برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

با توجه به نتایج تخمین مدل رابطه تجارت و آلودگی محیط زیست نیز منفی می باشد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ تجارت، ﺑﺎزار در دﺳﺘﺮس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨـﺪه نیز افزایش یافته و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ میتواند ﺑﯿﺶ ﺗﺮ شود، زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد.
همچنین مثبت بودن ضریب متغیر جمعیت نشان دهنده افزایش آلودگی زیست محیطی می باشد به عبارت دیگر با افزایش جمعیت بر میزان آلودگی زیستی نیز افزوده می شود.
شاخص زمین های کشاورزی دارای رابطه مثبت و بی معنی بر آلودگی محیط زیست می باشد.
5-4- پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان پیشنهادهایی به صورت پیشنهادهای سیاستی و پژوهشی به صورت زیر مطرح کرد:
5-4-1- پیشنهادهای سیاستی
با توجه به نیاز کشور به نتایج مطالعات اقتصادی – زیست محیطی لازم است تا تمهیداتی اتخاذ شود تا شرکت ها، سازمان ها و موسساتی که به آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص های زیست محیطی دسترسی دارند ملزم به همکاری در ارائه کامل اطلاعات به محققان باشند.
با توجه به تاثیرگذاری مثبت افزایش جمعیت بر آلودگی زیست محیطی باید به منظور جلوگیری از آثار نامطلوب برای کنترل منطقی جمعیت کشورها تمهیداتی اندیشیده شود.
5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به بررسی سایر شاخص های آلودگی در کشورها و به طور ویژه در ایران پرداخته شود تا برنامه ریزان و مسئولین بتوانند نتایج حاصل از پژوهش ها را در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و اتخاذ تصمیمات مفید و مناسب لحاظ نمایند.
پیشنهاد می گردد تاثیر رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی هوا و آب با استفاده از داده های سری زمانی برای کشورهای آسیایی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی به طور جداگانه عوامل تاثیرگذار بر منحنی زیست محیطی کوزنتس مانند اثرات مقیاس، ترکیب و تکنولوژی را مورد بررسی قرار داد.
جنبه معکوس موضوع پژوهش حاضر یعنی تاثیر آلودگی زیست محیطی بر رشد اقتصادی می تواند موضوعی دیگر برای پژوهش های آتی باشد.
فهرست منابع
منابع فارسی
پژویان، جمشید؛ مرادحاصل، نیلوفر؛ (1386)، بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفتن، شماره چهارم، زمستان 1386، صص 160-141
برقی اسکویی، محمد مهدی (1387)، آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه ای (دی اکسید کربن) در منحنی زیست محیطی کوزنتس، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 82، ص 22-1
پورکاظمی، محمدحسین و ابراهیمی، ایلناز (1387)، بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 34، بهار 1387، صص 71-57
آماده، حمید؛ حق دوست؛ احسان و اظمی، آرش (1388)، بررسی رابطه حجم گازهای گلخانه ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران (مطالعه موردی دی اکسیدکربن)؛ پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1388، صص 237-209
موسوی، بقیه الله (1389)، بررسی اثرات زیست محیطی حذف یارانه حامل های انرژی در بخش صنعت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده اقتصاد.
پژویان، جمشید، اسکندری، مارال، اثر معرفی مجدد مالیات بر مجموع درآمد بر رشد اقتصادی با نگاهی به کشورهای منتخب از منطقع MENA، فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمی – پژوهشی)، بهار 93، جلد 22 شماره 21 صفحات 69-92
صادقی، حسین؛ سعادت، رحمان؛ (1383)، رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علی)، مچله تحقیقات اقتصادی، مقاله 7، دوره 9، شماره 1
دسته بندی : علمی