برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

N=160
n= حجم نمونه
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد
P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 0/5 درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d= مقدار اشتباه مجاز
که با قرار دادن اعداد در فرمول مربوطه نمونه آماری این تحقیق 60 شرکت می باشد.
3-4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش روش جمع آوری داده ها واطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و فرضیه ها،روش کتابخانه ای و مراجعه به آرشیوها و شرکت های مورد مطالعه می باشد و همچنین داده های آماری از طریق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های نمونه و نیز پرسشنامه انجام گرفته است.
با توجه به نوع مطالعه و متغیرهای آن و با توجه به اینکه مسئولیت کارآفرینی در نهایت به مدیران ارشد برمی گردد و کاملترین و بیشترین اطلاعات شرکتهای مذکور در اختیار این مدیران قرار دارد ، لذا پرسشنامه ها به طور خاص در اختیار مدیران ارشد شرکتهای مذکور قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است .
پرسشنامه براساس طیف پنج درجه ای لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق درجه بندی شده است. پرسش نامه شامل 15 سوال می باشد که در جدول زیرشرح داده شده است :
جدول 3-1 : ترکیب سوالات پرسشنامه
ردیف متغییرهای پژوهش تعداد سوالات سوالات
1 سن شرکت ( عمر شرکت ) 1 1
1 رشد فروش 1 2
2 رشد کارکنان 1 3
3 پیشتازی ( پیش فعالی ) 4 4 تا 7
4 ریسک پذیری 4 8 تا 11
5 نوآوری 4 12 تا 15
3-5 روایی و پایایی پرسشنامه
3-5-1 – روایی پرسشنامه
به کمک روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری می توان فهمید که ابزار مورد نظر تا چه حد همان مفهوم مورد نظر ما را اندازه گیری نموده است. به عبارت دیگر روایی مشخص می کند که آیا ما ابزار درستی را برای سنجش متغیر یا سازه مورد نظر طراحی نموده ایم یا نه.باید توجه داشت که یک ابزار ممکن است در اندازه گیری یک خصیصه در جامعه ای به درستی عمل کند ولی برای سنجش همان خصیصه در جامعه ای دیگر به درستی عمل نکند. به طریق مشابه باید در بکار گیری ابزاری که برای سنجش یک خصیصه در جامعه ای خاص طراحی شده است در جوامع دیگر احتیاط نمود. اعتبار یا روایی یک ابزار اندازه گیری به مناسبت، درستی وصحت اشاره داشته و انواع مختلفی دارد. در این تحقیق برای سنجش روایی پرسش نامه ها در ابتدا سعی شد از پرسش نامه های استاندارد بهره گرفته و با استفاده از آن ها پرسش نامه ی ابتدایی تدوین شد . پس از تدوین پرسش نامه ها، محقق آن را در اختیا ر تعدادی از استادان و صاحبنظران و مدیران جامعه ی مورد مطالعه قرار داده و پس از دریافت نظرات، اقدامات اصلاحی در پرسش نامه ها، با نظر نهایی اساتید محترم راهنما و مشاور انجام شد.
3-5-2- پایایی پرسشنامه
ابزار اندازه گیری اساس دقت و صحت داده های جمع آوری شده می باشد.از این رو یکی از مهمترین ویژگیهای فنی ابزار سنجش، اعتبار آن است. مقصود از قابل اعتماد بودن ابزار اندازه گیری این است که این ابزار در شرایط یکسان تا چه اندازه موضوع مورد اندازه گیری را با نتایج یکسانی اندازه می گیرد. برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه این پژوهش، از روش ثبات درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بعنوان یکی از متداولترین روشهای محاسبه قابلیت اعتماد استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.