برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ضریب جمله درجه اول ( )
ضریب جمله درجه اول ( )
ضریب جمله درجه اول ( )
استحکام کششی کابل(EA )
استحکام کششی کابل به سطح مقطع و مدول الاستیسته کابل مربوط می شود. باتوجه به بزرگی استحکام کششی کابل، تغییرات سرعت بحرانی در کابل کم است. در شکل (5-15) می توان تغییرات EA را برای کابل اول مشاهده کرد. همانطور که در شکل های زیر میبینید با زیاد شدن EA سختی مربوط به زیاد میشود و بنابراین کل اصلی هم زیاد می شود. در کل با زیاد شدن سختی سیستم، سرعت بحرانی نیز زیاد می شود.
شکل (5-15) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات EA برای کابل اول
شکل (5-16) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات EA برای کابل دوم
استحکام پیچشی کابل( )
این پارامتر تاثیر به سزایی روی سرعت بحرانی دارد. نکته قابل توجه در مورد استحکام پیچشی این است که با افزایش آن به مقدار 5/1 برابر سرعت بحرانی باد مقدار کمی کاهش پیدا می کند.
با زیاد شدن استحکام پیچشی نوسان در جهت های عمودی و عرضی زیاد شده و نوسانات پیچشی کوچک می شود و سرعت بحرانی هم کوچک میشود. با توجه به شکل های (5-17) و (5-18) به این نتیجه خواهیم رسید که با افزایش استحکام کششی سرعت بحرانی کاهش پیدا خواهد کرد.
شکل (5-17) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات GJ برای کابل اول
شکل (5-18) تغیرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات GJ برای کابل دوم
مولفه افقی کشش کابل( H )
مولفه افقی کشش کابل H پارامتری تاثیر گذار در رفتار سیستم می باشد . تغییرات در مولفه افقی کشش کابل در شکل های (5-19) و (5-20) به صورت واضح نشان داده شده است. مولفه افقی کشش کابل به طور مستقیم بر روی تنش کابل تاثیر گذار است و تنش نیز بر روی تمام مولفه های ماتریس سختی تاثیر می گذارد. با زیاد شدن این پارامتر ماتریس سختی به مراتب کوچک می شود و عکس مولفه استحکام کششی کابل عمل میکند.
(5-1)
تنش اولیه کابل می باشد.
شکل (5-19) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات H برای کابل اول
شکل (5-20) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب تغییرات H برای کابل دوم
سختی فنرهای دو طرف( )
در ماتریس سختی به طور مستقیم وارد می شود. اثرات میله های عایق ای است که در محل اتصال کابل با مقره ها قرار گرفته است. چون در دو نقطه به ماتریس سختی اضافه شده است پس تاثیر خیلی کمی روی سرعت بحرانی دارد. این پارامتر نیز مانند استحکام کششی درکل ماتریس سختی تاثیر می گذارد و تغییرات آن همانند استحکام کششی کابل است.
این ادعا را نیز می توان در شکل های (5-21) و (5-22) نیز مشاهده کرد. با زیاد شدن سختی ، کل سیتم زیاد می شود بنابراین انتظار می رود با سخت تر شدن سیستم، سرعت بحرانی نیز افزایش پیدا کند.
شکل (5-21) تغییرات سرعت بحرانی کابل بر حسب برای کابل اول
دسته بندی : علمی