برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
روایی پرسشنامه بیان می‌دارد که آیا پرسشنامه، آن چیزی را که مدعی اندازه گیری است اندازه‌گیری نموده یا توان سنجش آن را خواهد داشت. در تحقیق حاضر با توجه به نظرات ارایه شده توسط 30 نفر از افرادی که در طرح شرکت داشته اند و همچنین تعدادی از صاحبنظران بیرونی مطلع، اقدام به سنجش روایی خواهد گردید.
پایایی پرسشنامه عبارت از ثبات اندازه گیری در دفعات اندازه گیری است که در طرح حاضر به کمک ضریب آلفای کرونباخ اقدام به اندازه گیری آن می‌شود. در صورتی که ضریب آلفای کرونباخ براساس پرسشنامه ها (30 پرسشنامه) بالای 70% باشد، پایایی پرسشنامه تأیید خواهد شد.
3-2-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این تحقیق پس از گردآوری داده ها، از نرم افزار آماریSPSS نسخه 20 وبا روش Amos برای داده پردازی استفاده خواهد شد. در این بررسی از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد. آماره ها شامل میانگین، میانه نما یا مد، دامنه، بیشترین و کمترین، واریانس و ضریب تغییرات بوده و آماره‌های استنباطی شامل ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمونهای ناپارامتری می‌باشند.
3-2-5 طراحی سامانه میزان رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز:
در این تحقیق در ابتدا آراء و نظر صاحب اندیشان را در خصوص مطالب مورد بحث ، ذکر نمودیم وبا بررسی این نظرات به چهار فاکتور اساسی نور ، تهویه ، ارتباطات و حریم خصوصی ، که بر نحوه عملکرد کارکنان یک اداره تاثیر مستقیم دارند ، رسیدیم .این فاکتورها بر عملکرد کارکنان و نیز بر رضایت از محیط تاثیر داشته که به طور غیر مستقیم و به واسطه فاکتور رضایت از محیط بر رضایت شغلی کارمندان تاثیر می‌گذارد .این متغیرها یک الگوی 5 فاکتوری را تشکیل میدهند ، که پرسشنامه ای بر اساس این فاکتورها تهیه گردید. در پرسشنامه برای بررسی تاثیر هرکدام از این فاکتورها تعداد 3 سوال طراحی شد :
– برای فاکتور تهویه آنچه که مد نظر بود و مورد پرسش واقع شد ، ارتباط تهویه مناسب با رضایت شغلی ، تاثیر بازشوها در تهویه داخل ساختمان و تاثیر وجود گیاهان و فضای سبز و مناظردر ارتباط با فضاهای داخلی بود .
– در تبیین فاکتور حریم خصوصی آنچه پرسیده شده بود ارتباط تمرکز کارکنان و ایجاد حریم به واسطه پارتیشن در ادارات بود. سوال دیگر مربوط می‌شد به ارتباط احساس امنیت در کارمندان با ارتفاع و سایز فضاهای پارتیشن شده و آخرین سوال تاثیر عامل صدا در حریم خصوصی و رضایت شغلی را مورد پرسش قرار می‌دهد .
– سوالاتی که فاکتور نور را مورد پرسش قرار می‌دهند ، ارتباط تمرکز کارمندان با نورپردازی مناسب ، ارتباط روحیه کارمندان با رنگهای موجود در فضا و تاثیر نور روزانه در سرزندگی و نشاط کارمندان را بررسی می‌کنند .
– برای عامل ارتباطات آنچه مورد کنکاش قرار می‌گیرد ارتباط طراحی پلان باز و رابطه فیزیکی کارکنان با یکدیگر است . همچنین ارتباط بین ارباب رجوع و کارکنان در فضای پلان باز و ارتباط کارکنان با امکانات مورد نیاز شغلیشان در این فضا .
– سوالاتی که در بیان متغیر عملکرد پرسیده شده اند ، عملکرد کارکنان در فضاهای پلان بازرا مورد سنجش قرار می‌دهند. نیز ارتباط عملکرد را با نحوه دسترسیها در اینگونه پلانها ، می‌سنجد و نهایتا ارتباط عملکرد و نوردر فضاهای پلان باز را مورد پرسش قرار می‌دهد.
– درپرسشنامه همچنین 4 سوال کلی در رابطه با رضایت شغلی کارمندان ، گنجانده شده است: ارتباط فضای پلان باز با رضایت شغلی؛ تاثیر ایجاد پارتیشن در ادارات پلان باز بر عملکرد ورضایت کارمندان ؛ تاثیر باز بودن پلان ادارات بر ارتباط ارباب رجوع با کارمندان و ارتباط کارمندان با یکدیگر ؛ نیز ارتباط رضایت از محیط با رضایت شغلی.
3-2-5-1- طراحی پرسشنامه:
جنس: مرد زن
سن: 20-30 سال 30-40 سال 40-50 سال بالای 50 سال
میزان تحصیلات: زیر دیپلم دیپلم و فوق دیپلم لیسانس بالاتر از لیسانس
تجربه ادارات با پلان بسته: بله خیر
سابقه حضور در اداره: کمتر از 5 سال 5 تا 10 سال 10 تا 20 سال بیش از 20 سال
سوالات ردیف
وجود فضاهای باز در ادارات(به جای وجود اتاق) تا چه اندازه در بهره وری شغلی و رضایت کارکنان دخیل است ؟ 1
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
تعریف فضاهای خصوصی(پارتیشن بندی فضای باز با مصالح سبک )، جهت حفظ حریم کارکنان چه اندازه در میزان عملکرد آنها تاثیرگذار است ؟ 2
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
ادارات پلان باز نسبت به ادارات سنتی ،تا چه اندازه می‌توانند درتقویت ارتباط بین کارمندان با یکدیگر و با ارباب رجوع موثر باشند ؟ 3
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
دسته بندی : علمی