برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
سپس با قرار دادن N2 از رابطه (39-2) در رابطه (44-2) میتوان نوشت:
δb1 = (45-2)
با جایگزینی روابط (37-2) و (45-2) در (41-2) نیروی P به دست میآید:
P = nDeβ2 (46-2)
با مقایسهی رابطه (46-2) با فرمول مرجع (8-2) ضریب γ چنین به دست میآید:
γ = nLDe β2b (47-2)
و در نهایت با جایگذاری رابطهی فوق در رابطه (9-2) مدول الاستیک را خواهیم یافت:
Y = (48-2)
این رابطه را می توان ساده تر نیز نمود. با قرار دادن θ = π/3 و نیز رابطهی مربوط به شعاع نانولوله با اندیس آن که به صورت زیر تعریف میگردد، در رابطه ی فوق در نهایت خواهیم داشت:
r = (49-2)
Y = ( (50-2)
این نتیجه دقیقاً همان نتیجهی به دست آمدهی قبلی برای گرافین میباشد. با قرار دادن مقادیر ثابت β و De و t در رابطه ی مدول الاستیک گرافین مقدار Y = 0.94 TPa را به دست خواهیم آورد که توافق بسیار خوبی با نتایج کارهای عملی و تئوری نیز دارد که مدول را از مرتبه 1 TPa به دست آوردهاند [5,6,9,12,21-25].
1-2-2 اثر انحنا
اکنون با وارد نمودن اثر انحنا میتوان نتایج را برای نانولولههای کربن تک جداره به دست آورد. مطابق روند ذکر شده در فوق روابط را به شکل زیر اصلاح مینمائیم. لازم به ذکر است که اثر انحنا تنها در تحلیل نیرویی وارد میشود و بر روی تحلیل هندسی اثری ندارد.
2-2-2 ساختار آرمچیر
با ترسیم شکل 6-2 و وارد نمودن اثر انحنا، روابط به دست آمده در قسمت قبل را به صورت زیر اصلاح خواهیم نمود تا مدول نانولوله کربن را بیابیم.
شکل 6-2. اثر انحنا در تحلیل نیرویی نانولوله تک جداره آرمچیر
در شکل فوق زاویهی ، زاویه انحنای راستای پیوند کربن-کربن با راستای عمودی (صفحهای که نیروی f در آن قرار دارد) میباشد. با تصویر نیروهای دو سر پیوند بر راستای آن خواهیم داشت:
2fsinθcos( = 2Deβ2δb f = (51-2)
با توجه به آنکه مشخص است اثر انحنا تنها در ساختار آرمچیر به صورت یک ترم Cos(π/2n) در رابطه (51-2) وارد شده است، لذا میتوان به راحتی این تغییر را در رابطهی مدول الاستیک به دست آمده در قسمت قبل اعمال نمود که بر این اساس تنها یک ترم Cos(π/2n) در مخرج کسر عبارت (36-2) ضرب خواهد شد:
Ya = ( (52-2)
دسته بندی : علمی