برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تحلیل مسیر
مهمترین بخش تحلیل مسیر، طراحی و آزمون نمودار مسیر است که از چند جزء اساسی تشکیل شده است. نمودار مسیر، در واقع یک مدل ساختاری پیشین یا پیش تجربی با مجموعه معادله ساختاری است که روابط ممکن بین متغیرها را توصیف می‌کند(هومن،47:1384).این نمودار مسیر ،همواره پس از مرور بر مبانی نظری و تدوین چارچوب نظری انتخابی تحقیق توسط محقق طراحی می‌شود که در نهایت در تحلیل مسیر آزمون تجربی قرار می‌گیرد.
قاعده کلی در تحلیل مسیر به این شکل است که در اجرای تحلیل مسیر ،متغیرهایی را که مقدار بتای آن ها در سطح خطای کوچک تر از 0.05 معنی دار نشود،از مدل حذف می‌کنیم(حبیب.پور،صفری،520:1390)
البته قابل ذکر است برای تحلیل مسیر ،از روش‌های مختلف برای بدست آورد ضرایب بتا و همچنین همبستگی،باید استفاده کرد ،که از جمله این روش‌های رگرسیون خطی ،رگرسیون خطی چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد.
رگرسیون خطی چند گانه
با استفاده از رگرسیون چند متغیره ، محقق می‌تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه ای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را به شیوه ای مطالعه نماید که در ان ،روابط موجود فیمابین متغیرهای مستقل نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. وظیفه رگرسیون این است که به تبیین واریانس متغیر وابسته کمک کند و این وظیفه تا حدودی از طریق برآورد مشارکت متغیرها (دویا چند متغیر مستقل) در این واریانس به انجام می‌رسند.تحلیل رگرسون چند متغیر برای مطالعه تاثیرات چند متغیر مستقل (ازجمله متغیرآزمایش) در متغیر وابسته کاملا مناسب است(کرلینجر،11:1377-12)
مرحله اول:
یکی از جداولی خروجی آزمون رگرسیون چند متغیر ،جدول Model Summaryمی باشد که این جدول به بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها و ضریب تعدیل تعیین شده می‌پردازد.
جدول شماره2: Model Summary
Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model
3.24631 0.457 0.536 0.648 1
نتایج حاصله از جدول بالا حاکی از این می‌باشد که مقدار ضریب همبستگی (R) بین متغیرها 0.648 می‌باشدکه نشان می‌دهد ، مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق ، همبستگی متوسط به بالا دارند. و از سویی مقدار ضریب تعدیل شده (R Square) برابر است با 0.536 درصد که نشان دهنده این می‌باشد که 53.6درصد از کل تغییرات میزان عملکرد وابسته به 5 متغیر مستقل ذکر شده در این معادله می‌باشد.
جدول بعدی این آزمون مربوط به جدول ANOVA است که که برازندگی مدل را مورد بررسی قرار می‌دهد.
جدول شماره3: ANOVAb
Model df F Sig.
1 Regression 5 4.324 .002a
Residual 142
Total 147
با توجه به معنی داری مقدار آزمون F (324/4) درسطح خطای کوچک تر از 0.002 می‌توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از 5متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مدل خوبی بوده و مجموعه متغیر‌های مستقل قادرند تغییرات عملکرد را تبیین کنند.
خروجی بعدی ،جدول coiefficientsaمی باشد ،که این جدول میزان تاثیر هر متغیر در مدل را نشان می‌دهد.
جدول شماره4: Coefficientsa
Model Standardized Coefficients t Sig.
Beta
1 (Constant)
23.720 0.000
دسته بندی : علمی