برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

میادین داخل یک  شهر که دارای درخت و نیمکت و……می باشد:
فرهنگ بین الملل
واژه پارک به عرصه های وسیعی که دارای عوامل زیر می باشد اطلاق می شود :
١) وجود بیوم های طبیعی
۲) وجود گونه های نادر
٣) وجود اشکال قابل توجه زمین شناسی
۴) وجود مسائل دیرین شناسی و تاریخ شناسی حائز اهمیت
۵) وجود  چشم انداز های بدیع و دیدنی
۶)وجود وحوش نادر و حائز اهمیت بودن حیات انها چه از نظر گونه و چه از نظر تراکم
٧) وجود اکوسیستم های بکر
۸) وجود جنگلهای قدیمی و دست کاشت
۹) بوجود اوردن امکان ادامه حیات در محل نامناسب برای گونه های گیاهی و یا جانوری
1-10 روش شناسی تحقیق
الگوی این تحقیق بصورت بنیادی _ کاربردی میباشد. برای انجام این پژوهش با توجه به اصول تحقیق که ترکیبی از روشهای اسنادی،کتابخانه ای،میدانی وعلمی خواهد بود، ابتدا کلیه مدارک موجود وقابل دسترسی مربوط به فضای سبز شهری در اطلاعات بالادستی مسکن وشهرسازی،شهرداری وطرح تفصیلی شهر ایلام جمع آوری(فیش برداری شده) سپس باتئوری های مکان یابی مربوط به فضای سبزشهری وپارکها مطابقت داده میشود تا بتوان دریافت که در تقسیم بندی ،پراکندگی ،توزیع فضاوهمچنین مکان یابی فضای سبز شهری در ایلام از چه معیارهایی استفاده وتا چه اندازه توانسته موفق عمل کند ودر نهایت باشناخت منطقه مورد نیاز طبق شاخصه های توزیع فضای سبز مکان مناسب وبهینه انتخاب و اقدام به طراحی فضای سبز تحت عنوان پارک درون شهری می شود. ضمنا اصول واستانداردهای طراحی فضای سبز نیز مورد مطالعه وبررسی دقیق قرار خواهد گرفت و در پایان نیزدر این زمینه پیشنهادات لازم نیز ارائه می گردد.
1-11 بررسی و اندازه گیری متغیرها
متغیرهایی از قبیل عوامل تشکیل دهنده فضا( پارک درون شهری) نظیرسرانه هاواستاندار های طراحی فضای سبز وعناصر فیزیکی بوجود آورنده این فضاها نظیر: فضاهای فیزیکی مورد نیازو… وهمچنین عواملی که در رویکرد طراحی مطرح می باشد نظیر : تئوری های مکانیابی فضای سبز که از طریق اطلاعات کتابخانه ای بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهندگرفت.
1-12 شرح کامل روش کار
در روش کتابخانه ای به بررسی مطالعات و تحلیل نمونه های صورت گرفته پرداخته می شود همچنین در روش میدانی با فیش برداری از اطلاعات وضع موجود آنها را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل خواهیم نمود ودر نهایت بر اساس اطلاعات و نتایج به دست آمده به طراحی پرداخته می شود.
1-13 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق شهر ایلام می باشد.
1-14 روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
ابتدا از طریق منابع مرتبط به جمع آوری اطلاعات پرداخته وسپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها از از نرم افزارهای آماری وبه منظورطراحی نیز از نرم افزارهای ترسیمی مرتبط استفاده خواهد شد.
دسته بندی : علمی