برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

گروه VI: تیمار با نایسین/ml gμ 6 و اسید لاکتیک 2%
گروه VII: تیمار با تیمول mg/ml04/0 و نایسین/ml gμ 6 و اسید لاکتیک 2%
گروه :VIII تیمار با آب مقطر استریل به عنوان گروه کنترل
2-1- تعیینMIC نایسین و تیمول
MIC نایسین و تیمول و به روش میکروپلیت تعیین شد. رقت مورد نظر برای تیمار از رقت های پایین تر از MIC انتخاب شد. مراحل تعیین MIC به شرح ذیل بود:
در این مطالعه از نایسین 5/2% (SIGMA®) استفاده شد. برای تعیین MIC نایسین، 02/0 گرم نایسین به 5 میلی لیتر اسید کلریدریک 02/0 مولار اضافه شد و به مدت هفت دقیقه در دمای C˚80 حرارت داده شد. ماده ی حاصل از فیلتر سرنگی استریل (Biofil, 0.45 µm) عبور داده شد، سپس با استفاده از آب مقطر استریل از این ماده رقت های سریالی تهیه شد.
جهت آماده سازی تیمول، میزان 01/0 گرم تیمول (SIGMA-ALDRICH®) با 1 میلی لیتر Tween 80 (MERCK-Schuchardt) مخلوط شد. ماده ی حاصل از فیلتر سرنگی استریل عبور داده شد، سپس با استفاده از آب مقطر استریل از این ماده رقت های سریالی تهیه شد.
جهت تعیین MIC از میکروپلیت های 96 خانه ای استفاده شد. به این صورت که در هر چاهک میکروپلیت 96 خانه ای، µl20 از رقت های تهیه شده از محلول نایسین، µl20 از سوسپانسیون باکتری دارای 106 باکتری در هر میلی لیتر و lµ 160 از محیط کشت براث ریخته شد. میکروپلیت به مدت 24 ساعت در دمای C˚30 گرمخانه گذاری شد و سپس نتایج قرائت گردید. برای تعیین MIC تیمول نیز طبق همین روش عمل شد.
MIC نایسین برابر با/ml gμ 5/12 و MIC تیمول mg/ml156/0 تعیین شد.
2-2- آماده سازی وسایل
کلیه ی وسایل مورد نیاز شامل سر سمپلر ها، لوله‌های آزمایش، بشرها، آب مقطر، محیط کشت پالکام (Merck KGaA) و پیپت ها قبل از شروع به کار اتوکلاو شدند و زیپ لاک ها، آبپاش و کاغذ های صافی توسطuv استریل شدند. تیمول، نایسین و اسید لاکتیک با استفاده از فیلترهای سرنگی استریل شدند.
2-3- تهیه ی سوسپانسیون باکتری
باکتری لیستریا مونوسایتوژنز مورد استفاده در این مطالعه از سویه رفرانس موجود در گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان (7644 :ATCC) تهیه شد.
برای تهیه ی کشت با استفاده از آنس استریل و در شرایط استریل از سویه رفرانس برداشته و بر روی پلیت های حاوی محیط BHI آگار کشت داده شد. پلیت به مدت 24 ساعت در دمای 30 درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری گردید.
جهت تهیه ی سوسپانسیون باکتری از کلنی های حاصل از کشت 24 ساعته توسط آنس استریل برداشته شد و در لوله های حاوی آب مقطر استریل انتقال داده شد. تعداد باکتری با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر از طریق کدورت سنجی مطابق با لوله 5/0 مک فارلند در نظر گرفته شد (میزان جذب نوری برابر با 133/0 در طول موج 600 نانومتر). در این کدورت تعداد 108 ×5/1 باکتری در میلی لیتر موجود بود. برای انجام هر مرحله از آزمایش به میزان
مورد نظر از سوسپانسیون باکتری تهیه شده برداشت شد و سوسپانسیون باکتریایی جهت تلقیح با تعداد 106 باکتری در هر میلی لیتر تهیه شد.
2-4- ضدعفونی کردن قطعات مرغ
قطعات مرغ (سینه ی مرغ) پس از انتقال به آزمایشگاه، ابتدا بصورت قطعاتی با ابعاد حدودی 2 ×5 ×5 سانتی متر و به وزن تقریبی 50 گرم آماده سازی شدند.
جهت ضدعفونی، قطعات مرغ ابتدا با استفاده از آب شرب کاملا شستشو داده شدند، سپس به مدت 30 دقیقه با استفاده از محلول نانوسیل (نانوسیل فارم® ، گروه دارو سازی کیمیا فام) 3% ضد عفونی شدند و در نهایت با استفاده از پنس استریل از محلول حاوی نانوسیل خارج شدند و نمونه ها دو بار در بشر حاوی آب مقطر استریل غوطه ور شدند. سپس نمونه ها مجددا با آب مقطر استریل به صورت اسپری شست و شو داده شدند تا محلول نانوسیل به خوبی از سطح قطعات مرغ شسته شده و سپس بر روی پلیت استریل خشک شدند. هدف از ضدعفونی کردن قطعات سینه کاهش تعداد باکتری سطح نمونه به حداقل ممکن بود.
2-5- تلقیح باکتری به نمونه ها
در مرحله بعد نمونهها به سوسپانسیون باکتری منتقل شدند و بعد از 30 دقیقه نمونهها خارج شدند و به صورت مجزا به مدت 20 دقیقه داخل پلیتهای استریل دارای کاغذ صافی استریل قرار داده شدند تا اتصال باکتری به سطح نمونهها صورت بگیرد.
2-6- تیمار نمونه ها
نمونه ها پس از تلقیح باکتری، تحت تیمار با غلظت های معین اسید لاکتیک، تیمول، نایسین و حالات ترکیبی آن ها طبق گروه بندی تعیین شده قرار گرفتند. سپس نمونه های تیمار شده در بسته بندی های استریل قرار گرفته و در یخچال نگهداری شدند. نمونه ها(در دو تکرار) در روزهای صفر (بلافاصله پس از تلقیح)، 3 و 7 از یخچال خارج شدند و در این مرحله ابتدا به میزان 25 گرم از هر نمونه بصورت استریل جدا شد و به همراه 225 میلی لیتر محلول رقیق کننده (آب پپتونه استریل 1/0%) با استفاده از دستگاه بگ میکسر (interscience France) به سوسپانسیون تبدیل شدند.
دسته بندی : علمی