برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
در همین حال اوبراین (2007) پیشنهاد می‌کند که دفاتر با رنگ آبی برای کسانی که بر روی اعداد تمرکز می‌کنندایده‌آل است، سبز بهترین انتخاب برای دفاتر برنامه‌ریزی است چون اثر متعادل دارد و رنگ زرد برای دفتر فروش مناسب است .
بنابراین طرح رنگ انتخاب شده برای محیط کار یا یک دفتر باید با توجه خاص برای تولید بهتر در محیط کار باشد. اگر رنگ نامناسب انتخاب گردد، اثرات روانی منفی مانند استرس، افسردگی، کندی یا خستگی را برای کارکنان بدنبال خواهد داشت. به عنوان نتیجه واضح است که رنگ جلب توجه می‌کند. این برای کارگران بخصوص در بهره‌وری کاری مهم است. بدون توجه و تمرکز، کار با کیفیت و بهره‌وری کم انجام خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن رنگ به منظور افزایش تولید باید با راهنمایی مناسب انجام گیرد (کمرولزمان و همکاران، 2011).
2-7 عملکرد
سعید بامدادی (1390) در بررسی عوامل فیزیکی تاثیر گذاربر محیطهای کاری به این نتیجه رسیده است که ویژگیهای فیزیکی یک فضا از قبیل نور ، صدا ، تهویه مطبوع ،مبلمان و ….میتواند در روحیه افراد تاثیر گذاشته و بهره وری کاری آنها را تحت الشعاع قرار دهد .
آمار انجمن مدیریت داده‌ها نشان داد که عدم حفظ حریم خصوصی آکوستیک در ادارات با پلان باز می‌تواند بهره‌وری را بیش از 40% کاهش داده و خطا را بیش از 27% افزایش دهد (مک لاجلم ، 2000). در مطالعه (ASID, 2002) از کارکنان پرسیده شد که محل کار ایده‌آل آنها چگونه است. 30% از کارکنان بیان کردند که وجود آیتمهای رضایت بخش از قبیل تهویه مناسب و نور مناسب مهمترین چیز در توانایی آنها برای داشتن بهره‌وری در محیط اداری است.
2-8 الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی
با توجه به فاکتورهای بررسی شده در این فصل ، به یک الگوی 4 فاکتوره که عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد میرسیم. عملکرد نیز به نوبه خود بر رضایت محیطی تاثیر می‌گذارد که می‌توان گفت رضایت محیطی یکی از عواملی است که منجر به رضایت شغلی کارکنان می‌شود .
در این الگو حریم خصوصی و ارتباطات یک رابطه دوسویه دارند .همچنین عملکرد و رضایت محیطی نیز رابطه دوسویه دارند.این درحالی است که چهار فااکتور تهویه ، نور ، حریم خصوصی و ارتباطات ،هم با عملکرد رابطه مستقیم دارند و هم با رضایت از محیط. در نهایت نیز رضایت از محیط با رضایت شغلی در ارتباط است و می‌توان گفت یکی از شاخص‌های رضایت شغلی ، رضایت از محیط کار است.
این الگو و نتایج حاصله به تفصیل در فصل 4 مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره استقلال و خودمختاری و رضایت شغلی کارکنان

تصویر7:دیاگرام روابط بین فاکتورهای تاثیرگذار بر رضایت شغلی.
ماخذ: نگارنده

فصل سوم
مواد و روش ها
3-1 مقدمه:
در هر پژوهش ، روش نقش مهمی در روند انجام کار و رسیدن به هدف نهایی ، بازی می‌کند .در این فصل روش انجام کار ، جامعه آماری ، گردآوری اطلاعات ، روشها و ابزار وطراحی سامانه رضایت مندی از فضای اداری به تفصیل بیان گردیده است .
3-2 روش تحقیق
3-2-1 روش انجام پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد که به بررسی ارتباط بین شرایط فیزیکی محیط کار و روحیه کارمندان در طراحی فضاهای اداری می‌پردازد. درواقع ازنوع تحقیق کمی است که به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله نقش ایفاء می‌کند. به عبارت دیگر، در تحقیق محقق با توجه به پرسشی که در ذهن دارد به جمع آوری اطلاعات پیرامون آن پرداخته و با شکلی هدفمند و دارای نظام آن اطلاعات جمع آوری شده را تنظیم و با ارائه راهکارها و پیشنهادات به نتیجه ی دلخواه دست پیدا خواهد کرد (دلاور، 1382).
می توان گفت پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است ، تحقیقی از نوع ارزشیابی و کاربردی ، لذا با جمع آوری اطلاعات کمی و اطلاعات کیفی و قضاوت ارزشی سر و کار خواهد داشت. بخش جمع آوری اطلاعات کمی از نوع تحقیق کمی بوده که از روشهای تحقیق توصیفی و همبستگی- همخوانی بهره مند خواهد شد. در بعد جمع‌آوری اطلاعات کیفی این تحقیق از نوع روش کیفی و مطالعات اکتشافی استفاده خواهد شد.
3-2-2 جامعه آماری
جامعه مورد مطالعه کارمندان چند اداره در شهر ایلام است. ساختمان این ادارات دارای نقشه با پلان باز(Open Plan ) می‌باشند. از آنجا که ساختمان این ادارات نوساز بوده و قبلا در ساختمانهای بانقشه سنتی مستقر بوده اند، کارمندان دارای تجربه بودن در هر دو فضای پلان باز و پلان سنتی هستند.این ادارات عبارتند از اداره کل امور مالیاتی و دارایی استان ایلام ، شعبه شهید کشوری بانک ملت شهر ایلام، اداره پست مرکزی شهر ایلام. نقشه ادارات مذکور همراه با عکس آنها به پیوست می‌باشد .
3-2-3 گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای ، مشاهده و پرسش از کارمندان ادارات می‌باشد.و ابزار گردآوری اطلاعات نیز تهیه پرسشنامه است که پس از جمع آوری اطلاعات به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و در نهایت براساس نتایج به دست آمده اصولی برای طراحی فضای مجتمع اداری گردآوری خواهد شد.