برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

با توجه به اینکه نیروهای آیرودینامیکی و نیروهای مربوط به میرایی سیستم در مقایسه با نیروهای مربوط به سختی سیستم می باشند روش غیر خطی را بر پایه جواب های مربوط به ارتعاشات آزاد سیستم:
(3-2)
می توان انجام داد. به دلیل اینکه ماتریس های M و K ماتریس های مثبت معین می باشند فرکانس های طبیعی مربوط به این سیستم همگی حقیقی و مثبت هستند. بنابراین استفاده از جواب های این معادله مشکلی را در ارتباط با منفی یا مختلط بودن فرکانسهای طبیعی به دست آمده ایجاد نمی کند. اما درقسمت های قبل گفتیم که جملات خطی بردار نیروهای تعمیم یافته از لحاظ بزرگی می تواند به جملات مربوط به ماتریس سختی سیستم برسند، بنابراین شاید مناسب باشد که این جملات نیز با جملات مربوط به سختی با هم در نظر گرفته شوند و روش غیر خطی بر پایه جواب های مربوط به سیستم :
(3-3)
انجام شود که در رابطه بالا:
(3-4)
ماتریسی است که مربوط به جملات خطی (بر حسب درایه های بردار q) بردار نیروهای تعمیم یافته می باشد که این ماتریس در قسمت های قبل به دست آمد. اما استفاده از جواب های مربوط به این سیستم این مشکل را درپی دارد که به علت اینکه ماتریس تابعی از سرعت باد است در سرعت های بالا این ماتریس قابل مقایسه با ماتریس Kخواهد شد وبه علت آنکه ماتریس دیگر یک ماتریس متقارن نمی باشد فرکانس های طبیعی سیستم فوق ممکن است مختلط باشند و در این حالت روش اختلالات بسیار پیچیده می باشد. برای حل این مشکل به جای استفاده از که برای سرعت های مختلف باد متغیر می باشد از ماتریس استفاده می کنیم. ماتریس همان ماتریس است که در سرعت بحرانی محاسبه شده است. معادله (2-78) را در نظر بگیرید:
این معادله را به صورت زیر میتوان نوشت:
(3-5)
(3-6)
(3-7)
(3-8)
که در آن
(3-9) =
است. ماتریسی است که با درنظر گرفتن جملات خطی بردار F بازاء سرعت باد برابر سرعت بحرانی محاسبه شده است.اگر روش غیر خطی بر پایه جواب های مربوط به ارتعاشات آزاد سیستم:
(3-10)
انجام شود نتایج به دست آمده از این روش بسیار دقیق تر از زمانی است که ماتریس های سختی دیگری به جای مورد استفاده قرار گیرند.
فصل چهارم
مدل سازی المان محدود
در این فصل معادلات ایده آل و کار آمد به روش اجزاء محدود ارائه شده است. تجزیه و تحلیل گالوپینگ به همراه ارتعاش با دامنه بالا و فرکانس پایین در چند دهانه خطوط انتقال برق مشخص می شود. هر دهانه از سه گره تشکیل شده که هر گره از کابل دارای سه انتقال و یک چرخش می باشد. پشتیبانی رشته های عایق در برج ها توسط فنر خطی استاتیکی مدل سازی شده است و در شکل (4-1) نشان داده شده است.
شکل (4-1) مدل خط انتقال با جداساز[14] .
4-1 فرمول بندی عمومی[14]
دسته بندی : علمی