برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شدت وابستگی دو متغیر را به همدیگر همبستگی گویند . هرچه که این دو متغیر بیشتر به همدیگروابسته باشند میزان وابستگی آنها هم بیشتر خواهد بود شاید برای تصمیم گیران علاوه بر شدت وابستگی دو متغیر جهت همبستگی هم مهم باشد .
بطور کلی می توان گفت چنانچه با افزایش متغیری متغیر دیگر افزایش یابد رابطه مثبت یا مستقیم بین این دو متغیر وجود دارد و چنانچه با افزایش متغیری ، متغیر دیگر کاهش یابد رابطه منفی یا معکوس بین دو متغیر حاکم است.
به کلی ترین بیان می توان گفت که مقدار ضرایب همبستگی بین 1+ و 1- در نوسان می باشد. ضرایب همبستگی کوچکتر از صفر همبستگی منفی بین دو متغیر و ضرایب همبستگی بزرگتر از صفر همبستگی مثبت بین دو متغیر را نشان می دهد. هر چه مقدار ضریب همبستگی به مثبت یک و یا منفی یک نزدیک باشد نشانگر شدت بیشتر همبستگی دو متغیر است. ضرایب همبستگی در تحقیقات علوم رفتاری به علت پیچیدگی و تأثیر پذیری رفتار از متغیر های مختلف معمولا مقدار کمی دارند.محققا به ندرت شاهد ضرایب همبستگی بالا می باشد. باید توجه داشت ضریب همبستگی بالا لزوما بیانگر رابطه علت و معلولی دو متغیر نیست بلکه تنها بیانگر شدت وابسته بودن دو متغیر به یکدیگر است و از اینکه کدام علت و کدام معلول است حرفی به میان نمی آورد در حالیکه در علیت رابطه علت و معلولی دو متغیر مبنا است.
محاسبه ضرایب همبستگی به میزان زیادی متأثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها می باشد در حالیکه هردو متغیر کمیت پذیر و میانگین پذیرند مقیاس اندازه گیری آنها هم مقیاس فاصله ای است مهمترین ضرایب همبستگی مورد استفاده در این قسمت عبارتنداز :
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی اسپیرمن
ضریب همبستگی پیرسون :
این ضریب همبستگی مبتنی بر کوواریانس دو متغیر و انحراف معیار آنها تنظیم شده است فرمول مورد استفاده برای این ضریب به صورت زیر می باشد:

مطلب مرتبط :   نظام حقوقی ایران و قراردادهای خصوصی

در این رابطه Cov(x,y) کوواریانس دو متغیر انحراف معیار متغیر x و انحراف معیار y را نشان می دهد هر کدام از اجزای فرمول به روش زیر قابل محاسبه اند:

برای قضاوت در مورد معنی دار بودن رابطه این دو متغیر با این ضریب همبستگی چنانچه مقدار sig برای تمامی متغیرهای وابسته آن کمتر از 5% باشد با 95% اطمینان به وجود رابطه بین دو متغیر حکم می نماییم.
ضریب همبستگی اسپیرمن :
این ضریب همبستگی معادل ضریب همبستگی پیرسون در داده های کمی است با این تفاوت که این ضریب مبتنی بر رتبه افراد محاسبه می شود .
3-7 بررسی نرمال بودن داده ها :
جهت بررسی آزمون T استودنت با دو نمونه مستقل لازم است ابتدا نرمال بودن دادها مورد ارزیابی قرار گیرد . بنابراین باید از یکی از آزمونهای مورد استفاده در این زمینه استفاده نمود. آزمون کمولوگروف اسمیرنوف یا ( K-s ) یک بعدی یکی از آزمونهای است که با توجه به فراوانی های مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار به بررسی گرایش داده ها می پردازد .
3-7-1-آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع دادههای یک متغیر کمّی مورد استفاده قرار میگیرد. آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف مربوط به آزمونهای ناپارامتریکی بوده که برای تعیین تفاوت میان توزیعهای تجمعی به کار میرود (عالم تبریز و حاجی محمدرضا تبریزی، 1389، 581) .
فرض آزمون بدین صورت می باشد:
فرض صفر( ) : آیا توزیع داده ها نرمال نمی باشد یعنی بین فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده تفاوت معنا داری وجود ندارد.
فرض یک( ) :آیا توزیع داد ها نرمال است یعنی بین فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده تفاوت معنا داری وجود دارد.
3-7-2- تجزیه وتحلیل رگرسیون

دسته بندی : علمی