برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نتایج مقایسه میانگین نشان داد اثر نوع اسانس و غلظت اسانس بر درصد کلونیزاسیون قارچ A. flavus در روز هفتم در سطح احتمال آماری 1 درصد دارای اختلاف معنیداری بوده، همچنین اثر متقابل (رقم*غلظت اسانس) در سطح احتمال 5 درصد بر درصد کلونیزاسیون این قارچ معنیدار بوده اما سایر تیمارها اثر معنیداری بر درصد کلونیزاسیون این قارچ در روز هفتم نداشته است.
همچنین مشاهده شد غلظت صفر اسانس با میانگین 72/5 دارای بیشترین درصد کلونیزاسیون در روز هفتم در این قارچ بوده است و غلظتهای 600 و 400 به ترتیب در سطوح بعدی قرار گرفتند، در اثرات متقابل ارقام اکبری و شاهپسند با غلظت صفر اسانس به ترتیب با میانگین 398/6 و 312/6 در گروه آماری بالاتری نسبت به سایر تیمارها قرار گرفتند.

شکل 12-4. مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اسانس بر میزان اسپورزایی قارچ A. flavus در مدت زمان هفت روز بعد از تلقیح

شکل 13-4. مقایسه میانگین اثر ارقام مختلف پسته و غلظت اسانس بر اسپورزایی قارچ A. flavuse در مدت زمان هفت روز بعد از تلقیح

مسئله آلودگی پسته به آفلاتوکسین یکی از مسائل مهم اقتصادی و تحقیقاتی و از معضلات ملی و منطقهای میباشد که علاوه بر مخاطره انداختن سلامت و بهداشت انسان، تهدیدی بسیار جدی برای صادرات این محصول با ارزش میباشد. به همین منظور نیاز مبرم به سرمایهگذاری در تحقیقات روی رفع آلودگی به آفلاتوکسین به صورت یکی از اولویتهای تحقیقاتی مطرح بوده و جایگاه ویژهای در صنعت پسته دارد.
در این پژوهش از جدایه توکسینزاA. flavus جدا شده از پسته استفاده گردید. با توجه به این خاصیت که خاصیت ضد قارچی برخی گیاهان دارویی از جمله دارچین، پونه کوهی، مریمگلی، میخک، فلفل، ریحان، زیره، سیر، گشنیز، پیاز و لیمو در تحقیقات متعددی گزارش شده است (Mirmostafa and Rasoli, 2003). از اسانس مختلف گیاهان شامل آویشن، مرزه، رازیانه، اکالیپتوس، رزماری، نعناع و باریجه که از شرکت باریج اسانس کاشان تهیه شده بود استفاده گردید.
استفاده از اسانسهای گیاهی در کنترل بیماریهای پس از برداشت میوه و سبزی به عنوان روش بیولوژیک در سالهای اخیر مطرح بوده و به عنوان روشی موثر و در عین حال ایمن توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. حساسیت گونه قارچی بسته به نوع اسانس و غلظت مختلف آن متفاوت است، تفاوت در فعالیت ضدقارچی اسانسهای گیاهی به ترکیب آنها بستگی دارد (پلوتو و همکاران، 2003). در این پژوهش قدرت این اسانسها از لحاظ میزان کاهش رشد میسلیوم قارچ در محیطکشت مایع و جامد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بهعلت این که اهمیت این قارچ به متابولیتهای ثانویه حاصل از این قارچ برمیگردد، تنها بررسی وزن خشک میسلیوم نمیتواند معیار مناسب برای گزینش باشد به همین منظور اثر این گیاهدارویی روی کاهش میزان آفلاتوکسین با محلول پاشی پسته توسط اسانس مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از اثر غلظتهای متفاو ت اسانسهای آویشن، رزماری، رازیانه، اکالیپتوس، نعناع، مرزه، باریجه در بازداری از رشد قارچ Aspergillus flavus درمحیط کشت YES
1-5 اثر غلظتهای متفاوت اسانس در بازداری از رشد قارچ Aspergillus flavus در محیط کشت YES
آزمایشهای انجام شده نشان داد در محیط کشت مایع بیشترین میزان بازداری از رشد قارچ در غلظت 600 و کمترین میزان بازداری در غلظت 200 میباشد. تفاوت در فعالیت ضد قارچی اسانسهای گیاهی به ترکیب آنها بستگی دارد. یک ترکیب ممکن است به تنهایی یا به صورت تشدید کنندگی با سایر ترکیبها فعالیت ضد قارچی اسانس را باعث شود (Poltto et al., 2003). پیغامی آشنایی و همکاران (1386) نشان دادند در اسانس زیره سبز با افزایش غلظت از 250 به 500 میکرولیتر فعالیت ضد قارچی آن بر علیه قارچBotrytis Cinerea افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد، اما از غلظت 500 به 750 میکرولیتر خاصیت ضد قارچی افزایش ناچیزی داشت که با یافتههای ما مطابقت دارد زیرا از غللظت 600 به بالا فعالیت ضد قارچی افزایش ناچیزی داشت این مطلب نشان دهنده این است که حساسیت گونههای قارچی بستگی به نوع اسانس و غلظت مختلف آن دارد و تفاوت در فعالیت ضد قارچی اسانسهای گیاهی به اجزای تشکیل دهنده آن مرتبط است. به طوری که یک ترکیب ممکن است به تنهایی یا به صورت تشدیدکنندگی با سایر ترکیبها فعالیت ضد قارچی اسانس را باعث شود تا در غلظت معینی تاثیر قابل قبولی داشته باشد. نتایج آزمایشات اثر اسانس آویشنشیرازی روی قارچآسپرژیلوسفلاووس و تولید آفلاتوکسین در پنیرسفید نشان داد که اسانس آویشنشیرازی دارای اثر کاهندهای روی نسبت آفلاتوکسین به وزن خشک میسلیوم میباشد و این یافته نشان داد که هر چه غلظت اسانس افزایش یابد نه تنها از رشد میسلیوم جلوگیری میشود بلکه تولید آفلاتوکسین توسط میسلیوم باقیمانده هم کاهش مییابد (گندمی و نصرآبادی، 1387). همان طور که راد و همکاران نشان دادند که اسانس آویشن و مرزه به ترتیب با غلظت 200 و 400 پیپیام موفق به مهار رشد قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس از طریق اندازهگیری وزن خشک شد (Rad et al ., 2011). همان طور که عفت پناه و همکاران )2010 ( نشان دادند باافزایش غلطت اسانس آویشن قدرت بازدارندگی اسانس هم افزایش مییابد بنابراین اسانس آویشن با غلظت 10% سبب جلوگیری از رشد قارچ A. flavus گردید. که با یافته های ما مطابقت دارد(Effatpanah et al ., 2010). طی بررسی دیگر دریافتند که اسانس آویشن خاصیت ضد قارچی مناسبی را در مقابل قارچ A. flavus از خود نشان دادکه به علت دارا بودن ترکیبات فنلی (تیمول،کارواکرول،برنئول) می باشدو همچنین باعث گرانولی شدن محتوی سیتوپلاسمی و از بین رفتن غشای سیتوبلاسمی و در نهایت ازجوانه زنی میسلیوم جلوگیری میکند (Centeno et al ., 2010).طی بررسی دیگر دریافتندکه اسانس آویشن باعث کاهش رشد میسلیوم در غلظت 8 میکرولیتر شد نشان دادند که هر چه غلظت افزایش می یابد باعث دناتوره شدن پروتین آنزیم میشود که آن هم به علت وجود ترکیبات فنلی (تیمول،کارواکرول،ایوژنول) میباشد (Viuda-Martos et al ., 2005).
2-5 اثر غلظتهای متفاوت اسانس در بازداری از رشد قارچ Aspergillus flavus در محیط کشت جامد
در پی آزمایشات صورت گرفته مشخص شد در محیط کشت جامد بیشترین میزان بازداری در روز پنجم و هفتم در غلظت 800 پیپیام و در روز نهم با غلظت 600 پیپیام می باشد این احتمال وجود دارد که هر اسانس در یک سطح خاص خاصیت ضد قارچی را نشان میدهند و جلوی فعالیت ضد قارچی را میگیرد و همیشه با بالا رفتن غلظت فعالیت ضد قارچی افزایش نمییابد همانطور که فکور و همکارانش اثر اسانس آویشن شیرازی و آویشن کرکی بر قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس از طریق اندازهگیری قطر هاله مورد بررسی قرار دادند که نتابج نشان داد هر دو اسانس موفق به مهار رشد قارچ در غلظت 250 پیپیام شدند که با یافتههای ما مطابقت دارد.
3-5 اثر غلظتهای متفاوت اسانس آویشن و مرزه در بازداری از رشد قارچ Aspergillus flavus در محیط AFPA
در پی آزمایشات صورت گرفته مشخص گردید در محیط کشت جامد بیشترین میزان بازداری از رشد قارچ توسط اسانس آویشن و مرزه در غلظت 800 و 1000 پیپیام و کمترین در غلظت شاهدمیباشد. آویشن شیرازی دارای دو ماده موثره کارواکرول و تیمول میباشد که این دو ماده دارای اثرات ضد قارچی و ضد باکتریاییاند. فراهانی و همکاران نیز (1389) اثر اسانس گیاه آویشن در مهار رشد جدایه Fusarium graminearum را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که در غلظت 100میکرولیتر در 100 میلیلیتر محیط کشت، آویشن در محیط کشت جامد بیشترین میزان بازداری از رشد جدایه مورد بررسی را داشته و سبب بازداری کامل از رشد قارچ شده است. مسکوکی و مرتضوی نیز (1383) نشان دادند اسانس آویشن با غلظتی برابر 200 میکرولیتر در 20 میلیلیتر محیط کشت، قادر به بازداری از رشد قارچ Aspergillus parasiticus میباشد. همچنین لاهوجی و همکاران (1387) اثر اسانس گیاه آویشن شیرازی در مهار رشد جدایههای Fusarium graminearum را مورد ارزیابی قرار دادند و نشان دادند که در غلظت 16 میکرولیتر در 100 میلیلیتر، آویشن در محیط کشت جامد سبب بازداری کامل از رشد جدایه مورد بررسی گردید. در تحقیقی دیگر نشان داده شد اسانس آویشن با غلظت 6 میکرولیتر در میلیلیتر سبب بازداری کامل از رشد قارچ Fusarium graminearum شده است (Singha et al., 2004). شاکرمی و همکاران نشان دادند که اسانس آویشن در غلظت 20 میکرولیتر سبب صد در صد مهار رشد میسلیوم قارچ Fusarium graminearum شد. همانطور که جوانمرد و رمضان (1388) نشان دادند که عصاره الکلی آویشن شیرازی با غلظت 250 پیپیام میتواند به عنوان پوشش خوراکی مناسبی برای جلوگیری از رشد قارچ A. flavus در مغز پسته شود (جوانمرد و رمضان، 1389(. نتایج آزمایشات انجام شده نشان داد که گیاه دارویی مرزه و آویشن میتواند باعث کاهش میزان آفلاتوکسین شوند. که اسانس آویشن در غلظت 1000 و 500 و 250 میکرولیتر بر لیتر دارای اثر بازدارندگی به میزان 58/99 و مرزه با غلظت 1000 و 500 میکرولیتر بر لیتر دارای اثر بازدارندگی به ترتیب 58/99 و 65/97 است که با یافتههای ما مطابقت دارد (Abdolbafer et al., 2010). اثرات تشدیدکنندگی بین تمام ترکیبها فاکتورها عمده تعیین کننده فعالیت ضد پاتوژنی اسانس گیاه آویشن شیرازی است که این نظریه با نظر محققانی چون پلوتو و همکاران (2003)و پیغامی آشنایی و همکاران (1386) مطلبقت دارد. حسنی و همکاران (1388) نشان دادند که اسانس روغنی آویشن بر علیه penicillium در غلظتهای 300 تا 500 میکرولیتر در لیتر به طور کامل بازدارنده رشد میسلیوم بوده است .
4-5 اثر غلظتهای متفاوت اسانس نعناع در بازداری از رشد قارچ Aspergillus flavus در محیط YES
نتایج آزمایشات انجام شده نشان داد که اسانس نعناع با غلظت 600 پیپیام بیشترین و با غلظت صفر کمترین میزان بازداری از رشد قارچ را داشت. منتول موجود در اسانس نعناع دارای خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی است که میتوان این ترکیب را به تنهایی و یا در تعامل با متابولیتهای دیگر موجود در این گیاه به عنوان عامل موثر در کنترل رشد قارچ دانست. نئوفیتادین نیز ترکیب دیگری با خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی است (Habibi lahigi et al., 2011)که در این اسانس موجود است. شاکرمی و همکاران (1385) نشان داد اسانس نعناع با غلظت 20 میکرولیتر در لیتر سبب رشد میسلیومی قارچهای مورد مطالعه Fusarium oxysporum ,Rhizoctonia solani,Pythium ultimum شده است. افشارمنش نیز (1385) حداقل غلظت بازداری کامل اسانس نعناع در کنترل قارچ Rizoconia Solonifer را 125 میکرولیتر دانست. فراهانی و همکاران (1389) بیشترین میزان بازداری از رشد قارچ Fusarium graminearumتوسط اسانس نعناع را در غلظت 250 میکرولیتر در 100 میلیلیتر و کمترین میزان بازداری را در غلظت 25 میکرولیتر در 100 میلیلیتر گزارش کردند.
تاثیر تیمارهای مختلف(اسانس رازیانه، آویشن) بر میزان کلونیزاسیون واسپورزایی قارچ Aspergillus flavus در مدت زمان سه، پنج، هفت روز بعد از تلقیح اسپور
نتایج رشد آسپرژیلوس فلاووس بعد از 24 ساعت، طی هفت روز (روز سوم، پنجم، هفتم ) پس از تلقیح بررسی شد. که روز اول پس از تلقیح در هیچ یک از تیمارها رشدی صورت نگرفته بود، بین مغز پسته و پسته پوشش داده بدون اسانس در هر دو سطح تفاوت معنیدار وجود دارد که هر چه غلظت افزایش مییابد حوضه مهار رشد هم افزایش مییابد یعنی غلظت پی پی ام600 اثر مهارکنندگی بیشتری را نسبت به غلظت 400 از خود نشان داد همان طور که توکلیپور و همکاران نشان دادند میان غلظتهای 1500 تا 2000 پیپیام عصاره الکلی آویشن شیرازی تفاوت معنیداری در کاهش قطر دیسک آسپرژیلوس فلاووس دیده نمیشود اما میان غلظت 2000 تا 4000 پیپیام عصاره الکلی آویشن شیرازی در روز سوم، پنجم، هفتم و نهم نیز به طور معنیداری قطر دیسک آسپرژیلوسفلاووس کاهش مییابد. هر چه غلظت افزایش مییابد میزان آفلاتوکسین کل و B کاهش مییابد که با یافتههای ما مطابقت دارد. گندمی و همکاران (1387) نشان دادند که اثر بازدارندگی عصاره آویشن شیرازی بر روی قارچ آسپرژیلوس فلاووس در محیط PDA به این صورت بود که در غلظت 200 پیپیام تا روز سوم هیچ رشدی مشاهده نشد و در غلظت 400 پیپیام دارای اثر مهارکنندگی کامل بر روی رشد و در طول 10 روز هیچ رشدی مشاهده نشد. که این امر تاثیر آنتیباکتریال آویشن بر آسپرژیلوسفلاووس نشان میدهد.
5-5 فعالیت قارچایستایی یا قارچکشی بودن
نری و همکاران در ایتالیا در بررسی اثر کارواکرول بر expansum penicillum به این نتیجه رسیدند که کارواکرول در پایینترین غلظت بازدارنده خود خاصیت قارچایستایی داشته است (neri et al., 2006). لاهوجی و همکاران نیز نشان دادند که اسانسهای آویشنشیرازی و مرزه با بازداری از رشد قارچ فوزاریوم دارای فعالیت قارچایستایی میباشد (لاهوجی و همکاران، 1387). لاهوجی و همکاران نیز نشان دادند که اسانس آویشن با بازداری از رشد قارچ فوزاریوم دارای فعالیت قارچ ایستایی میباشد (لاهوجی و همکاران، 1387).
ترکیبات فنلی دارای خاصیت ضدمیکروبی و ضدقارچی هستند و در واقع ترکیبات فنلی موجود در اسانسهای گیاهی بیشترین تاثیر را در ایجاد خاصیت ضدمیکروبی و ضدقارچی دارند. این ترکیبات هم در غشا سلول نفوذ میکنند و هم میتوانند در لخته شدن محتویات سلول نقش داشته باشند و در این صورت میتوان امیدوار بود بجای استفاده از ترکیبات سنتیک که همگی دارای اثرات سو ء برای مصرف کنندگان است و ضمن تخریب محیط زیست، سلامت استفادهکنندهگان را به خطر میاندازد از اسانسهای طبیعی که خوشبختانه زمینه مواد اولیه و تولید آنها در کشور قابلیتهای بسیار بالایی دارد استفاده نمود. از نظر صرفه اقتصادی هر چند اسانسها در رقابت با قارچکشهای شیمیایی قیمت تمام شده گرانتری دارند اما غلظت اسانسهای مورد استفاده بسیار ناچیز بوده و مصرف آنها را توجیه میسازد.
پیشنهادات

دسته بندی : علمی