برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

12-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه از بین رفتن محصولات کشاورزی و باغبانی، پس از برداشت در اثر حمله آفات و عوامل بیماریزا بیشتر از گذشته مورد توجه و ارزیابی قرار میگیرد. در حقیقت خسارت وارد شده به این محصولات بیشتر در زمان انبارداری است و عقیده بر این است که هزینه کاهش ضایعات کشاورزی و باغبانی، خیلی کمتر از بالا بردن میران تولید آنها میباشد. بنابراین تلاش میشود تا برخی مواد و فرآوردههای طبیعی و فاقد اثرات جانبی زیان آور نظیر اسانسهای گیاهی به عنوان جایگزین قارچکشهای شیمیایی در کنترل و یا کاهش بیماریها و ضایعات انباری محصولات باغی استفاده گردد. با توجه به اثرات زیانبار باقی مانده سموم بر محیط زیست و مصرف کنندگان و همچنین توسعه کشاورزی سالم، پایدار و ارگانیک در این پژوهش از اسانس گیاهان دارویی به منظور کنترل بیماریهای قارچی استفاده شده است .

1-2 مروری بر مطالعات انجام شده در دنیا
به منظور بررسی اثر ضدقارچی اسانس زیرهسبز و آمفوتریسین B بر هفت گونه مختلف قارچ کهAspergillus شاملA. famigatus, A. flavas, A.niger, A. terreus, A. ochraceus, A. nidulans, A.Famigatus ALR3 بود نتایج نشان داد اسانس زیرهسبز فعالیت ضدقارچی قوی روی A.nidulans (p<5%) دارد و میتواند به عنوان یک قارچکش جهت تیمار آسپرژیلوس به کار رود (Naeini and Shokri,2012).
در گزارشی فعالیت ضدقارچی و ضدباکتریایی اسانس نعناعفلفلی، نعناع، شوید و رازیانه بررسی و نتایج نشان داد که اسانس شوید و رازیانه هیچ فعالیت ضدقارچی و باکتریایی نداشته اما اسانس نعناعفلفلی فعالیت ضدقارچی و ضدباکتریایی قوی دارد. Carvon که مربوط به اسانس نعناعفلفلی است بالاترین درصد ضدقارچی و ضدباکتریایی را دارد (Kazemi et al., 2012).
جهت بررسی اثر ضد قارچی اسانس آویشنشیرازی، مرزه، نعناع، لیموترش، اکالیپتوس، باریجه بر قارچ A.parasiticus آزمایش صورت گرفت نتایج حاکی از آن بود که اسانس آویشنشیرازی و مرزه به ترتیب با غلظت 200 و 400ppm رشد قارچ را کاملا متوقف میکند (Rad et al.,2011)
در مطالعه ای اثر ضدقارچی اسانس رزماری و آویشنباغی بر علیه قارچA. flavus و A .ochraceus مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگی (1200ppm) و حداقل غلظت قارچکشی (2400ppm) برای جلوگیری از رشد A. flavus لازم است. همچنین اگر اسانس رزماری و آویشن با غلظت پایین استفاده شود میتواند تاثیر معنیدار بر کنترل بیولوژیکی قارچ داشته باشد (Cenreno et al., 2010).
درآزمایشی میزان بازداری رشد قارچهای Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus ,Fusarium Solani در معرض اسانسهای آویشن، مرزه و Agastachمورد بررسی قرار گرفت و از روش انتشار دیسک برای ارزیابی تاثیر اسانس بر روی رشد قارچ استفاده شد. حداقل غلظت قارچ و اسانس مشخص و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که هر سه اسانس اثر ضد قارچی بر روی هر سه پاتوژن داشتند. حداقل غلظت مهارکننده نشان داد که اسانس آویشن با حداقل غلظت 5/62 میکرولیتر، اسانس موثرتری در بازداری فعالیت قارچ بود. اسانس آویشن به شدت رشد قارچ را در 3 غلظت250 و 500 و 1000 میکرولیتر بر میلی لیتر مهار و در غلظت 250 میکرولیتر بر میلیلیتر در برابر تمام سویههای قارچ بالاترین اثر را مشاهده کردند. اثر ضد قارچی اسانس آویشن در غلظت 5/62 میکرولیتر بر میلیلیتر بر روی هر 3 گونه قارچ نیز مشاهده شد، اما اسانس آویشن در غلظت 31 میکرولیتر بر میلیلیتر هیچ تاثیری در بازداری از رشد قارچ ندارد. اسانس Agastache نیز هیچ گونه اثری روی بازداری از رشد قارچ در Aspergillus flavus نشان نداد. اسانس مرزه نیز مانند آویشن اثرات ضد قارچی را در هر سه سویه قارچ نشان داد ) Ownagh et al ., 2010).
طی تحقیقی اثر ضدقارچی اسانس آویشن شیرازی روی پنج قارچ ساپروفیت و درماتوفیت متفاوت با اندازهگیری قطر کلونی رشد کرده از قارچ بررسی و نتایج نشان داد که اسانس آویشنشیرازی با غلظت بیش از 8 میلیگرم بر میلیلیتر از رشد قارچهای Trichophtonrabrum،
Trichophtonmentagrophyte، EpidermophtonFloccosum جلوگیری کرده در حالیکه غلظت بیش از10 به طور کامل از رشد قارچهای A. f amigatus و A. flavusجلوگیری میکند (Efftapanah et al., 2010).
در سال 2010 اثر ضدقارچی اسانس میخک، رزماری، دارچین، درمنه، کاججنگلی، نعناع، رازیانه، زیره، اسطوخودوس، آویشن، neroli بر علیه قارچهایFusariumgramineorum
F.verticilioides, F.subglutiaans, F.oxysporum
F.arenaceum, Diaporthehelianthi, Diaporthe
Phaseolorumvar.caulivora, Phomopsislongicolla,
P.viticola, Helminthosporiumsativum, Colletotrichumcoccodes, Thanatephorus
بررسی و نتایج نشان داد که اسانس کاججنگلی و neroli فعالیت ضدقارچی مناسبی در برابر همه قارچها دارد و اسانس کاججنگلی و neroli و درمنه رشد میسلیوم بعضی از قارچها را تحریک میکند (Cosic et al.,2010).
طی تحقیقی اثر ضدقارچی اسانس زیرهسیاه، رازیانه، زنیان بر کنترل قارچ Botrytis cinerea بررسی و نتایج داد که اسانس زیرهسیاه بیشترین اثر ضدقارچی را در مقایسه با سایر اسانسها دارد (Mohamadi et al ., 2011).
بررسی اثر اسانس ریحان، رازیانه، گشنیز، زیره، نعناع، رزماری و اثراتشان روی رشد میسلیوم و تولید آفلاتوکسین نشان داد که اسانس ریحان، گشنیز، زیره، رزماری، با غلظت 1000 ppm بازدارندگی کامل از رشد A.flavas داشته و اسانسهای مذکور از تولید آفلاتوکسین B1 توسط قارچ مذکور در غلظتهای (500 , 700 , 1000 ppm) جلوگیری نمودند (Deabes et al ., 2011).
در مطالعهای اثر 4 اسانس آویشن دنایی، آویشن شیرازی، زیرهسیاه و زوفا روی گونههای مختلف آسپرژیلوس شامل: ,A. niger ,A. f umigatus A. flavus ,A. parasiticus مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اسانس آویشن دنایی و زوفا میتواند به عنوان عاملضد قارچی علیه گونههای A. fumigatusوA. niger A. flavus A. به کار گرفته شود Ghasemipirbalot et al., 2011)).
در سال 2011 اثر ضدقارچی اسانس رزماری علیه قارچ A. flavus بررسی و نتایج نشان داد که اسانس رزماری با غلظت 0/5 ,% 25فعالیت ضدقارچی قوی نسبت به آنتیبیوتیک جنتومایسین روی A. flavus دارد. درصد بزرگی از این فعالیت ضدقارچی اسانس رزماری به مونوترپن α- Pinene نسبت داده میشود (moghtader et al., 2011).
طی مطالعاتی که توسط Al – Rahmah و همکاران در سال 2011 بر روی تعدادی از عصارههای گیاهی که عبارت است از اکالیپتوس، زیتون، مریمگلی، آویشن صورت گرفت نتایج نشان داد که عصاره آویشن بیشترین اثر ضدقارچی را نشان داد و اکالیپتوس و زیتون فعالیت ضدقارچی متوسطی را نشان دادند (Al.rahmah et al.,2011).
طی تحقیقی اثر ضدقارچی گونههای مختلف دارچین candida albican با روش وزن خشک میسلیوم مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد اسانس گونه C.Sulfhuratun به طور کامل از رشد آسپرژیلوس فلاووس جلوگیری میکند و اسانس گونه C.Travancorikum در بالاترین غلظت بازدارندگی کامل در برابر Penicilium notatum و از خود نشان داد و اسانس گونه malabatrum در برابر Aspergillus niger و Candida albicans فعالیت ضدقارچی مناسبی داشتند (Maridas., 2009).
در آزمایشی اثر ضد قارچیهفت اسانس بر علیه قارچ آسپرژیلوس نایجر مورد بررسی قرار گرفت. آنها از برگها و گلهای گیاه یاسمن، برگها و گلهای توتون درختچه ای، برگها و میوههای تاج ریزی، برگها گلها و میوههای شاهپسند درختچهای، بذرهای داتوره، برگها و گلهای کامپوسلنیوم عصاره گیری نمودند. عصاره در غلظتهای 5/2 میلیگرم بر میلیلیتر بر روی قارچ پاتوژن آسپرژیلوس نایجر بررسی شد. حداقل غلظت مهار کنندگی در 20/ 0 میلیگرم بر میلیلیتر برای هر گیاه بر علیه پاتوژن گیاهی آسپرژیلوس نایجر گزارش شد (Mdee et al ., 2009).
اثر شانزده عصاره تقطیر شده برای تعیین فعالیت ضد قارچی بر علیه A. flavus مورد بررسی قرار گرفت. فعالترین بازدارندهها به ترتیب از زیاد به کم زیره سبز، برگ بو، رازیانه بودند. سماق و ریحان کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد میسلیومی قارچ A. flavus داشتند (Ozkolp and Ozcan, 2009).

دسته بندی : علمی