برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

هوکون و همکاران در سال 1997 در مطالعه ای تحت عنوان “رابطه ی بین تغذیه و تجربه ی پوسیدگی در دانش آموزان سال اول دبیرستان” به بررسی 295 پسر و 356 دختر پرداختند. طبق این مطالعه مقادیر DMFT به طور مستقیم با میزان مصرف کربوهیدرات ها مرتبط بود(26) .
در مورد این قسمت از نتایج پژوهش حاضر، مطالعات مختلف یافته های متفاوتی را گزارش کرده اند. شکی نیست که گروه کربوهیدرات بخصوص شکر و مواد غذایی چسبناک اثر مشخصی بر پوسیدگی دندان ها دارند. اما دلیل تفاوت نتایج می تواند اثر فاکتورهای دیگر مانند عادات بهداشت دهانی، دفعات مصرف این گروه در روز و مثال هایی از این قبیل باشد.
بررسی های صورت گرفته نشانگر این قضیه بود که میزان دریافت فیبر (gr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است و اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار بود. هم چنین میزان دریافت فیبر با میانگین DMFT رابطه معناداری نداشت.
مقایسه میزان دریافت انرژی (kcal/day) در دو گروه مطالعه نشان می دهد دریافت انرژی روزانه در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است و بر اساس آزمون آماری انجام شده اختلاف میان دو گروه معنی دار بود. اما ارتباط معناداری بین میزان دریافت انرژی و DMFT کشف نشد.
مطالعه ی هوکون و همکاران نشان در سال 1997 در مطالعه ای تحت عنوان “رابطه ی بین تغذیه و تجربه ی پوسیدگی در دانش آموزان سال اول دبیرستان” به بررسی 295 پسر و 356 دختر پرداختند. طبق این مطالعه مهمترین فاکتور موثر بر تجربه ی پوسیدگی گیر غذایی در پیت و فیشورهای دندان ها بود. همچنین مقادیر DMFT به طور معکوس با میزان کلی انرژی جذب شده مرتبط بود(26) .
نتایج این پژوهش با مطالعه حاضر همخوانی دارد.
بررسی های به عمل آمده گویای این مطلب بود که با وجود اینکه دریافت ویتامین A در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است، اما بر اساس آزمون آماری انجام شده اختلاف میان دو گروه معنی دار نبود. همچنین رابطه میزان دریافت ویتامین A با میانگین DMFT معنادار نبود.
دکتر طالبی و همکاران در سال 1384 مطالعه تحت عنوان ارتباط میان دریافت مواد غذایی با پوسیدگی دندان در گروهی از کودکان ایرانی در سال 1388انجام دادند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که میزان مصرف گروه ویتامین ها با میانگینDMFT رابطه معناداری ندارند(28) .
نتایج حاصل از مطالعه حاکی از این بود که دریافت ویتامین E در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است و بر اساس آزمون آماری انجام شده اختلاف میان دو گروه معنی دار است. لازم به ذکر است که میزان دریافت ویتامین E با میانگین DMFT رابطه معناداری نداشت.
دکتر طالبی و همکاران در سال 1384 مطالعه تحت عنوان ارتباط میزان دریافت مواد غذایی با پوسیدگی دندان در گروهی از کودکان ایرانی در سال 1388انجام دادند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که میزان مصرف گروه ویتامین ها با میانگینDMFT رابطه معناداری ندارند(28) .
مقایسه میزان دریافت فولات (µgr/day) را در دو گروه مطالعه نشان می دهد، دریافت فولات در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است و بر اساس آزمون آماری انجام شده اختلاف میان دو گروه معنی دار است. همچنین میزان دریافت فولات با میانگین DMFT رابطه معناداری نداشت.
دکتر طالبی و همکاران در سال 1384 مطالعه تحت عنوان ارتباط میان دریافت مواد غذایی با پوسیدگی دندان در گروهی از کودکان ایرانی در سال 1388انجام دادند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که میزان مصرف گروه ویتامین ها با میانگینDMFT رابطه معناداری ندارند(28) .
هوکون و همکاران در سال 1997 در مطالعه ای تحت عنوان “رابطه ی بین تغذیه و تجربه ی پوسیدگی در دانش آموزان سال اول دبیرستان” به بررسی 295 پسر و 356 دختر پرداختند. طبق این مطالعه مهمترین فاکتور موثر بر تجربه ی پوسیدگی گیر غذایی در پیت و فیشورهای دندان ها بود. همچنین مقادیر DMFT به طور مستقیم با میزان مصرف کربوهیدرات ها و نیاسن و به طور معکوس با میزان کلی انرژی جذب شده مرتبط بود(26) .
با اینکه ویتامین ها بخصوص گروه A,C و بعضی ویتامین های گروه B اثر اثبات شده ای بر سلامت دهان و دندان دارند، در مورد گروه ویتامین ها بهتر است مطالعات دقیق تر و از نوع طولی نیز انجام گیرد.
با توجه به نتایج مطالعه مقایسه میزان دریافت کالیوم (µgr/day) در دو گروه مطالعه نشان می دهد، دریافت کالیوم در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است و اختلاف میان دو گروه معنی دار است. همچنین میزان دریافت کالیوم با میانگین DMFT رابطه معناداری نداشت. مطالعه ای مرتبط با این قسمت از تحقیق حاضر برای بحث و مقایسه یافت نشد.
بررسی سهم دسته های غذایی در دو گروه نشان داد که تنها سهم کلسترول و گوشت در دو گروه اختلاف معنی دار داشته است که در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است. سایر موارد در دو گروه اختلاف معنی داری نداشته است. همچنین مقایسه میزان دریافت قند ساده کلی در دو گروه نشان داد که این میزان با اختلاف معنی داری در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشانگر این واقعیت بود که سهم دسته های غذایی با میزان تغییرات DMFT همبستگی معناداری نداشته است.
میانگین نمایه تغذیه ای در گروه خوابگاهی ها 14/55 و در گروه غیرخوابگاهی 54/55 محاسبه شد. مقایسه نمایه تغذیه در دو گروه نشان داد که این نمایه در دو گروه اختلاف معنی داری نداشته است.
امتیاز نمایه تغذیه سالم در سال های گذشته در بسیاری از کشورها به منظور بررسی وضعیت تغذیه افراد مختلف محاسبه شده است. در مطالعه ای که در سال های 1994 تا 1996 در ایالات متحده آمریکا انجام گرفت متوسط امتیاز نمایه تغذیه سالم 6/63 محاسبه شد. امتیاز بالای 80 بیانگر رژیم غذایی مناسب، امتیاز بین 51 تا 80 نشاندهنده رژیم غذایی نیازمند تغییر و امتیاز کمتر از 51 نشاندهنده رژیم غذایی ضعیف می باشد(30) . در این مطالعه امتیاز کامل را از 90 حساب کردیم چون میزان مصرف نمک در ایران تعریف نشده است بنابراین شاخص امتیاز کامل ما 72 میگردد. بدین منظور که امتیاز شاخص تغذیه سالم پس از تعدیل در سه گروه کمتر از 45 ، 45-72 وبیشتر از 72 تقسیم بندی شد که به ترتیب در گروه رژیم غذایی ضعیف، نیاز به تغییر واصلاح، رژیم غذایی مناسب قرار گرفتند.
در یک مطالعه که در سائوپائولوی برزیل انجام گرفت امتیاز نمایه تغذیه سالم برای کارگران یک کارخانه بطور متوسط 3/72 بدست آمد. در این مطالعه مصرف لبنیات با امتیاز 4/4 و مصرف سدیم با امتیاز7/3 پایین بودند. بر اساس این مطالعه رژیم غذایی بیشتر کارگران نیازمند تغییر بود (HEI بین 51 تا 80) (31) .
در مطالعه ای که در تهران انجام شد امتیاز این نمایه در مردان 50-19 سال 5/64 و در مردان بالای 50 سال 5/ 67 بدست آمد. این امتیاز برای زنان 50-19 سال 3/64 و برای زنان بالای 50 سال 9/67 بود. طبق این بررسی 74 درصد شهروندان تهران نیازمند تغییر رژیم غذایی، 23 درصد آنها دارای رژیم غذایی مناسب و 3 درصد رژیم غذایی ضعیف داشتند(32) .
با توجه به نتایج مطالعه حاضر نمایه ی تغذیه ای کلیه دانشجویان در گروه نیازمند تغییر قرار می گیرد. با توجه به اینکه تغذیه اثر بسزایی در کیفیت زندگی افراد دارد، بهتر است در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت گیرد و در صورت بدست آمدن نتایج مشابه، این مسئله نیازمند توجه مسئولین مربوطه می باشد.
دسته بندی : علمی