برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فصل دوم
مدل دینامیکی پدیده گالوپینگ
فرمولبندی مدل 3 درجه آزادی[27] .
شماتیک کابل مربوط به یک خط انتقال الکتریکی در شکل (2-1) – a نشان داده شده است. فنرهای دو طرف کابل که دارای مقدار می باشند بیانگر جمع سختی مربوط به کابل های کناری و سختی سیم های عایق است. فرض بر این است که اثر اینرسی از دهانه مجاور قابل چشم پوشی است و برج های حمایت سفت و سخت می باشند. معادلات به نحوی فرمولبندی شده که یخ می تواند هر توزیعی در امتداد طول داشته باشد.
شکل (2-1) شماتیک کابل مربوط به یک خط انتقال الکتریکی. [27]
شکل (2-1) – bیک مثال خاص از یک توزیع یکنواخت یخ به مرکز کلی جرم G، و چرخش انحراف از محور را نشان می دهد.
وزن یخ خارج از مرکز نه تنها بر روی اینرسی خطوط، بلکه روی سختی پیچشی کابل نیز تاثیر می گذارد.
در صورت حرکت کردن نقاط B , A شکل (2-1) کل نقاط سیستم متناسب با حرکت این دو نقطه حرکت می کنند پس جابجایی دینامیکی در هر نقطه ( s، Y، Z) از هادی، در پیکربندی استاتیکی را میتوان اینگونه توصیف کرد
(2-1) (s,y,z,t )=+U(s,t )
(2-2) (s,y,z,t )=(s,t )-z (s,t )
(2-3) w ( s,y,z,t )=(s,t )+y (s,t )
در روابط بالا u، v وwجابجایی در دستگاه مختصات محلی، همچنین U، V وW جابجایی های مرکز دوران در دستگاه مختصات اصلی و در راستای محور X، Y وZ و همچنین دوران کابل حول مرکز دوران می باشد. از این رو را برابر با 1-s/L و را برابرs/L در نظر می گیریم. در روابط فوق L طول کابل می باشد. و به ترتیب حرکت افقی نقاط B , A می باشد.
U، V،Wورا با استفاده از روش تقریبی مودهای فرضی به صورت زیر می نویسیم:
(2-4)
(2-5)
(2-6)
(2-7)
که در روابط بالا ،،و را مختصات تعمیم یافته و ، ، و نیز شکل مودهای مربوط به این مختصات می باشند. نوسانات کابلها به گونه ای است که این نوسانات را تنها می توان با یک شکل مود بیان کرد. یعنی نوسانات طولی، عمودی، عرضی و پیچشی کابلها را تنها با استفاده از یک شکل مود می توان بیان کرد. شکل تحلیلی مودها را اروین اینگونه بدست آورد[27]:
(2-8) – () – (2-9)
(2-10) sin ()
(2-11)
دسته بندی : علمی