برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
این مواد برای باکتری قابل تحمل است ولی در قابلیت زیستی آن اثر گذاشته و خروج مقادیر وسیع محتویات سلولی یا خروج یون ها و ملکول های حیاتی موجب مرگ سلول خواهد شد. فعالیت های بیولوژیک مشتقات تیمول توجه زیادی را به خود جلب کرده اند، زیرا این ترکیبات اثرات ضدباکتریایی، سیتوتوکسیک قابل توجهی از خود نشان داده اند(14).

تصویر شماره1-3: ساختار شیمیایی تیمول (13)

1-8- مروری بر تحقیقات انجام شده
رضوی روحانی و همکاران (2008) اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه آویشن شیرازی و نایسین به تنهایی و ترکیبی با یکدیگر روی باکتری لیستریا مونوسایتوژنز در براث قلب – مغز بررسی کردند. در این مطالعه نشان داده شد که اسانس آویشن شیرازی دارای اثرات بازدارندگی بر لیستریا مونوسایتوژنز می باشد که این اثرات به وضوح در همراهی با نایسین افزایش یافت(10).
رضوی روحانی و همکاران (2011) در مطالعه ای اثرات ضد باکتریایی ترکیبی نایسین و اسانس پیاز تحت غلظت های مختلف نمک و pHبر باکتری لیستریا مونوسایتوژنز در شرایط آزمایشگاهی را بررسی کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ترکیبات ضد میکروبی مورد استفاده، در حالت ترکیبی اثر ضد لیستریایی موثری را بروز می دهند که این اثرات به صورت سینرژیستی، افزایشی و گاهی بدون اثر است. این تاثیرات علاوه بر غلظت نمک به طور کامل تحت تاثیر pH قرار داشت(12).
رضوی روحانی و همکاران (2011) اثر نایسین و اسانس سیر به تنهایی و ترکیبی بر رشد لیستریا مونوسایتوژنز را بررسی کردند. در این مطالعه نشان داده شد که ترکیب نایسین و اسانس سیر فعالیت ضد لیستریایی معنی داری دارند که این فعالیت ضد لیستریایی به میزان زیادی به غلظت نایسین و اسانس سیر و pH محیط بستگی دارد(8).
موسوی و همکاران (2008) اثر اسانس آویشن شیرازی و نایسین بر سالمونلا تایفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس در مدل غذایی سوپ جو بررسی کردند و بیان داشتند که رشد
باکتری ها تحت تاثیر غلظت اسانس و ترکیب اسانس با نایسین به میزان قابل توجهی کاهش یافت(15).
عبداله زاده و همکاران (2012) اثر مهاری نایسین بر لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی را بررسی کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که نایسین در دو غلظت 500 و IU/g1000 در گوشت چرخ شده قادر به کاهش باکتری لیستریا مونوسایتوژنز به زیر حد مجاز برای افراد سالم (100 سلول در هر گرم ماده غذایی خام) نبود. همچنین در طول زمان نگهداری از فعالیت ضد لیستریایی نایسین کاسته شد(16).
عبداله زاده و همکاران (2012) تأثیر نایسین و اسانس آویشن شیرازی به تنهایی و توأم با یکدیگر بر جمعیت لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده در گوشت چرخ شده ماهی فیتوفاگ را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه مشخص شد که نایسین در دو غلظت IU/g500 و IU/g1000 به تنهایی نتوانست تعداد باکتری‌های لیستریا مونوسایتوژنز را به زیر حد مجاز برای افراد سالم (100 سلول در هر گرم ماده غذایی خام) برساند. با گذشت زمان از خاصیت مهار‌کنندگی نایسین علیه رشد لیستریا مونوسایتوژنز کاسته شد، در حالی که استفاده همزمان از نایسین و اسانس آویشن در دو غلظت 8/0% و 2/1 % موجب کاهش تعداد این باکتری به زیر حد مجاز در طول 12 روز دوره آزمایش شد. طبق نتایج بدست آمده، بهترین فرمول پیشنهادی برای مهار رشد باکتری لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت چرخ شده ی ماهی فیتوفاگ در دمای یخچال، استفاده توأم از آویشن 8/0% حجمی وزنی و نایسین IU/g1000 است(17).
ساملیس و همکاران (2005) اثر ترکیب نایسین با اسید ارگانیک یا نمک آن ها بر کنترل رشد لیستریا مونوسایتوژنز در تکه های گوشت خوک وکیوم شده در دمای 4 درجه سانتی گراد را بررسی کردند. .در این مطالعه نشان داده شد که ترکیب نایسین با اسید سیتریک،سدیم دی استات و بنزوات پتاسیم موثر تر از نایسین با اسید لاکتیک ،پتاسیم سوربات و سدیم استات است(18).
سولوماکوس و همکاران (2008) اثر ضد میکروبی اسانس آویشن و نایسین و ترکیب آن ها بر روی لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت چرخ کرده طی نگهداری در دمای پایین را مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج بدست آمده، استفاده همزمان نایسین و اسانس اثر سینرژیستی علیه باکتری لیستریا مونوسایتوژنز نشان داد(19).
اتایبی و همکاران(2000) اثر سینرژیستی نایسین و تیمول روی دو باکتری لیستریا مونوسایتوژنز و باسیلوس سرئوس بررسی کردند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که غلظتی از نایسین که برای کنترل پاتوژن های غذایی مورد نیاز است، در استفاده توام نایسین با تیمول کاهش می یابد(20).
کابیلینسکی و همکاران(2007) اثر اسیدهای آلی و برخی از ترکیبات معطر (تیمول و….) و نیز استات سدیم را بر رشد سالمونلا تایفی موریوم بررسی کردند. طبق نتایج آنها استفاده همزمان از چند فاکتور باعث تاخیر بیشتری در رشد باکتری می شود که گویای اثر تقویت کننده ی این فاکتورها می باشد(21).
والرو و جینر(2006) اثر هفت ترکیب ضد میکروبی گیاهی شامل تیمول، بورنئول ، کارواکرول، سینام آلدهید ، اوژنول، منتول و وانیلین بر روی رشد باسیلوس سرئوس را در کاروت براث بررسی کردند. mg 30 تیمول به ازای ml 100 محیط برای بیش از 60 روز در دمای C‌˚16 از رشد باکتری به طور کامل جلوگیری کرد(22).
بایلاشو و همکاران (2010) در مطالعه ای کاهش لیستریا مونوسایتوژنز در سوسیس (گوشت گاو) تیمار شده با محلول اسید لاکتیک در دماهای مختلف را بررسی کردند. در این مطالعه سوسیس با اسید لاکتیک با دمای (4-55 درجه) و غلظت (3-1%) و مدت زمان (120-15
ثانیه) تیمار شد. در این مطالعه نشان داده شد که اسید لاکتیک در دمای 55 درجه با غلظت 3% و مدت زمان 15 ثانیه بهترین ترکیب برای کاهش لیستریا مونوسایتوژنز است(23).
آنانگ و همکاران (2007) اثر اسید لاکتیک و لوراسیدین بر رشد و بقای لیستریا مونوسایتوژنز و اشرشیاکولای و سالمونلا انتریتیدیس تلقیح شده به سینه مرغ و نگهداری شده در یخچال را بررسی کردند. نتایج بدست آمده نشان داد که اسید لاکتیک نسبت به لوراسیدین اثر مهار کنندگی بیشتری دارد(24).
ماریان لورتز و همکاران (2010) اثر عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی از جمله اشعه، اولتراسوند، فریز کردن، آب داغ، اسید های آلی، ترکیبات کلر دار و فسفر دار در ضد عفونی کردن لاشه طیور را بررسی کردند. در این مطالعه نشان داده شد که بخار آب و آب داغ باعث تغییر شکل ظاهری لاشه می شود و اسید استیک، اسید لاکتیک، تری سدیم فسفات و سدیم کلریت باعث کاهش باکتری می شوند. همچنین این مطالعه نشان می دهد که اسیدهای ارگانیک باعث کاهش باکتری های هوازی می شود و همچنین هوای سرد باعث کاهش باکتری های هوازی به مقدار کم می شود(25).
فاندوس و همکاران(2007) اثر شستشوی پای مرغ نگهداری شده در دمای یخچال برای مدت 7 روز به وسیله پتاسیم سوربات 5% بر رشد لیستریا مونوسایتوژنز را بررسی کردند .دراین مطالعه نشان داده شد که شستشوی پای مرغ با سوربات پتاسیم 5% که در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 7روز ذخیره شده است باعث کاهش 6/0تا 3/1لوگ باکتری می شود(26).
استاپ فورتس و همکاران (2003) تاثیر شستشوی پای مرغ نگهداری شده در دمای یخچال برای مدت 7 روز به وسیله سوربات پتاسیم بر روی رشد لیستریا مونوسایتوژنز را بررسی کردند. سوربات پتاسیم 5% اثر ممانعت کنندگی معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد(27).

دسته بندی : علمی