برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ـ بنیامین، والتر (1386). «قصه‌گو: تأملاتی در آثار نیکلای لسکوف»، ترجمۀ مراد فرهادپور و فضل‌ا… پاکزاد، ارغنون، ش 9 و 10.
ـ بنیامین، والتر (1388). «اثر هنری در عصر بازتولیدپذیری تکنیکی آن»، ترجمۀ امید مهرگان، در زیبایی‌شناسی انتقادی، چاپ سوم، تهران: گام نو.
ـ بیضایی، بهرام (1391). سه برخوانی، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
ـ پژمان، عباس (1387). «سوررئالیسم»، کتاب ماه ادبیات، ش 21.
ـ دریابندری، نجف (1380). افسانه اسطوره، تهران: نشر کارنامه.
ـ رایت، کاتلین (1375). «اثر هنری در عصر تکنولوژی»، ترجمۀ مسعود غفورزاده، سوره، ش 71.
ـ شهریوری، نادر (1387). سیاست رمانتیک، تهران: رخداد نو.
ـ علی‌آبادی، همایون (1365). «تئاتر ژان آنوی شیفته علم‌الاساطیر»، صحنه، ش 39.
ـ فرهادپور، مراد (1388). پاره‌های فکر (فلسفه و سیاست)، ج 2، تهران: طرح نو.
ـ فرهادپور، مراد و امید مهرگان (1389). مقدمه بر عروسک و کوتوله (مقالاتی در باب فلسفه زبان و فلسفه تاریخ)، ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: گام نو.
ـ کارسیر، ارنست (1362). افسانه دولت، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران: خوارزمی.
ـ کارسیر، ارنست (1389). فلسفه روشنگری، ترجمۀ یدا… موقن، تهران: نیلوفر.
کانت، امانوئل (1370). «روشنگری چیست؟ در پاسخِ یک پرسش»، ترجمۀ همایون فولادپور، کلک، ش 22.
ـ کمالی، زهرا و مجید اکبری (1387). «والتر بنیامین و هنر بازتولیدپذیر»، پژوهش‌های فلسفی، ش 14.
ـ کوکتو، ژان (1370). ماشین دوزخی، ترجمۀ محمود هاتف، تهران: نمایش.
ـ گادامر، هانس گئورگ (1387). «میتوس و لوگوس»، ترجمۀ فریده فرنودفر، کتاب ماه فلسفه، ش 12.
ـ لوکاچ، گئورگ (1386). «در باب فلسفه رمانتیک زندگی؛ نوالیس»، ترجمۀ مرادفرهادپور، ارغنون، ش 2.
ـ لوییس، پریکلس (1384). «والتر بنیامین در عصر اطلاعات»، ترجمۀ امیر احمدی آریان، بیناب، ش 9.
ـ مرتضویان، سید علی (1386). «رمانتیسم در اندیشه سیاسی»، ارغنون، ش 2.
ـ نوذری، حسینعلی (1389). نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت (در علوم اجتماعی و انسانی)، تهران: آگه.
– Benjamin, Walter (1986). “What Is Epic Theatre?”, Harry Zohn (trans.), in Illuminations, New York: Schocken Books.
– Williams, James S. (2008). Jean Cocteau, London: Reaktion Books.
گزارش روند کار عملی
عنوان: برخوانی اژدهاک
متنِ انتخابیِ برای پروژه عملی، برخوانیِ اژدهاک نوشته بهرام بیضایی است. این روایت نمایشی شرح‌حال مردی‌ است که به سببِ ظلم پادشاهِ دورانِ خود (یاما) در مسیر کینه‌ای دیرپا و بدانجام فرو می‌افتد. در اثر همین کینه دو مارِ سیاه و سرخ بر روی شانه‌هایِ وی سر بر می‌آورند و او در تمام مدت روایت در تلاش است تا خود را از بند مارهایش رها کند، اما همه از پذیرفتن مارهایِ او سرباز می‌زنند و بدین‌گونه است که او از مردی ساده‌دل به خونخواریِ بدنام بدل می‌شود.
برای دست‌یافتن به اجرایی تئاتری ـ نمایشی، برخوانی مذکور به متنی دراماتیزه‌شده تبدبل شد. شخصیت‌های تجسد‌یافته روی صحنه عبارت بودند از اژدهاک و مارهایِ رویِ دوشِ او که این نقش را یک بازیگر بر عهده گرفت و نیز صدایِ یامایِ پادشاه که در پاره‌ای مواقع در صحنه اعلامِ حضور می‌کند.
دسته بندی : علمی