برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
3 عمر شرکت – رشد فروش منفی و معکوس 551/ 0- 517/ 0- تأیید
4 عمر شرکت – رشد کارمندان منفی و معکوس 837/ 0- 827/ 0- تأیید
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
آنچه در این تحقبق مورد بررسی قرار گرفته شامل بررسی رابطه ی میان جهت گیری کارآفرینی ( پیش فعالی ، نوآوری و ریسک پذیری ) و رشد فروش و رشد کارکنان می باشد .
نتایجی که در فصل چهارم بدست آمده است در این فصل ،تفسیر وجمع بندی خواهد شد ودر پایان پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران ارائه خواهد شد.
5-2-نتایج فرضیات پژوهش
از تجزیه وتحلیل داده ها در فصل چهارم در مورد فرضیات گفته شده نتایج زیر حاصل شده است.
5-2-1-فرضیه اول
جهت گیری کارآفرینی با رشد فروش شرکت های کوچک، ارتباطی مستقیم و مثبت دارد.
از آنجایی که مقدار sig در هر دو جدول کوچکتر از 5 درصد است، فرض H0 رد میشود و همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون برای 60 داده 375/0 و ضریب همبستگی اسپیرمن 404/ 0 می باشد. بنابراین بین دو متغیر، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و رابطه دو متغیر، مستقیم است.
با توجه به مقادیر بدست آمده و توضیحات ارائه شده، بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید می شود.
این نتیجه با تحقیق گولرو گوربوز و ساینم ایکول (2009) همراستا می باشد.
5-2-2 فرضیه دوم
جهت گیری کارآفرینی با رشد کارمندان شرکت های کوچک، ارتباطی مستقیم و مثبت دارد.
از آنجایی که مقدار sig در هر دو جدول کوچکتر از 5 درصد است، فرض H0 رد میشود و همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون برای 60 داده 422/0 و ضریب همبستگی اسپیرمن 419/ 0 می باشد. بنابراین بین دو متغیر، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و رابطه دو متغیر، مستقیم است.
با توجه به مقادیر بدست آمده و توضیحات ارائه شده، بنابراین فرضیه دوم تحقیق تأیید می شود.
این نتیجه با تحقیق گولرو گوربوز و ساینم ایکول (2009) همراستا می باشد.
5-2-3 فرضیه سوم
بین عمر شرکت های کوچک با رشد فروش آنها، ارتباطی منفی و معکوس وجود دارد.
از آنجایی که مقدار sig در هر دو جدول کوچکتر از 5 درصد است، فرض H0 رد میشود و همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون برای 60 داده 551/ 0- و ضریب همبستگی اسپیرمن 517/ 0- می باشد. بنابراین بین دو متغیر، همبستگی منفی و معناداری وجود دارد و رابطه دو متغیر، معکوس است.
با توجه به مقادیر بدست آمده و توضیحات ارائه شده، بنابراین فرضیه سوم تحقیق تأیید می شود.
این نتیجه با تحقیق گولرو گوربوز و ساینم ایکول (2009) همراستا می باشد.