برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تست انبوه کنتورها:
به منظور اطمینان از سالم بودن بدنه، عملکرد صحیح و یا کالیبره نمودن کنتورلازم است تا آزمایش تحمل فشار و تست دقت بر روی تمام کنتورهای تولیدی و حداقل در سه دبی زیر انجام می پذیرد.
الف ) بین Qn 9/0 و Qn ب) بین Qt و Qt1/ ج) بین Qmin و Qmin 1/1
در حین تست عملکرد با اندازه گیری مقدار فشار آب در قبل و بعد از کنتور می توان افت فشار آن را نیز تعیین نمود.
2-4-8- خطاهای اندازه‌گیری در کنتور آب
با توجه به فرآیند ساخت، مواد اولیه مورد استفاده در دستگاه‌ها، نیروی انسانی و سایر عوامل موثر برتولید و همچنین نحوه بکارگیری، شرایط محیطی و اقلیمی و عوامل متعدد دیگر بطور معمول نتایج حاصل از اندازه گیری با نتایج واقعی تفاوتهایی خواهد داشت که آن را اصطلاحاً خطای اندازه گیری می نامند. مهمترین خطاهایی که در این ارتباط میتوان به آنها اشاره نمود عبارتند از:
خطای ناشی از عملکرد کنتور
تاثیر شرایط آب بر سیستم اندازه گیری کنتور
تاثیر تجهیزات جانبی و نحوه نصب و نگهداری کنتور بر عملکردآن
تاثیر شرایط محیطی و جغرافیایی ( نظیر فشار، رطوبت، سرما و گرما)
خطای انسانی و نحوه قرائت کنتور
دراین پژوهش به خطای ناشی از عملکرد کنتور خواهیم پرداخت. بطور کلی خطاهای عمده ناشی از عملکرد کنتور را می توان بشرح ذیل تقسیم بندی نمود:
تکرار پذیری
تجدید پذیری
ثبات اندازه گیری
ارتباط خطی
تکرار پذیری ( Repeatability)
تکرار پذیری کنتور آب عبارتست از نوسانات ناشی از عدم توانایی کنتور در اندازه گیری یکسان و مکرر. به عبارت دیگر تکرار پذیری عبارتست از پراکندگی و انحراف در اندازه‌گیریهای بدست آمده، وقتی که یک کنتور به دفعات ( حداقل 10 نوبت) برای محاسبه حجم معینی از آب در شرایط و ورشهای کاری ثابت مورد استفاده قرار می گیرد.
تکرار پذیری یک کنتور برآورده کننده انحراف معیار آن می باشد. اگر یک کنتور دارای تکرار پذیری مناسبی باشد، این بدین معنی است که نوسانات موجود در اندازه گیری حجم آب عبوری از ثبات برخوردار است.
تجدید پذیری ( Reperoducibility)
تجدید پذیری کنتور آب عبارتست از میزان پراکندگی و انحراف بین میانگین نتایج حاصل از اندازه گیری مقدار معینی از حجم آب عبوری در شرایط متفاوت. تجدیدپذیری مناسب کنتور آب نشانگر نوسانات یا انحراف معیار میان چگونگی بکارگیری کنتور و ثبات وسیله می‌باشد.
بعنوان مثال چنانچه تمام شرایط موثر بر عملکرد کنتور را ثابت فرض کنیم و تنها مکان نصب آن را تغییر دهیم، اگر یک کنتور مشخص حجم معینی از آب را در مکانهای متفاوت نصب بطور یکسان اندازه گیری و نمایش دهد می‌توان گفت که آن کنتور از خطای تجدید پذیری کمی برخوردار بوده و بعبارت ساده تر کنتور تجدید پذیر است. و بالعکس اگر همان کنتور با شرایط یاد شده نتایج متفاوتی را حاصل نماید در آن صورت می توان گفت که تجدید پذیری کنتور مربوطه ضعیف است.
ثبات اندازه گیری ( Stability)
ثبات اندازه گیری عبارتست از مجموع نوسانات ناشی از اندازه گیری های انجام شده توسط یک کنتور در شرایط ثابت و در دوره های زمانی مختلف در واقع ثبات اندازه گیری یک کنتور بیانگر میزان انحرافات آن در دوره های زمانی مختلف می باشد. به بیان ساده ثبات اندازه گیری عبارتست از اختلاف بین میانگین حجم های مشخص آب اندازه گیری شده با روشها و شرایط ثابت با میانگین همان حجم آب از آب عبوری با همان شرایط در زمانهای بعدی.
ارتباط خطی ( Linearity)
ارتباط خطی کنتور آب عبارتست از تفاوت در میزان حجم های اندازه گیری شده توسط یک کنتور در محدوده عملیاتی مورد انتظار به عبارت دیگر اختلاف بین تمایل در یک اندازه مشخص با تمایل در اندازه بعدی در یک محدوده تعیین شده مورد نظر را ارتباط خطی گویند.
دسته بندی : علمی