برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نمودار 2-2 موانع کارآفرینی سازمانی ( کرد نائیج و همکاران ؛ 1386 ، ص7 )
2-8 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی ( شرکتی ) :
مقیمی ( 1383 ) عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی ر ا در سه عامل زیر دسته بندی می کند :
2-8-1 عوامل ساختاری کارآفرینانه :
شامل مواردی از قبیل ساختار سازمانی ، راهبرد سازمانی، سیستم حقوق و دستمزد ، سیستم مالی و بودجه ای، سیستم اطلاعاتی ، سیستم تحقیق و توسعه، سیستم کنترل و نظارت، سیستم منابع انسانی و فرایندها و روش ها.
2-8-2 عوامل رفتاری کارآفرینانه :
شامل مواردی از قبیل فرهنگ سازمانی، انگیزش نیروی انسانی، سبک رهبری ، ویژگی های کارکنان و مدیران ، آموزش منابع انسانی و سیستم ارتباطات انسانی.
2-8-3 عوامل زمینه ای کارآفرینانه :
که شامل مواردی از قبیل ارتباط با ارباب رجوع ، محیط سیاسی- قانونی، محیط اجتماعی- فرهنگی و محیط اداری. ( عبدالملکی و همکاران ؛ 1387 ،6 و 7) .
2-9 ساختار شرکتهای های کارآفرین :
سازمانهای سنتی بر ساختارهای سنتی مبتنی هستند. ویژگیهای ساختار بوروکراتیک ظرفیت یک شرکت یا سازمان را یرای پرورش کارآفرینی محدود می کند ؛ از طرف دیگر برخی از نویسندگان اظهار داشته اند که ساختارهای سازمانی ارگانیک ، رفتار کارافرینانه را ترغیب می کند ( حق شناس و همکاران ؛ 1386 ، ص 10 ) .
ساختار ارگانیک ، انعطاف پذیر ، مبتنی بر ارتباطات باز، نامتمرکز و منعطف باعث برانگیختن کارآفرینی می گردد ( اسلوین و کوین ؛ 1990 ، ص 43 – 53 ) .
2-10 ویژگی های شرکت های کارآفرین :
صمد آقایی ( 1378 ) ویژگی های زیر را برای سازمان های کارآفرین بیان می کند :
ساختارغیر متمرکز بودن ، غیر رسمی بودن ، عمودی و افقی بودن ارتباطات ، در انحصار نبودن اطلاعات ، گروهی بودن کارها ، کنترل آسان و غیر رسمی ، داشتن کارکنان توانمند، حمایت مدیریت ، قدردانی مدیریت از افراد ریسک پذیر، تحمل کردن انحراف از قواعد کارکنان متولی شدن طرح های کارآفرینانه، داشتن تنوع در حمایت های مالی مدیریت ، حمایت مدیریت از طرح های کوچک آزمایشی ، به کارگیری ایده ها ی جدید کارکنان ، تغذیه ی مالی برای شروع و حرکت طرح های نو و قدرت تصمیم گیری مدیریت ( عبدالملکی و همکاران ؛ 1387 ، ص 8 ) .
مطالعاتی که در زمینه ارتباط بین ویژگیهای فردی و رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفته است، نشان می دهد که پیشرفت به یک گروه و مذهب خاص اختصاص ندارد و با رشد و توسعه برخی از ویژگی ها در افراد می توان رشد اقتصادی را در جوامع مختلف فراهم کرد ( حسین زاده ؛ 1389 ، ص 5) .
دراکر معتقد است که خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی لازم و ملزوم یکدیگرند. به حدی که کارآفرینی بدون خلاقیت و نوآوری حاصلی ندارد ( همان منبع ) .