برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

با در نظر گرفتن راستای طولی مطابق شکل-7 جهت تحلیل هندسی خواهیم داشت:
L = N2b + N3bcosθ (38-2)
با توجه به شکل 4-2 مشخص است در این چیدمان در راستای طولی دو نوع پیوند وجود دارد که تکرار می شوند بنابراین رابطه هندسی طول کل نانولوله با طول پیوند به صورت فوق میباشد.
شکل 4-2. راستای طولی نانولوله تک جداره زیگزاگ
در رابطه (38-2)، N2 تعداد پیوندهای افقی و N3 تعداد پیوندهای مورب موجود در ساختار میباشند. از آنجا که در اثر اعمال کشش نیز تغییرات طول پیوند در تمامی پیوندهای افقی باهم و در تمامی پیوندهای مورب نیز با هم برابر خواهند بود (همه ی پیوندهای مورب نسبت به راستای افقی دارای یک زاویهی یکسان میباشند).
لذا در واقعیت امکان سه حالت کلی برای این دو نوع پیوند در طول کل نانولوله وجود خواهد داشت:
حالت اول زمانی است که تعداد پیوندهای مورب در طول کل، یکی از پیوندهای افقی بیشتر شود که در این حالت می توان از طول این پیوند در برابر طول کل نانولوله صرف نظر نمود و N2=N3 را در نظر گرفت.
حالت دوم نیز زمانی است که تعداد پیوندهای افقی یکی از مورب بیشتر باشد که مشابه حالت اول از طول آن پیوند مورب در راستای محور در برابر طول کل نانولوله می توان چشم پوشید و N2=N3 را در نظر گرفت.
حالت سوم نیز زمانی است که تعداد این دو پیوند برابر بوده و N2=N3میباشد.
پس در کل می توان N2=N3 را در نظر گرفت و با جایگذاری آن در رابطهی (38-2) میتوان نوشت:
N2 = (39-2)
پس از اعمال نیروی کششی و ایجاد کشیدگی مطابق شکل 5-2 میتوان چنین نوشت:
δL = N2(δb1 + δb2cosθ) (40-2)
که در آن δb1 و δb2 به ترتیب تغییر طول پیوندهای افقی و مورب ساختار نانولوله در اثر اعمال کشیدگی میباشند. با اعمال نیرو و ایجاد کشیدگی میتوان تنها این دو نوع پیوند را مطابق شکل 2-5 تحلیل نیرویی نموده و تعمیم داد.
شکل 5-2. تحلیل نیرویی پیوندهای کربن – کربن در راستای طولی نانولوله کربنی تک جداره زیگزاگ
2f = 2Deβ2δb1 f = Deβ2δb1 (41-2)
fcosθ = 2Deβ2δb2 f = (42-2)
از مقایسهی دو رابطهی (41-2) و (42-2) نتیجه میشود:
δb2 = δb1 (43-2)
با جایگذاری رابطهی (43-2) در (40-2) خواهیم داشت:
δL = N2 δb1(1 + ) (44-2)
دسته بندی : علمی