برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

2-5-2 تاثیر اندازه پنجره
تاثیر اندازه پنجره های اتاق در شرایط تهویه داخل آن تا حد زیادی به وجود یاعدم وجود کوران دراتاق بستگی دارد. ( کوران بوسیله باد ، زمانی در یک اتاق ایجاد می شود که هر یک از دیوارهای روبه باد و پشت به باد آن دارای یک قسمت باز شوی باز باشد) در اتاقهایی که پنجره های آن فقط دریک طرف دیوار قرار دارند اندازه پنجره ها تا حد بسیار کمی در سرعت جریان هوا در آن اتاق تاثیر دارد فقط در مواردی که باد بصورت مایل نسبت به سطح پنجره می وزد ، افزایش اندازه پنجره باعث افرایش سرعت هوای داخل اتاق می شود .
در اتاقهایی که در آنها کوران ایجاد شده ، افزایش اندازه پنجره های رو به باد وپشت به باد باعث افزایش سرعت هوای داخل اتاق می شود ولی در این شرایط افزایش اندازه تنها یک پنجره تاثیر بسیارکمی در سرعت هوای اتاق دارد حتی وقتی اندازه پنجره ورود و خروج هوا هر دو بیشتر شود افزایش سرعت هوا به نسبت افزایش اندازه پنجره ها نیست. اگر پنجره های این اتاق به گونه ای تغییر یابد که پنجره پشت به باد بزرگتر از پنجره های رو به باد باشد حداکثر و میانگین سرعت جریان هوای داخلی تا حد زیادی افزایش می یابد.
تاثیر محل عمودی پنجره در شرایط تهویه طبیعی
اگر چه بادهای یک منطقه تا حد زیادی در سطح افقی متغیر است ، ولی تغییر جهت این بادها درسطح عمودی نسبتا کمتر است. به این دلیل که وزش باد آزاد در ارتفاع بالای ساختمانها ، تقریبا درتمام موارد افقی است و تغییر جهت عمودی آن در اطراف ساختمانی با شکل هندسی ، مشخصات ومحوطه ثابت تقریبا ثابت است. با دقت در طرح و تعیین ارتفاع کف پنجره های یک اتاق سرعت هوا در سطوح عمودی داخل آن اتاق را به بهترین نحو کنترل کرد شکل حرکت توده هوا در داخل اتاق به جهت ورود باد به آن بستگی دارد و بنابراین ارتفاع کف پنجره ونوع بازشوی پنجره رو به باد ، اهمیت بیشتری در تعیین جهت وسرعت حرکت باد در داخل اتاق دارد تا مشخصات محل خروج باد به همین دلیل ارتفاع کف پنجره پشت به باد تاثیر کمی در شکل و سرعت حرکت هوای داخلی ولی در محدوده ورود باد سرعت باد بطور ناگهانی در قسمتهای پائین کف پنجره کاهش می یابد. سرعت جریان هوا در قسمتهای پائین کف پنجره اتاقهایی که در آنها کوران ایجاد شده تا ٢۵ % سرعت باد اصلی کاهش می یابد بنابراین تغییر ارتفاع کف پنجره ممکن است تا حد زیادی سرعت جریان هوا را در ارتفاعهای مختلف تغییر دهد ولی این تغییر ، در میانگین سرعت جریان هوای داخلی اتاق تاثیر چندانی ندارد بطور مثال اگر ارتفاع کف پنجره در اتاق نشینمن بیش از ارتفاع افراد و در حالت نشسته باشد جریان هوا در منطقه ای که ساکنین آن نشسته اند بسیار کم خواهد بود در مورد تهویه اتاقهای خواب بویژه مناطق گرم و خشک که هنگام شب باید حداکثر استفاده از جریان باد کرد ارتفاع کف پنجره اهمیت زیادی دارد .
تاثیر جهت و نوع بازشوی پنجره
نوع ، نحوه باز شدن ، ارتفاع محل نصب ، همچنین نوع و محل سایه بان پنجره ها تاثیر فراوانی درشکل و سرعت هوا در داخل اتاق دارد محل پنجره خروجی باد تاثیری در الگوی حرکت هوای داخل اتاق ندارد و فقط ارتفاع محل نصب پنجره ورودی هواست که الگوی حرکت هوا در داخل اتاق راتعیین میکند.
نوع باز شوی پنجره ها نیز در چگونگی حرکت هوا در داخل اتاق تاثیر می گذارد وقتی باز شوی پنجره ای لولایی یا ریلی باشد و در سطح افقی باز شود این بازشو هیچ تغییری در شکل اصلی حرکت هوا که در اثر اختلاف فشار در سطح دیوار رو به بالا بوجود می آید ، نخواهد داشت. ولی پنجره هایی که حول یک محور افقی باز می شوند هوا را به طرف بالا هدایت می کنند مگر آنکه باز شوی آنها کاملا بصورت افقی باز شود این باز شو هیچ تغییری در شکل اصلی حرکت هوا که در اثر اختلاف فشار در سطح دیوار روبه بالا بوجود می آید نخواهدداشت.بنابراین مناسب ترین محل نصب این پنجره ها قسمت های پائین تر از مکانی است که ایجاد جریان هوا در آن مورد نیاز است. با استفاده از پنجره هایی که حول یک محور افقی که در وسط قاب قرار دارد به طرف بالا یا پایین باز می شود جریان باد را می توان بطرف بالا یا پائین هدایت کرد اگر این پنجره ها درست در وسط دیوار قرارداده شوند و بتوانند تا حدود ١٠ درجه از خط افق در قسمت پائین وبه سمت داخل باز شوند مناسب ترین نوع پنجره از نظر هدایت جریان هوا به سمت ارتفاع های مورد نظر خواهد بود.
2-6 نور
2-6-1 استفاده از نور طبیعی روزانه
نور طبیعی و ارتباط بصری با محیط خارج در فضاهای زیستی انسان اعم از محل کار ، فراغت ، تفریح ، تحصیل و غیره علاوه بر افزایش کارایی و بازدهی موجب کاهش اضطراب ، بهبود رفتار و نیز حفظ وافزایش سلامتی و آسایش می‌شود. مجموعه این تاثیرات را می‌توان در قالب دو فرآیند روان شناسی و زیست شناسی روانی پی جویی کرد.
در مطالعات اخیر، نور به عنوان عامل مهمی که تأثیر می‌گذارد بر تولید کلی و روزانه کارکنان در محل کار، شناخته شده است. کمیسیون معماری و محیط‌زیست و شورای اداری بریتانیا مطالعه‌ای انجام دادند که نشان داد که هر چند آیتم ساده‌ای مانند نور کافی و داشتن نور مناسب روزانه می‌تواند نرخ غیبت را تا 15 درصد کاهش دهد. همچنین بهره‌وری را بین 28 تا 20 درصد افزایش می‌دهد.
نورپردازی همواره بخشی تفکیک ناپذیر از زندگی انسان را تشکیل می‌دهد و حدود 80 تا 85 درصد از تاثیرپذیری ما از جهان ، از طریق ارتباط بصری با محیط حاصل می‌شود. بینایی نتیجه عملکرد چشم در پرتو نور است و ادراک ما از فضا وابسته به میزان روشنی آن است. از جانب دیگر این عامل کیفیات احساسی بسیاری دارد که ممکن است بر خلقیات افراد تاثیر بگذارد .
تحقیقات پردامنه ای در زمینه اهمیت نورپردازی طبیعی بر انسان صورت گرفته و شواهد انکارناپذیری بر تاثیر مثبت نور روز و بهره مندی از منظر طبیعی بر سلامت ، آسایش و بازدهی کاری افراد به دست آمده است .نورپردازی با نور روز فرایندی فراتر از ایجاد شرایط مناسب برای رویت اجسام است. این فرایند از کیفیات احساسی ویژه ای برخوردار است که می‌تواند بر خلقیات افراد آشکارا تاثیر بگذارد .نتایج پژوهشهای محققان نشان می‌دهد که اساسا نورپردازی به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر افراد تاثیر می‌گذارد .تاثیر مستقیم آن ناشی از ایجاد تغیرات در کیفیت دید به واسطه نورپردازی و از طریق تغیر محرکهای سیستم بینایی یا تغیر شرایط کارکرد سیستم بینایی است. درحالیکه اثر غیرمستقیم آن حاصل قابلیت نور در جلب توجه ، تغیر انگیزش ، حالت ، رفتار و اصلاح تعادل هورمونی بدن انسان است .نورپردازی می‌تواند بر عکس العمل‌های فیزیولوژیک بدن انسان همانند اداراکات بصری وی تاثیر بگذارد.
اهمیت نور روز و ریتم 24 ساعتی را می‌توان از طریق مثالی در مورد کارگران شیفتی در آمریکا دریافت که حدود 20 درصد از جمعیت کارگر این کشور را تشکیل می‌دهد. بررسیهای انجام گرفته نشان می‌دهند که تغیر ساعات کار و استراحت (شیفت شب ) دو نوع تاثیر به همراه دارد: تاثیر کوتاه مدت ناهماهنگی با نور روز ( چرخه معکوس خواب ) که شامل خستگی مفرط ، گیجی ، کسالت و نداشتن آمادگی کامل برای کار است و تاثیرات دراز مدت مشتمل بر احتمال بروز بیماریهای قلبی-عروقی ، امراض معده ای –روده ای و مشکلات احساسی واجتماعی است. به عبارت ساده این کارگران از تغیر در چرخه طبیعی فعالیت کاری در روز و خواب در شب دچار ناراحتی می‌شوند. درست در زمان تاریکی هوا که بدن نیازمند خواب است آنها ناچارند کار کنند. در مطالعه دیگر در روسیه و چکسلواکی مشخص شد که کارگران کارخانه‌های بدون پنجره نسبت به کارگران مشابه در کارخانه‌های دارای پنجره بیشتر در معرض سردرد ، بی حالی و بیماریند (.Plant, C. G. H)نور برای تنظیم ساعت درونی انسان بسیار ضروری است .انسان در فرایند تکاملی خویش مجهز به ریتم‌های خاصی مثل درجه حرارت بدن شده است که به وی برای ارتباط و اطلاع از زمان در خارج کمک می‌کند . نبود ارتباط با خارج ممکن است منجر به خستگی ، بی خوابی و افسردگی فصلی شود .
امروزه در مقایسه با گذشته ، مردم بخش زیادی از ساعات عمر خود را در طول روز در فضاهای سرپوشیده می‌گذرانند ، بنابراین ، شاید با توجه به آنچه گفته شد فراهم آوری امکان ورود نور مناسب روز به این فضاهای بسته ، برای ارتقای کیفیت زیستی و نیز افزایش سطح سلامتی ، آسایش و کارایی آنها ایده ای کاملا مطلوب به شمار آید. بایستی درنظر داشت که ایجاد چنین امکانی علاوه بر اعتقاد به نتایج سودمند آن ، نیازمند تبیین فرایندهایی مشتمل بر پیش بینی ها و اتخاذ تدابیر سنجیده در عرصه سیاست گذاری و تصمیمات راهبردی ، برنامه ریزی ، طراحی و تدوین راهکارهای عملی وبالاخره اجراست که این امر اهمیت شناخت سازوکار و روابط حاکم بر این فرایند و آگاهی از نحوه مدیریت آنها را بیش از پیش آشکار می‌کند. به علاوه ، همانطور که قبلا نیز ذکر شد ، تابش مستقیم و شدید نور روز ، همانند محرومیت از آن ، ممکن است مضر و خطرناک نیز باشد. لذا چگونگی میزان تابش و نوع طیف نور مناسب برای انسان سوال دیگری است که باید برای آن پاسخ مناسب یافت .( Ternoey, Steven)

مطلب مرتبط :   آموزش و پرورش و اجرای برنامه

تصویر 5: یک مدل مفهومی از فضاهای پلان آزاد
تصویر6: یک مدل مفهومی از استفاده نور روزانه در ادارات پلان باز

2-6-2 اثر رنگ بر محیط کار
محدودیت، آشفتگی، گرد و خاک و کثیفی محل کار می‌تواند بر کارمند فشار بیاورد و بر کار آنها تأثیر بگذارد. بنابراین باید رنگ مناسب که خلق و خوی کارکنان را به خوبی تضمین کند به منظور تشویق برای تولید بیشتر انتخاب شود (کمرولزمان و همکاران، 2011). البته تولید به ندرت با رنگ در ارتباط است، ولی طرح رنگ نقش مهمی در محیط کار ایفا می‌کند.
با توجه به گفته فرشچی و فیشر (1997) عامل فضا بر احساس و رفتار انسان تأثیر می‌گذارد. در آرایش یا پیکربندی فضا، رنگ همچنین نقش مهمی را در کوچک یا بزرگ به نظر آمدن اتاق بازی می‌کند. برای مثال، در یک اتاق باریک و دراز اگر دیوار انتهای اتاق به رنگ گرم رنگ‌آمیزی شود فضا می‌تواند متعادل‌تر به نظر برسد.
رنگ‌های عمیق و شدید زمانیکه دیوارهای کناری با رنگ روشن رنگ‌آمیزی شده باشند، کمتر اشباع رنگ دارند. یک سقف کوتاه اگر با رنگ روشن رنگ شود کمتر سنگینی می‌کند در حالیکه یک سقف بلند که آبی تیره یا خاکستری یا سیاه رنگ‌آمیزی شده کوتاهتر بنظر می‌رسد (پیل ، 1997). همچنین در مقایسه دو اتاق با سایز یکسان آنکه رنگ تیره دارد کوچکتر از آنکه رنگ روشن دارد به نظر می‌رسد.
شغل‌هایی که به تمرکز بیشتر نیاز دارند باید طرح رنگ خنثی داشته باشند. شغل‌هایی مانند حسابداران و وکلا نیازمند طرح رنگ قوی‌تری هستند در حالیکه روزنامه‌نگاران هیجان‌انگیزترین و پرانرژی‌ترین رنگ‌ها با ارزش درخشندگی بالا را لازم دارند (کمرولزمان و همکاران، 2011).

دسته بندی : علمی