برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مدیریت کارآفرین نقش مهمی در تشویق و تحریک نوآوری در موسسات ایفا می کند .پشتیبانی مدیر کارآفرین ، نقش بسزایی در افزایش کمی و کیفی محصول بازی می کند . همچنین مدیر کارآفرین از نظر سیاست های اجرایی و مالی پروژه را تامین می کند. مدیر کارآفرین ممکن است در انتخاب رهبر
پروژه اثر بگذارد و دقت و کنترل لازم را به رهبر پروژه بدهد . از طرف دیگر مدیر پروژه ، افراد را از بخش های گوناگون کار جهت حل مشکلات مشترک یا ارتقای سطح سازمان به همکاری فعال دعوت می کند. در نهایت مدیر کارآفرین نقش مهمی در آفرینش یک الگوی مناسب برای زیردستان جهت تقویت نوآوری دارد ( ربیعی ؛ 1388، 15 و 16 ) .
2-11 الگوهای شرکتهای کارآفرین :
صاحب نظران مختلف چارچوب های علمی وکاربردی متعددی را برای ایجاد سازمان کارآفرینانه و اقتصاد محور ارائه کرده اند که در این قسمت به برخی از این مدل ها اشاره میشود.
2-11-1 الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن :
این الگو بر مبنای رویکرد مدیریت استراتژیک است . اطلاعات حاصل از محیط های درونی و بیرونی سازمان سرآغاز فرایند کارآفرینی سازمانی هستند )کورنوال و پرلمن ؛ 2002 ، ص 20( .

نمودار 2-3 مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن ( فیض بخش و همکار،1387 ، ص2 )
بر اساس این مدل ، ویژگی های سازمانهای سنتی و کارآفرین از 9 بعد باهم مقایسه می شوند. جدول زیر این ویژگی ها را نشان می دهد :
جدول2-1 مقایسه ی ویژگیهای سازمانی سنتی و کارآفرین
ویژگی های سازمانی سازمان های سنتی سازمان های کارآفرین
استراتژی دفاعی: حفظ شرایط موجود اولین موضوع مورد نگرانی است. تنوع از طریق اکتساب یا ادغام
فعالانه به دنبال سرمایه گذاری های جدید اقتصادی, حفظ موقعیت موجود از طریق سازگاری با محیط است.
کارآیی و کنترل ارزیابی تغییرات به عنوان تهدید . ارزیابی محیط بیرونی برای شناخت خطرات ارزیابی تغییرات به عنوان فرصت . ارزیابی محیط داخلی و محیطی برای یافتن فرصت های جدید اقتصادی.
ارزیابی عملکرد تمرکز کوتاه مدت )معیارهای عملکرد سه ماهه و سالانه( تمرکز بلند مدت)انطباق و بقا(
ریسک چیزی که باید به حداقل برسد.
اگر با اطلاعات درست پردازش شود، کلید رشد، انطباق و بقا خواهد بود.
فرهنگ سازمانی شرایط عینی، تحلیلی و فرهنگی موجود را حفظ می کند.
عناصرکارآمد نیز مهم هستند . فرهنگ، انطباق و نوآوری را تقویت میکند.