برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نیروهای نا پایستار با بارهای باد و میرایی ویسکوز همراه است. اگر هر یک از اجزای خالص خود را که در جهت طولی است نادیده گرفته شود، به شکل زیر در می آید:
(2-31) = ] ds – که داریم:
(2-32)
که یک ماتریس قطری است و درایه های آن به صورت زیر می باشد:
(2-33) (2-34) (2-35)
، و درایه های قطری ماتریس جرم می باشد و ، و فرکانس های طبیعی مربوط به سیستم M می باشد. ماتریس در قسمتهای بعدی تعریف می شود. به عبارت دیگر این سه فرکانس، فرکانسهای طبیعی غیر کوپل غیر میرا می باشند. ، و ضرایب میرایی در جهتهای مورد نظر هستند که به صورت تقریبی و با استفاده از نتایج آزمایشگاهی محاسبه می شوند.
نیروهای آیرودینامیکی در جهتهای عمودی و عرضی و همچنین کوپل آیرودینامیکی در جهت را با ، و نشان می دهیم. این نیروها را به صورت زیر می توان بیان کرد:
(2-36) d]
(2-37) – ( )
که در روابط بالا چگالی هوا، سرعت جریان پایدار هوا در راستای محور ، قطر کابل (R ) و ، و ضرایب آیرودینامیکی می باشند که به صورت توابعی غیر خطی از و با آزمایشهای مختلف برای زوایای مختلف به دست می آیند. زاویه حمله نام دارد که در قسمت های بعد به طور کامل تعریف می شود.
همانگونه که ذکر شد ، و ضرایب آیرودینامیکی می باشند که به صورت توابعی غیر خطی از زاویه حمله بیان می شوند. برای به دست آوردن این توابع، نیروهای آیرودینامیکی که به قطعه وارد می شوند محاسبه می گردند و از روی این نیروها ضرایب محاسبه می شوند. سپس این توابع با توابع مشخص مثل توابع چند جمله ای تخمین زده می شوند. توابعی که بیشتر برای این ضرایب به کار می روند توابع چند جمله ای درجه سه می باشند.
(2-38) , = y, z
ضرایب طوری تعیین می شوند که ضرایب به دست آمده از این توابع با دقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی مطابقت داشته باشند. جملات ثابت بیانگر قسمتی از نیروهای آیرودینامیکی هستند که به زاویه حمله بستگی ندارند و به صورت ثابت برای زوایای حمله متفاوت به کابل وارد می شوند.
این قسمت از نیروهای آیرودینامیکی که ثابت هستند را به همراه نیروی وزن با هم در نظر می گیریم و از این نیروها برای به دست آوردن پروفیل استاتیکی کابل استفاده می کنیم. به علت اینکه جابجایی نقاط مختلف کابل از حالت تعادل استاتیکی محاسبه می شود بنابراین این نیروها در معادلات وارد نمی شوند.
مقدار این نیروهای ثابت که به کابل وارد می شوند از روابط زیر به دست می آیند:
(2-39)
(2-40)
که در روابط بالا جرم کابل بر واحد طول می باشد.
از دو معادله قبل و (2-37) می توان به این نتایج رسید که زاویه حمله به صورت زیر میباشد:
(2-41) ( )
(2-42)
(2-43)
دسته بندی : علمی