برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3 -7- روش جمع آوری اطلاعات
مرحله گردآوری اطلاعات آغاز راهی است که یافته های کتابخانه ای جمع آوری می شود و پس از ارزیابی آنها ، فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت حکم صادر می شود . بنابراین یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد . اطلاعات لازم برای این پژوهش از منابع زیر بدست می آید.
3-7-1 – روش مطالعات کتابخانه ای
به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق از مطالب کتابخانه ای مانند کتب، پایاننامهها، اینترنت و مقالات خارجی استفاده گردید.
3-7-2- روش اسنادی
برای استخراج داده های اقتصادی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای بانک جهانی، سایت مرکز آمار ایران و سایر پایگاه های بین المللی داده استفاده می شود.
3 -8-ابزار تجزیه و تحلیل
در این تحقیق پس از وارد نمودن داده های اطلاعاتی در کاربرگهای نرم افزار با استفاده از نرم افزار Excel و با توجه به تعاریف صورت گرفته شاخص ها این مقادیر محاسبه و سپس با استفاده از نرم افزار6 Eviews داده های جمع آوری شده مورد آزمون قرار گرفتند.
3 -9- تعریف متغیر های تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود. ویژگیهایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیری می کند متغیر نامیده می شود. به عبارت دیگر متغیر به ویژگیهایی اطلاق می شود که می توان دو یا چند ارزش عدد برای آن جایگزین نمود .
3 -9-1 متغیر مستقل
متغیر مستقل به متغیری اطلاق می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود . به این متغیر، متغیر محرک یا درونداد گفته می شود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیرهای دیگر اندازه گیری شود. متغیر مستقل متغیر پیش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است. که در این تحقیق متغیرهای مستقل و کاربردی شامل رشد اقتصادی،مربع رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی می باشد.
3-9-2 متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود. تا تأثیر متغیر مستقل برآن معلوم و مشخص شود. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و او نمی تواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد. که در این تحقیق متغیر وابسته انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی می باشد که با استفاده از معادله زیر تاثیر متغیرهای مستقل بر این شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد:
متغیرهای مورد استفاده در مدل فوق به شرح زیر می باشد:
در مدل فوق نشان دهنده انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، مربع رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی می باشد. همچنین جمله اخلال می باشد
فصل چهارم
تجزیه تحلیل یافته ها
4- مقدمه
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻌﻤﻮلا ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد زﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺰاﯾﻨﺪه ازﻣﻨﺎﺑﻊ) ﻣﯽ ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو، ﯾﮏ ﺗﻀﺎد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺨﺎﻃﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از فعالیت ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ برانگیز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران محیط زﯾﺴﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت آزاد و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ سالم تر و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی لازم اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ به ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ، به ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.( ﭘﮋوﯾﺎن و ﻣﺮادﺣﺎﺻﻞ، 1386)
4-1-پایه های آماری پژوهش
دسته بندی : علمی