برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

رضایت شغلی ( رضایت محیطی( نور
آنطور که از این مسیر معلوم می‌گردد ، نور بر رضایت از محیط تاثیر مستقیم می‌گذارد و با توجه به نمودار حاصل از تحلیل از بین متغیرهای الگوی به دست آمده ،نور بیشترین تاثیر را بر رضایت محیطی می‌گذارد.
مسیر چهارم :
رضایت شغلی ( رضایت محیطی( تهویه
از این مسیر معلوم می‌گردد که تهویه با رضایت محیطی ارتباط مستقیم دارد و بدین ترتیب بر رضایت شغلی تاثیر می‌گذارد .
مسیر پنجم :
رضایت شغلی( رضایت محیطی ( ارتباطات

با توجه به این مسیرمعلوم می‌گردد که علی الرغم مسیر اول که ارتباطات به صورت غیر مستقیم و از طریق حریم خصوصی با رضایت محیطی در ارتباط بود ، به طور مستقیم نیز با رضایت محیطی در ارتباط است .
مسیر ششم:
رضایت شغلی ( رضایت محیطی ( حریم خصوصی
این مسیر نیز همانند مسیر پنجم معلوم می‌کند که حریم خصوصی نیز علاوه بر ارتباط غیر مستقیم با رضایت محیطی از طریق فاکتور ارتباطات ، به طور مسقیم نیز بر رضایت محیطی تاثیر می‌گذارد .
5-4- نتیجه گیری
آنالیز داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که طراحی فضای داخلی محیط کار، تأثیر اساسی بر کارایی کارمندان دارد. به طور کلی بررسی فاکتورهای مختلف نشان می‌دهد که نورپردازی مناسب ، تهویه مناسب ، سهولت ارتباط کارکنان با یکدیگر و ارباب رجوع و رعایت حریم خصوصی می‌تواند در عملکرد اغلب کارکنان و بهره وری شغلی آنان، نقش کلیدی بازی کند. از جنبه‌های مثبت طرحهای با پلان آزاد می‌توان به مناسب بودن تهویه و نورپردازی این فضاها اشاره کرد ، همچنین وجود ارتباطات بهتر در اینگونه ادارات از نقاط قوت این طرحها به شمار می‌رود. اما از نقاط منفی نقشه‌های پلان آزاد ، کم شدن حریم خصوصی در رابطه با افراد کارمند است ، مخصوصا در فضای کار متعلق به زنان ،که از تبعات منفی کم شدن حریم خصوصی ، نیز می‌توان به کم شدن تمرکز کارکنان به دلیل وجود صداهای مزاحم در فضا ، اشاره کرد.
5-5- ارائه راهبرد و سیاست :
با توجه به بررسی‌های نظری و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاداتی به قرار زیر ارائه می‌گردد :
– راهبرد اول: در ساختمانهای اداری برای افزایش ارتباط بین کارمندان و ارباب رجوع ، دسترسی بهتر کارمندان به فایلها و وسایل مورد نیاز و نیز بهره گیری بهتر از نور و تهویه در فضاهای داخلی ، از فضاهای با پلان آزاد استفاده کرد .
سیاست (1): درادارات پست مرکزی و اداره امور مالیاتی شهر ایلام ،فقط فضاهایی که کارمندان صرفا وظیفه پاسخ گویی به ارباب رجوع را دارند ، از نقشه با پلان باز استفاده شده است. در حالیکه بخشهای دیگر اداره که هم با ارباب رجوع کار می‌کنند و هم وظایف درون سازمانی دارند ، می‌توانند با آزاد کردن فضا از قید دیوارها ، از مزایای این گونه پلانها بهره ببرند .
– راهبرد دوم: از آنجا که حفظ حریم خصوصی برای کارمندان یک اداره مهم است ، بهتر است در ادارات با پلان باز هر جا که ارتباط کارمندان با ارباب رجوع از اهمیت کمتری برخوردار است ، از پارتیشن‌های با ارتفاع کوتاه مخصوصا برای فضاهای متعلق به زنان استفاده گردد. این بدان دلیل است که داشتن حریم برای زنان بیش از مردان اهمیت دارد .
سیاست (1): در هیچکدام از ادارات مورد تحقیق از پارتیشن استفاده نگردیده است ، که البته با توجه به نحوه انجام کار کارمندان بانک و پست (البته آن دسته از کارمندان که در پشت باجه ها مشغول خدمت رسانی هستند )، به نظر می‌رسد این ادارات به فضاهای پارتیشن ، نیازی ندارند .
سیاست (2 ): در ادارات مورد تحقیق می‌توان جهت افزایش حس حریم خصوصی ، از جداکننده‌های گیاهی استفاده کرد و حریم افراد را با گلدانها و درختچه ها تعریف کرد ، که این عمل سبب ایجاد طراوت ، سرسبزی و سرزندگی درون فضا خواهد بود .
– راهبرد سوم: در فضاهای اداری با پلان باز از آنجا که هیچ حائلی برای جلوگیری از پخش صداهای درون فضا وجود ندارد ، بهتر است برای افزایش تمرکز کارکنان حتی المقدور از بوجود آمدن صداهای مزاحم ممانعت کرد. به عنوان مثال می‌توان دستگاههایی که ایجاد صدا می‌کنند مانند دستگاههای فتوکپی یا مانند آنرا در فضای بسته قرار داد. یا صدای زنگ تلفنهای موجود در فضا را با چراغهای چشمک زن جایگزین کرد .همچنین می‌توان از نصب پره‌های جاذب صدا بر روی دستگاههای تایپ و ماشینهای تولید کننده صدا بهره گرفت .
سیاست (1): در تمام ادارات مورد تحقیق متاسفانه برای کم کردن صداهای مزاحم در فضا ، هیچگونه تمهیداتی اندیشیده نشده است. در این راستا می‌توان آنگونه که در این راهکار ذکر گردید ، عمل نمود.
سیاست (2): از آنجا که به نظر می‌رسد در ادارات مورد تحقیق ، بیشترین صدا‌های موجود در فضا متعلق به صدای صحبت و همهمه افراد است ، استفاده از مصالح جاذب صدا در دیوارهای اطراف ، می‌تواند راهکار خوبی در تقلیل صدا باشد .
منابع فارسی

دسته بندی : علمی