برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

10-3 محاسبه میزان اسپورزایی قارچ Aspergillus flavus:
روز 3 و 5 نمرهدهی چشمی صورت گرفت و همچنین برای محاسبه میزان اسپورزایی قارچ در روز هفتم، پستههای کلنیزه شده هر پتری با 100 میلیلیتر آبمقطر استریل مخلوط و در داخل یک ارلن ریخته شد و سپس بر روی شیکر قرار داده شد تا اسپورهای سطح پسته به طور کامل وارد آب شوند و در مرحله بعد میزان اسپور موجود در آبمقطر استریل توسط لام هموسایتومتر شمارش گردید و به عنوان میزان اسپور تولید شده در اثر رشد قارچ در 12 گرم مغز پسته هر پتری منظور گردید.
11-3 تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی برای بررسی اثرات ساده و متقابل استفاده شد و جهت تجزیه واریانس و گروهبندی میانگین تیمارها از نرمافزار SAS آزمون چند دامنهای دانکن استفاده گردید.

1-4 آنالیز آماری نتایج فاز اول طرح
جدول 1-4 تجزیه واریانس اثر اسانس و غلظتهای متفاوت اسانس گیاهان بر وزن میسلیوم در محیط yes
منابع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار F
نوع اسانس 6 428/0 071/0 ** 24/13
غلظت اسانس 5 258/23 651/4 **29/863
نوع اسانس *غلظت اسانس 30 560/4 152/0 **21/28
خطا 84 452/0 005/0
کل 125 698/28
ns، *،** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 و 1 درصد
نتایج بهدست آمده از تجزیه واریانس دادههای حاصل از اثر اسانس و غلظتهای متفاوت اسانس گیاهان بر وزن میسلیوم قارچ A. flavus در محیط YES نشان داد که اثرات نوع اسانس و غلظت اسانس و نیز اثر متقابل نوع اسانس در غلظت در سطح آماری 1% معنیدار میباشد(جدول 1-4 ) .بنابراین فرض H0 که دلیل به عدم تاثیرگذاری نوع اسانس بر وزن میسلیوم قارچ بود رد و فرض خلاف (H1) که دلیل بر تاثیرگذاری نوع اسانس بر وزن میسلیوم قارچ بود قبول گردید. بنابراین نتیجهگیری میشود که نوع اسانس و میزان غلظتهای مختلف اسانس در سطح احتمال 1% بر میزان وزن میسلیوم معنیدار است. بنابراین فرض H0 که دلیل بر یکسان بودن تاثیر غلظت بود رد و فرض خلاف (H1) که مبنی بر تاثیرگذاری غلظتهای مختلف بر وزن بود قبول گردید.

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع آلودگی محیط زیست و تکرارپذیری

شکل 1-4. مقایسه میانگین اثر غلظتهای متفاوت اسانس بر وزن میسیلوم قارچ A. flavus در 2-4 محیط کشت مایع
مقایسه میانگینها نشان داد که کمترین وزن مربوط به غلظت 600پی پی ام بود که وزن آن برابر با 292/0 میلیگرم بود که این غلظت با غلظتهای 400،600،800 ، 1000 در یک گروه آماری قرار دارند و بیشترین وزن مربوط به میزان غلظت صفر که با آب مقطر استریل برابر با 486/1 میلیگرم بوده است. بنابراین نتیجهگیری میشود که غلظتهای بیشتر از 400 پی پی ام تاثیر بسزایی بر روی میزان وزن میسلیوم داشتهاند.
جدول 2-4 مقایسه میانگین وزن میسلیوم در اسانس و غلظتهای متفاوت اسانس در محیطکشت مایع

اثر متقابل اسانس و غلظت
نتایج اثر غلظتهای مختلف اسانس گیاهان در بازداری از رشد قطر کلنی قارچ A. flavus در محیط AFPA
جدول 3-4 تجزیه واریانس اثر غلظتهای مختلف اسانس گیاهان در بازداری از رشد قطر کلنی قارچ A. flausدر محیط AFPA

دسته بندی : علمی