برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
2-5-3 مهارتهای فنی :
که عبارتند از : مهارتهای نوشتاری،ارتباطات شفاهی یا ارتباطات کلامی،نظارت یا ارزیابی، محیط ،مدیریت کسب وکار، فناوری، مهارت میان فردی، مهارت شنیداری ، توانایی سازماندهی، ایجاد شبکه های مدیریت) مدیریت مشارکتی( ،مربی گری، بازیگر و ایفا کننده ی نقش درتیم یا مهارتهای تیم سازی (موریسن 2000 ؛ ماگزین 2004) .
2-6 راهبرد کارآفرینی سازمانی ( شرکتی ) :
پیچیدگی، پویایی و تغییرات مستمر محیطی ، سازمانهای امروزی را ناگزیر از برنامه ریزی راهبردی و نگاه بلند مدت به آینده کرده است تا بر اساس آن در اهداف و برنامه های خود بازنگری کنند. از مفاهیم موجود در مطالعات راهبردی ، راهبرد کارآفرینی است . این راهبرد راههایی برای تجدید حیات و نوآورتر کردن سازمانهای موجود ارائه می کند . راهبرد کارآفرینی به شرکت این امکان را می دهد تا در تصمیم گیریها نوآورتر ، خلاق تر و مسئولیت پذیرتر باشند ( رضوانی و همکاران ؛ 1389 ، 2 ) .
راهبرد کارآفرینانه مفهومی کلیدی در ادبیات کارآفرینی سازمانی و جلوه ی بارزی از کارآفرینی در سطح بنگاه است . نگاه به راهبرد کارآفرینانه در حال تبدیل شدن به یک منبع کلیدی مزیتهای رقابتی می باشد ؛ با وجود این اهمیت ، راهبرد کارآفرینانه به میزان کافی تبیین نشده است (همان منبع ، 6) .
هیت بیان می کند که “به سختی می توان تعریف دقیقی از راهبرد کارآفرینانه ارائه نمود.
آیزن هارت می گوید ” عبارت راهبرد کارآفرینانه ممکن است برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد و نام گذاری برخی از راهبردها با عنوان کارآفرینانه بر اساس شناخت کافی نیست “. از دیدگاه سایر محققین مانند بارنی ” اگر کارآفرینی به عنوان فرآیند خلق منافع اقتصادی تعریف گردد ، آنگاه کارآفرینی و راهبرد کارآفرینانه یک معنا خواهند داشت و آن این است که هر راهبرد سودآوری ، کارآفرینانه است ” (همان منبع ) .
در مدل آیرلند و همکاران نتایج حاصل از راهبرد کارآفرینی سازمانی ، توسعه ی مزیتهای رقابتی و
تغییر جایگاه راهبردی سازمان تلقی گردیده است . در این مدل،عوامل راهبرد کارآفرینی سازمانی به دو دسته ی فردی ( اعضای سازمان ) و محیط بیرونی تقسیم شده اند. شناخت کارآفرینانه ی فردی شامل باورها، نگرشها و ارزشهای کارآفرینانه ی اعضای سازمان و شرکت است و شرایط محیط بیرونی به مفاهیم شدت رقابت ، تغییر فناوری و تغییرات بخش بندی محصول/ بازار اشاره کرد (همان منبع ؛ 7 ) :

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه عملکرد بازرگانی و مدیریت عمومی

نمودار 2-1 الگوی یکپارچه راهبرد کارآفرینی سازمانی (رضوانی و همکاران ؛ 1389 ، 8 )
2-7 موانع و محدودیتهای کارآفرینی:
موانع ومحدودیتهای متعددی برای حرکت به سوی کارآفرینی درشرکتها وجود دارد. دربرخی ازموارد این گونه موانع به قدری مخرب است که افراد ترجیح می دهند ازرفتارکارآفرینانه درشرکت
اجتناب کنند. مهمترین موانع کارآفرینی را دراین عوامل می توان دانست :
1- ماهیت سازمانهای بزرگ 2- نیاز به سودهای کوتاه مدت 3- نبود استعداد کارآفرینانه
4-شیوه های نادرست پاداش. ( حسین زاده ؛ 1389 ، 4 ).
زیلبرمن ( 2000 ) نیز درمقاله ای عوامل بازدارنده کارآفرینی سازمانی را در چهار عامل اصلی زیر خلاصه کرده است :
1- تأکید بیش از حد بر قوانین و مقررات
2- سلسله مراتب انعطا ف ناپذیر ؛
– 3 نبود آزادی عمل
4- کنترل بیش از اندازه.
علاوه بر موارد مذکور موانع و مشکلات زیادی برای کارآفرینان در سازمان وجود دارد که عبارت اند از: الف) بوروکراسی: کارکنان سازمان مجبورند از این سیستم پیروی کنند تا به عنوان یک کارمند خوب در نظر گرفته شوند و از هر خطری دور شوند ب) بیماری پرکاری : جایی که تلاشهای زیاد به عنوان یک بیماری محسوب می شود ج) کنترل های دولتی: این کنترل ها که بخش بزرگی از اقتصاد را در بر می گیرند سبب میشوند کارکنان مراکز دولتی گرایش کمتری به کارآفرینی داشته باشند د) تبعیض نژادی، جنسیتی یا محدودیت های فیزیکی برای افرادی که ناتوانایی های جزئی دارند (همان منبع ؛ 5) .
مدل مفهومی موانع کارآفرینی سازمانی در زیر نشان داده شده است :
موانع کارآفرینی سازمانی