برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

که در آن:
تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.
واریانس زیر آزمون ام. واریانس کل آزمون.
در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسش نامه ها، یک مرحله پیش آزمون انجام شد . بدین صو رت که ابتدا تعداد 30 پرسش نامه در جامعه ی مورد نظر توزیع و جمع آوری شده و پس از وارد کردن داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ ) محاسبه شد. معمولاً آلفای کمتر از 6دهم پایایی ضعیف ، 6/. تا 8/. قابل قبول و بالاتر از8/. نشان دهنده ی پایایی بالا است. از این رو هر چه این عدد به یک نزدیک تر باشد بهتر است. در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب مورد نظر برای پرسش نامه ها تقریبا 83/. تعیین شد . در ضمن در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل و بررسی داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار ا ستنباطی )ضریب همبستگی اسپیرمن وآزمون فریدمن( استفاده شده است.
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل آماری داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفته است در بخش نخست داده های خام به صورت جداول فراوانی و درصد فراوانی و توافقی ارائه شده ونمودارها و جداول آماری مربوطه رسم گردیده است و در بخش آماراستنباطی برای تبیین ارتباط بین متغیرها از روش آزمون همبستگی خطی ، آزمون اسپیرمن و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .
3 -6-1 مفروضات در کاربرد آزمون همبستگی خطی
در صورتی محقق می تواند از این آزمون استفاده کند که شرایط زیر محقق شده باشد (مؤمنی، 1387، 128):
1- توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد و بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.
2- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
برای بررسی عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل از آزمون دوربین- واتسون و برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف استفاده میکنیم. در صورتی که نتایج این آزمون ها مورد قبول باشند، ما مجاز به استفاده از آزمون همبستگی خواهیم بود.
3-6-2 آزمون دوربین واتسون
یکی از مفروضاتی که مدنظر قرار میگیرد، استقلال خطاها از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رش همبستگی وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده میشود. مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و 4+ قرار دارد. و چنانچه این آماره در بازه 5/ 1 تا 5/ 2 قرار بگیرد، عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود .
الف ) آزمون t استودنت زوجی مستقل (Independent Two Sample T Test )
این آزمون از جمله آزمونهای است که جهت بررسی میانگین های دو نمونه مستقل از دو جامعه با واریانسهای برابر مورد استفاده می شود.اگر نمونه مستقل از جامعه اول و
نمونه از جامعه دوم باشد به شرط برابر واریانسهای دوجامعه داریم:

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع پایان نامه و درجه حرارت

با درجه آزادی
جهت بررسی و تحلیل این آزمون باید وجود دو پذیره زیر بنایی را مورد توجه قرار دهیم:
الف) آیا داده ها دارای توزیع نرمال می باشند ؟( جهت مستقل بودن نمون ها)
ب) آیا واریانسهای دو جامعه با هم برابرند؟(جهت تصادفی بودن نمونه ها)
در صورتی که دو شرط فوق بررسی و اثبات گردید می توان از آماره T جهت مقایسه میانگینهای استفاده نمود . اگـــــــر سطح معنی داری Sig یا سطح معنی داری آزمون ازمقدار 5 درصد کمتر باشد می توان با احتمال 95 درصد معنی دار بودن میانگین دو جامعه را پذیرفت یعنی فرض صفر رد خواهد شد و میانگینهای دو جامعه باهم برابر نمی باشند:
ب) آزمون همبستگی پیرسون (Pearson Correlation)

دسته بندی : علمی