برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در روش(SAW)سعی به برآورد تابع مطلوبیتی به ازای هر گزینه است تا گزینه ای با بیشترین مطلوبیت انتخاب شود. در این روش فرض بر استقلال ارجحیت و مجزا بودن آثار شاخص ها از یکدیگر است. در این روش با محاسبه اوزان اهمیت شاخص ها می توان به راحتی به ارجحیت گزینه ها دست یافت.
2-9-۱-۵ LINMAP
این روش به دنبال یافتن گزینه ایست که کمترین فاصله را با ایده آل ترین حالت ممکن داشته باشد. در این روش mگزینه و n شاخص از یک مسئله مفروض به صورت mنقطه برداری در یک فضای n بعدی مورد توجه است که از طریق یافتن فاصله اقلیدسی گزینه ها با بهترین گزینش، ارجح ترین گزینه انتخاب می شود. 
2-9-۱-۶ FTOPSIS
این روش بر این مفهوم تکیه دارد که بهترین گزینه، گزینه ایست که نزدیکترین فاصله به گزینه ایده آل مثبت و بیشترین فاصله از ایده آل منفی را داشته باشد. روش TOPSISبرای اولین بار توسط HWANG and YOON در سال ۱۹۸۱ ارایه شد. این روش در واقع تکنیکی است که شبیه ترین گزینه به گزینه ایده آل را برمی‌گزیند. گزینه ایده آل که گاهی گزینه ایده آل مثبت نیز نامیده می شود راه حلی است کهسود و ارزش معیار را بیشینه و هزینه معیار را کمینه می کند. راه حل ایده آل منفی که گاهی راه حل ضد ایده آل نیز نامیده می‌شود هزینه را برای یک معیار بیشینه و سود را برای آن کمینه می کند]21[. بهترین گزینه از بین تمامی گزینه ها در واقع نزدیک ترین آن ها به راه حل ایده آل مثبت و هم چنین دورترین از راه حل ایده آل منفی است. روش TOPSISسنتی توانایی برخورد با جهان واقعی و متغیرهای زبانی انسانی را نداشته به همین خاطر روش TOPSISفازی مطرح شد تا با عدم قطعیت و ابهام موجود در روابط انسانی مقابله کند. در فصل چهارم ما از توابع عضویت مثلثی برای توابع TOPSISفازی استفاده کردیم. این روش از مراحل نیز تشکیل شده است [37]:
۱)انتخاب متغیرهای زبانی برای گزینه ها و هم چنین معیارها.
۲)محاسبه ماتریس تصمیم فازی وزن دار نرمال شده
۳)محاسبه راه حل ایده آل مثبت(FPIS,) و راه حل ایده آل منفی(FNIS,) با استفاده از تعریف زیر :
۴)محاسبه فاصله هر یک از گزینه ها از و از طریق فرمول زیر :
۵)محاسبه میزان نزدیکی به راه حل ایده آل:
2-9-۱-۷VIKOR
در این روش به منظور رتبه بندی و یافتن بهترین گزینه از مفهوم بدترین گزینه استفاده می کند و میزان سازش میان فاصله گزینه ها نسبت به بهترین گزینه و به این علت جزء روش های برنامه ریزی سازشی طبقه بندی می شود[9]. این روش در مقایسه با روش تاپسیس، در محاسبه فواصل گزینه ها میزان اهمیت فاصله مطلوب نسبت به بهترین حالت و بدترین حالت را در نظر می گیرد.
2-9-۱-۸ELECTRE
در این روش به جای رتبه بندی گزینه ها از مفهوم جدیدی معروف به مفهوم غیررتبه ای استفاده می شود. به طور مثال ممکن است از نظر ریاضی گزینه ای هیچ ارجحیتی به دیگر گزینه نداشته باشد اما تصمیم گیرنده و تحلیلگر بهتر بودن آن گزینه به دیگری را بپذیرد. در این روش کلیه گزینه ها با استفاده از مقایسات غیر رتبه ای مورد ارزیابی قرار گرفته و بدان طریق گزینه های غیرموثر حذف می شوند. کلیه مراحل اجرای این روش بر مبنای یک مجموعه هماهنگ و یک مجموعه غیرهماهنگ پایه ریزی می شوند که به این دلیل این روش معروف به آنالیز هماهنگی هم می باشد[35و23]. 
2-9-۱-۹PROMETHEE
این روش بر دو مفهوم ترجیح و بی تفاوتی استوار است به این معنی که گزینهA بر گزینهB ترجیح و برتری دارد اگراز نظر توابع ترجیح – که میزان ارجحیت گزینهA بر گزینهB از نظر تصمیم گیرنده را ارائه می دهد- مقدار تابع ترجیح گزینهA بیشتر از تابع ترجیح گزینهB باشد. همینطور گزینهA نسبت به گزینهB بی تفاوت است اگر مقدار تابع ترجیح گزینهA با تابع ترجیح گزینهB برابر باشد. پس از تعیین وضعیت دو به دوی گزینه ها نسبت به هم در یک گراف رتبه بندی نمایش داده خواهند شد.
2-9-۲ مدل های غیر جبرانی
در این مدل تعامل و مبادله میان شاخص ها مجاز نیست یعنی به طور مثال نقطه ضعف موجود در یک شاخص ها توسط مزیت موجود در یک شاخص دیگر جبران نمی شود. مطلوبیت این مدل ها زمانی روشن می شود که تحلیلگر با محدود بودن اطلاعات مواجه و یا دسترسی به تصمیم گیرندگان محدود باشد.از جمله روش های غیر جبرانی می توان به روش تسلط، روش حذف، روش لکسیکوگراف، روش رضایت بخش شمول، روش رضایت بخش خاص، روشMax-Min و روشMin-Min اشاره کرد[31].
2-9-۳ مدل هایی که در مرز جبرانی و غیرجبرانی قرار می گیرند
2-9-۳-۱ PERMUTATION
در این روش تعداد حالات رتبه بندی گزینه ها(جایگشت ها) مشخص می شود و هر رتبه بندی
مورد آزمایش قرار می گیرد و نهایتا مناسب ترین آنها برای رتبه بندی انتخاب می گردد.