برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
تصویر 17: دیاگرام ارتباط فاکتور حریم خصوصی با ارتباطات
در انتها با جمع بندی تمام ضرایب حاصله از خروجی آزمون ها ، مدل زیر حاصل می‌شود :

تصویر18:دیاگرام نهایی

فصل پنجم
نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه
5-1 مقدمه:
در هر تحقیقی ، یکی از اهداف پژوهش رسیدن به نتیجه است. نتیجه ای که با بررسی و تجزیه وتحلیل شواهد ، مدارک ، و بررسی نظری گروههای مورد مطالعه ، حاصل می‌شود. در واقع نتیجه گیری بخش مهمی از تحقیق را شامل می‌شود که آن را به سرانجام رسانیده و حاصل کار را تبیین می‌کند .
5 -2- بحث در روند کلی پژوهش:
در این پژوهش ابتدا آراء اندیشمندان و محققان در رابطه با موضوع رضایتمندی در فضاهای اداری با پلان آزاد مطالعه و بررسی شد. حاصل مطالعات انجام شده رسیدن به الگویی بود که 5 فاکتور تاثیر گذار در جلب رضایت کارکنان در محیط کار را شامل می‌شد .این فاکتورها عبارتند از: تهویه ، نور، ارتباطات و حریم خصوصی وعملکرد. که چهار فاکتور اولیه بر عملکرد تاثیرگذاشته و عملکرد نیز رضایت از محیط را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حال آنکه رضایت از محیط خود یکی از عوامل رضایت شغلی به حساب می‌آید. پس از رسیدن به الگوی پیش گفته پرسشنامه ای طراحی شد که برای آزمودن درستی ارتباط هرکدام از فاکتورها 3 سوال در رابطه با آن فاکتور در پرسشنامه گنجانده شد. پرسشنامه بین کارمندان سه اداره: پست مرکزی ، اداره امور مالیاتی و یک شعبه بانک ملت در شهر ایلام ، مرکز استان ایلام ، پخش گردید .تعداد پرسشنامه ها 100 عدد بود که بیشترین آنها را کارمندان اداره امور مالیاتی پاسخ دادند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها ، با استفاده از نرم افزار Spss تحلیل آماری نمونه ها انجام شد که نتایج تایید کننده الگوی پیش گفته حاصل آمد.
5-3 یافته ها
مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و مجموعه متغیر‌های مستقل قادرند تغییرات عملکرد به عنوان متغیر وابسته را تبیین کنند. از 4 متغیر مستقل فاکتور نور بیشترین و فاکتور ارتباطات کمترین تاثیر را برعملکرد داشتند. همچنین در آزمونهای تحلیلی این مجموعه میتوان دید که هرچه سن افراد بیشتر میشود میزان رضایتمندی آنها از معماری با پلان آزاد بیشتر میشود. بهنظر میرسد دلیل این امر حضور بیشتر این افراد در اینگونه فضاها و نوعی عادت کردن به شرایط موجود است که موجب شکلگیری این پدیده شده است.
در رابطه با اثر جنسیت در معماری پلان آزاد ، نیز میتوان بهوضوح دید که میانگین رضایتمندی خانمها حداقل 1 امتیاز کمتر از این عدد در رابطه با آقایان، در ادارات مورد مطالعه میباشد. با توجه به محدودیتهای موجود برای جنس مونث و نیز سنتهای اجتماعی در جامعه ایران و نیاز بهرعایت حریم بیشتر، این موضوع امری نسبتا بدیهی جلوه میکند ، که این موضوع در طراحی اینگونه ادارات باید مد نظر قرار بگیرد.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و متغیر مستقل رضایت محیطی قادراست تغییرات رضایت شغلی را تبیین کنند .در این تحلیل بحرانی ترین مسیر از قرار زیر می‌باشد :
رضایت شغلی( رضایت محیطی( حریم خصوصی( ارتباطات
در تجزیه و تحلیل یافته‌های پرسشنامه‌های کارمندان و مدیران ادارات مورد تحقیق ، نتایجی که از مسیرهای مربوطه به دست آمد ، حاکی از آن بود که :
مسیر اول (مسیر بحرانی):
رضایت شغلی( رضایت محیطی( حریم خصوصی( ارتباطات
ارتباطات (ارتباط کارمندان با یکدیگر، ارتباط کارمندان با مدیر و ارتباط کارمندان با ارباب رجوع) با حریم خصوصی رابطه دارد و حریم خصوصی نیز بر رضایت محیطی موثر است که آن هم رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مسیر دوم :
رضایت شغلی ( رضایت محیطی ( ارتباطات( حریم خصوصی
همانطور که مشاهده می‌شود این مسیر همانند مسیر اول می‌باشد با این تفاوت که در اینجا حریم خصوصی ارتباطات را تحت تاثیر می‌گذارد. این بدان دلیل است که حریم خصوصی و ارتباطات یک رابطه دوسویه با هم دارند .
مسیر سوم :

دسته بندی : علمی