برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

5-2-4 فرضیه چهارم
بین عمر شرکت های کوچک با رشد کارمندان آنها، ارتباطی منفی و معکوس وجود دارد.
از آنجایی که مقدار sig در هر دو جدول کوچکتر از 5 درصد است، فرض H0 رد میشود و همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون برای 60 داده 837/ 0- و ضریب همبستگی اسپیرمن 827/ 0- می باشد. بنابراین بین دو متغیر، همبستگی منفی و معناداری وجود دارد و رابطه دو متغیر، معکوس است.
بنابراین با توجه به مقادیر بدست آمده و توضیحات ارائه شده، فرضیه چهارم تحقیق تأیید می شود.
این نتیجه با تحقیق گولرو گوربوز و ساینم ایکول (2009) همراستا می باشد.
5-3 پیشنهادات مبتنی بر تحقیق
پیشنهادات ارائه شده در این تحقیق بر اساس یافته ها ومطالعات صورت گرفته در این زمینه می باشد.که می تواند شرکت های مورد نظر را یاری کند.
برای فرضیه اول :
جهت گیری کارآفرینی با رشد فروش شرکت های کوچک، ارتباطی مستقیم و مثبت دارد.
بر این اساس شرکتها باید فرهنگ کارآفرینانه را در خود نهادینه سازند. این امر از طریق شناسایی، حمایت و رشد استعدادهای خلاق، توسعه فرهنگ کاری در بین اعضای سازمان همچون مدیران و کارکنان، ایجاد و تقویت یادگیری سازمانی، ایجاد تحول در ارزش ها، باورها و مفروضات اعضا، ایجاد فرهنگ کارگروهی و ارتقای سطح مشارکت جمعی آنها صورت می پذیرد.
مدیران باید با مشارکت دادن افراد در اهداف و تصمیمات تأثیر گذار، شناسایی و حل مسائل با همفکری کارکنان و فراهم کردن شرایط ابراز ایده برای افراد حمایت خود را نشان دهند.
بر اساس این فرضیه پیشنهادات زیر ارائه می گردد :
1- بهره گیری کارکنان از شبکه های علمی اطلاع رسانی
2- راه اندازی سیستم های اطلاعات سازمانی
3- سرعت بالا در دستیابی به اطلاعات موردنیاز کاری
5-3-2 برای فرضیه دوم :
جهت گیری کارآفرینی با رشد کارمندان شرکت های کوچک، ارتباطی مستقیم و مثبت دارد.
بر اساس این فرضیه پیشنهادات زیر ارائه می گردد :
1- قدردانی از افراد ریسک پذیر در شرکت
2- پذیرش ریسک به عنوان خصیصه ای مثبت در شرکت
3- ایجاد راهبرد آینده نگر که با استفاده از آن کارکنان در جستجوی فعالانه و موفقیت آمیز ایجاد کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید باشند .
4- تغذیه مالی برای شروع و حرکت طرح های نو در شرکت؛
5- استفاده از ایده های جدید کلیه کارکنان شرکت؛
6 قدردانی از افراد صاحب ایده در شرکت؛