی موثر است و بطور مشخص با P<0.05 باعث کاهش جمعیت باکتریایی نسبت به گروه کنترل شد(37).
لاهوجی و همکاران (2010) اثر اسانس های آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول بر فوزوباکتریوم گرامیناروم و داکسی نیوالنول را بررسی کردند. طبق نتایج بدست آمده از این بررسی نتایج این بررسی نشان داد که اسانس ها و مواد مذکور دارای فعالیت قارچ ایستایی و بازدارندگی از تولید داکسی نیوالنول هستند .غلظت لازم برای بازداری کامل از رشد جدایه های مورد استفاده در صد میلی لیتر محیط کشت PDA به ترتیب برای اسانس های آویشن شیرازی و مرزه برابر ۱۶ و 5/31 میکرولیتر و برای مواد تیمول و کارواکرول 70 و ۱۵ میکرولیتر برآورد گردید. غلظت مذکور در محیط مایع PDB برای آویشن شیرازی و مرزه به ترتیب ۱۶ و ۳۰ و برای تیمول و کارواکرول به ترتیب ۷۰ و ۲۰ میکرولیتر بود .میزان داکسی نیوالنول تولید شده در محیط مایع حاوی تیمارهای آویشن شیرازی، مرزه، تیمول و کارواکرول به ترتیب 84، 1/89، 95 و 6/86 درصد نسبت به شاهد بدون اسانس کاهش یافت. هم چنین در هر میلی گرم ماده خشک میسلیوم در شاهد و تیمارهای تیمول، کارواکرول، آویشن و مرزه به ترتیب 9/353، 9/17، 5/27، 6/92 و 2/94 نانوگرم داکسی نیوالنول ردیابی گردید، که این نتایج گویای تاثیر مستقیم اسانس ها و مواد مؤثر مورد مصرف بر ساختار داکسی نیوالنول بود(38).

مطلب مرتبط :   خرید اینترنتی عسل خالص و کاملا طبیعی

2- فصل دوم: مواد و روش‌ها
در این مطالعه تاثیر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به نمونه های سینه مرغ طی نگهداری در یخچال در زمان های مختلف به تنهایی و حالت های ترکیبی در هشت گروه مورد بررسی قرارگرفت.
گروه بندی آزمایش ها به شرح زیر بود:
گروه I: تیمار با غلظت mg/ml 04/0 تیمول
گروه II: تیمار با غلظت/ml gμ 6 نایسین
گروه :III تیمار با اسید لاکتیک 2%
گروه IV: تیمار با تیمول mg/ml 04/0 و نایسین /ml gμ 6
گروه V: تیمار با تیمول mg/ml 04/0 و اسید لاکتیک 2%

دسته بندی : علمی