برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
2-1 روش تحقیق
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها،قانونمندیها،اصول وفنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرند(خاکی،1389).در نتیجه تحقیق حاضر که بدنبال بررسی تاثیر رضایت مشتریان درونی بر کیفیت خدمات شهرداری در شهر اصفهان است وهدف آن شناسایی عوامل موثر افزایش کیفیت خدمات شهرداری در 14منطقه شهر اصفهان است،از نوع پژوهش کاربردی است.تحقیق توصیفی-پیمایشی به مطالعه ویژگی ها وصفات افراد جامعه می‌پردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می‌دهد(دانایی فرد وهمکاران،1383).با توجه به اینکه در این تحقیق از مطالعه مقالات،پایان نامه ها وکتاب های مختلفی استفاده شده است وهدف آن بررسی بررسی تاثیر رضایت مشتریان درونی بر کیفیت خدمات شهرداری شهراصفهان است،که این هدف از طریق بهره گیری از نظرات کارمندان این14 منطقه شهرداری در شهر اصفهان دنبال شده است،لذا این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد.
3-2 جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه،افراد،رویدادها وپدیده های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آنها را دارد، اشاره می‌کند(دانایی فرد وهمکاران،1383). بنابراین در تحقیق حاضر کارمندان مناطق14گانه شهرداری شهر اصفهان، شامل جامعه آماری تحقیق می‌باشند.
3-3 روش نمونه گیری
نمونه یعنی زیر مجموعه ایی از جامعه آماری که نماینده کل باشد.نکته حایز اهمیت انتخاب نمونه صحیح است،زیرا می‌توان با استفاده از این نمونه واکنش، طرز تلقی و رفتار کل جامعه را ترسیم کرد(روستا وهمکاران،1385).
در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده است وجامعه آماری به گروه ها وطبقاتی که دارای ویژگی مشترک هستند تقسیم می‌شود.در این روش محقق میخواهد اطمینان یابد که در هر طبقه تعداد نمونه لازم متناسب باحجم جامعه وجود داشته باشد.
در تحقیق حاضر جامعه آماری به 14طبقه تقسیم می‌شود که شامل مناطق14گانه شهرداری شهر اصفهان است.حجم هرنمونه در هر منطقه متناسب با حجم جامعه در منطقه مزبور تعیین خواهدشد.
1-N))حجم جامعه مورد نظر است که برابر با 2505 نفر کارمن در 14منطقه شهرداری شهر اصفهان می باشد.
2-(d)میزان اشتباه مجازاست که مقدار آن بر اساس تحقیقاتیکه قبلا صورت گرفته تعیین می‌شود.در این تحقیق مقدار آن05/0می‌باشد.
3-(z)مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان در نظر گرفته می‌شود.در این تحقیق سطح اطمینان95 درصد است دراین صورت z متناظربا آن برابربا 96/1می‌باشد.
4-(s2)واریانس نمونه،واریانس محاسبه شده ازطریق نرم افزارspssنسخه 15، (23/0= (s2بدست آمد.لذا با توجه به توضیحات فوق وجایگزینی اعداد در فرمول بالا،تعداد نمونه آماری جامعه نامحدود مقدار286 بدست آمد و می‌بایست جهت انجام این تحقیق 286نمونه داشته باشیم.
در این حالت تعداد نمونه مورد انتخاب از هر منطقه بصورت زیر محاسبه می‌شود:
= Pi جمعیت منطقه iام در شهر اصفهان (3-2)
=pجمعیت کل شهر اصفهان
ni=تعداد نمونه انتخابی از منطقهi ام
=nحجم نمونه
جدول 3- 1(تعدادنمونه انتخابی ازمناطق14گانه شهرداری اصفهان)
تعداد نمونه
منطقه
جمعیت هر منطقه
17