برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

برای یافتن روابط تنش – کرنش ما می توانیم از تئوری پوستهای برای نانولوله استفاده نمائیم که مطابقت خوبی با ساختار نانولوله تک جداره داشته و در کارهای مختلف نتایج مطلوبی را ارائه داده است [23]. لذا خواهیم داشت:
σa = (8-3)
εa = (9-3)
که در آن σa تنش کششی وارده بر نانولوله، εa کرنش کل و ra شعاع نانولوله تک جداره آرمچیر بوده و در بخش اول به صورت رابطه (35-2) تعریف گردید. به منظور یافتن روابط تنش – کرنش در اینجا لازم است که ابتدا رابطهی میان تغییر طول پیوندی و تغییر طول کل را بیابیم. بنابراین مجدداً به کمک روابط بخش اول، با مراجعه به شکل 2-2 و روابط (28-2) تا (30-2)، خواهیم داشت:
δb = δL (10-3)
حال با جایگذاری رابطه (7-3) در (8-3) به جای نیروی کل P و همچنین استفاده از روابط (9-3) برای کرنش، (10-3) برای جایگزینی تغییر طول پیوندی با تغییر طول کل، (35-2) برای شعاع نانولوله در آن، مد نظر قرار دادن θ = π/3 و با ساده سازی نهایی خواهیم داشت:
σa = (11-3)
مطابق با شکل 1-2 حالتی را در نظر میگیریم که نیروی P در یک انتهای گرافین و در راستای محور 1 وارد شده و انتهای دیگر آن نیز کاملاً بسته بوده و در راستای محور 2 نیز نیرویی وارد نمیگردد. این حالت مربوط به چیدمان زیگزاگ میباشد.
رابطهی نیروی P اعمال شده بر نانولوله با نیروی پیوندی f در این حالت به صورت زیر میباشد.
P = nf (37-2)
با مراجعه به تحلیل نیرویی ساختار زیگزاگ مطابق با شکل 5-2 در بخش اول و رابطه (41-2) و نیز بکارگیری رابطه (5-3) برای ارتباط نیرو و جابجایی پیوندی خواهیم داشت:
f = Deβ2δb1 (2 – 3βδb1) (12-3)
از مقایسه روابط (37-2) و (12-3) به دست خواهیم آورد:
P = nDeβ2δb1 (2 – 3βδb1) (13-3)
برای یافتن روابط تنش – کرنش ما می توانیم مجدداً از تئوری پوستهای استفاده نمائیم.
σz = (14-3)
εz = (15-3)
که در آن σz تنش کششی وارده بر نانولوله، εz کرنش کل و rz شعاع نانولوله تک جداره زیگزاگ بوده و در بخش اول به صورت رابطه (49-2) تعریف گردید. به منظور یافتن روابط تنش – کرنش در اینجا نیز لازم است که ابتدا رابطه میان تغییر طول پیوندی و تغییر طول کل را بیابیم. بنابراین مجدداً به کمک روابط بخش اول، با مراجعه به اشکال 4-2 و 5-2 و استفاده از رابطه (5-3) و (13-3) در فرمولاسیون خواهیم داشت:
N2 = (39-2)
δL = N2(δb1 + δb2cosθ) (40-2)
f = Deβ2 (2δb1 – 3β (δb1)2) (16-3)
دسته بندی : علمی