برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

داده‌های مقطع زمانی، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحدهای متعدد اندازه گیری می‌کند. این واحدها می‌توانند افراد، خانوارها، واحدهای تولیدی، صنایع، نواحی مختلف و حتی کشورهای مختلف باشند. مثلاً می‌توان داده‌های درآمد و مصرف خانوارهای مختلف را در سال معینی جمع‌آوری کرد. معمولاً از اندیس i برای داده‌های مقطعی استفاده می‌کنند.
ج- اطلاعات تلفیقی
این داده ها ترکیبی از اطلاعات سری زمانی و مقطعی می باشد به عبارت دیگر داده‌های تلفیقی در واقع بیان کننده داده‌های مقطعی در طی زمان هستند. بنابراین حجم مشاهدات در داده‌های تلفیقی نسبتاً زیاد است. در سالهای اخیر، کاربرد داده‌های تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یافته‌است. معمولاً داده‌های تلفیقی و داده‌های مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار می‌روند که موضوع آن بررسی روشهای اقتصادسنجی در اقتصاد خرد است.
در این پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شده است که در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد:
دادههای ترکیبی به یک مجموعه از دادهها گفته میشود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N)، که اغلب به صورت تصادفی انتخاب میشوند، در طول یک دوره زمانی مشخص () مورد بررسی قرار گرفته باشند. در این صورت (N×T) داده آماری را دادههای ترکیبی از دادههای مقطعی و سری زمانی مینامند. به عبارتی دیگر، اگر ویژگیهای دادههای مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، ساختار شکل گرفته مشاهدات، مجموعه دادههای ترکیبی یا مجموعه دادههای طولی نامیده میشوند. این مجموعه دادهها شامل هر مجموعه از اشیا، موجودات و … است که ویژگیهای آن در طول زمان تکرار میشود. به این دلیل که دادههای ترکیبی در برگیرنده هر دو جنبه دادههای سری زمانی و مقطعی است، بکارگیری مدلهای توضیح دهنده آماری مناسبی که ویژگیهای آن متغیرها را توصیف کند، پیچیدهتر از مدلهای استفاده شده در دادههای مقطعی یا سری زمانی است.(زراء نژاد و انواری)
مزایای داده‌های پانل
امروزه استفاده از داده های پانل در مطالعات اقتصاد سنجی گسترش قابل ملاحظه ای یافته است. کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی، برتری های زیادی نسبت به استفاده از داده های مقطعی یا سری زمانی دارد. داده های ترکیبی اطلاعات مقاطع متفاوت و پویایی آنها را همزمان در نظر می گیرد. از جمله مزایای داده های ترکیبی عبارتند از:
1. از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدل ها موجب ایجاد عدم کارایی در برآورد مدل های اقتصاد سنجی می شود، روش داده های ترکیبی که از اطلاعات سری های زمانی و داده های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل اندازه گیری را بهتر از داده های مقطعی طی یک سال یا داده های سری های زمانی برای یک مقطع نشان می دهد. داده های ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را در می گیرد و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد می کند.
2. محققین می توانند از داده‌های پانلی برای مواردی که مسائل را نمی توان صرفاً به صورت سری زمانی یا برشهای مقطعی بررسی کرد، بهره گیرند. مثلاً در بررسی تابع تولید مساله ای که وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژیک را از صرفه‌های به مقیاس تفکیک کرد. در این گونه موارد داده‌های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه‌های به مقیاس فراهم می آورد. در حالی که داده‌های سری زمانی اثرات هردو را بدون هیچ گونه تفکیکی نشان می دهد. تلفیق داده‌های سری زمانی با داده‌های مقطعی نه تنها می تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدلهای اقتصادسنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده می توان استنباط‌های سیاستگزاری در خور توجهی نیز به عمل آورد.
3. داده‌های پانلی حاوی اطلاعات بیشتر، تنوع گسترده تر و هم خطی کمتر میان متغیرها بوده و در نتیجه کاراتر می باشند. در حالیکه در سریهای زمانی هم خطی بیشتری را بین متغیرها مشاهده می کنیم. با توجه به اینکه داده‌های پانلی ترکیبی از سری‌های زمانی و مقطعی می باشد، بعد مقطعی موجب اضافه شدن تنوع زیادی شده و در نتیجه برآوردهای معتبرتری را می توان انجام داد. در اینجا تعداد مشاهدات ما به NT افزایش یافته که منجر به برآوردهای کاراتری از متغیرها می شود.این امر را می توان در محاسبه واریانس جامعه مشاهده کرد. در داده‌های سری زمانی این واریانس به صورت σ^2=σ2/N-K محاسبه می‌شود ولی در داده‌های پانلی به صورت σ^2=σ2/NT-N-K قابل محاسبه است. چون مخرج کسر دومی بزرگتر از کسر اولی است، پس واریانس داده‌های پانلی کمتر بوده و بنابراین تخمین کاراتری خواهد داشت.
4. داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده تری را فراهم می کنند.
5. داده‌های پانلی امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند.(پایتختی و طبقچی،1391)
6. گاهی استدلال میشود دادههای مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشان میدهند، در حالی که در دادههای سری زمانی براثرات کوتاهمدت تأکید میشود. با ترکیب این دو خصوصیت در دادههای تابلویی، که خصوصیت متمایز پانل دیتاست، ساختار عمومیتر و پویاتری را میتوان تصریح و برآورد کرد.
3-3- مدل‌سازی داده‌های تابلویی
برای بررسی داده‌های ترکیبی از معادله ذیل شروع می‌کنیم:
در رابطه فوق i=1, 2, …, N نشان‌دهنده‌ی واحدهای مقطعی (مثلاً کشورها)، t=1,2,…,T زمان و j=1, 2, …, k شماره‌ی متغیر مستقل غیر تصادفی (قابل مشاهده) می‌باشد. نشان‌دهنده‌ی متغیر وابسته برای i امین واحد مقطعی در سال t، نشان‌دهنده‌ی متغیر توضیحی j ام مشاهده شده برای i امین مقطع در سال t ام و نماد نشانگر خطای برآورد داده‌های ترکیبی است.
عرض از مبدأ برای هریک از مقطع‌ها نشان‌دهنده‌ی خصوصیات مشاهده نشده آن مقطع و همچنین عرض از مبدأ برای هریک از دوره‌های زمانی نشان‌دهنده‌ی خصوصیاتی مشاهده نشده از آن دوره‌ی زمانی است.
با توجه به معادله (3-1)، با اعمال محدودیت در مورد ضرایب می‌توان 5 حالت مختلف، مطابق جدول 3-2، از معادله 3-1 متصور بود که در ذیل به بررسی آن می‌پردازیم:
شکل (3-1)
تمامی ضرایب ثابت باشند. (1)
مدل رگرسیون خطی
شیب‌ها ثابت ولی عرض از مبدأها متفاوت باشند.
دسته بندی : علمی