برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

همان طور که درجدول فوق مشاهده می‌گردد، بالاترین رتبه مربوط به مشتری گرایی می‌باشد و کمترین رتبه مربوط به هماهنگی بین وظیفه ای می‌باشد.
فصل پنجم: نتیجهگیریو پیشنهادات
5-1) مقدمه
گامنهاییهرتحقیق،تجزیهوتحلیلدقیقونتیجهگیریهایحاصلازانجامتحقیقاست.بدین منظور داده‌های حاصل از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل جهت بررسی روابط متقابل میان اجزای گرایش بازار ( مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای ) و رابطه آن ها با نوآوری آزمون گردید.
نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و آزمونهای آماری ارائه می‌گردد و سپس پیشنهادات لازم در دو بخش تحت عناوین پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.
بنابراین با توجه به توضیحات مذکور، این فصل شامل موارد زیر است :
بررسی نتایج فرضیات و آزمونهای آماری.
بررسی نتایج حاصل از مدل ارائه شده.
ارائه پیشنهادات.
همانطوری که در فصل اول و چهارم عنوان شد فرضیات تحقیق عبارتند از :
فرضیه اصلی:
بین گرایش به بازار و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
فرضیههایفرعی:
بین مشتریگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
بین رقیبگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
بین هماهنگیبینوظیفهای و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
فرضیات مذکور مورد آزمون واقع گردید و در نهایت مدل برای بررسی روابط متقابل بین آنها تدوین گردید.
5-2) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون
با توجه به فرضیات مطرح شده در تحقیق حاضر، به بررسی نتایج آنها می‌پردازیم :
فرضیه اول : بین مشتریگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با 0.24 و معنادار ) می‌توان گفت که بین مشتریگرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیرازرابطه معنی‌دار و مثبت قوی وجود دارد و این مسئلهبیانگر این است که هرگونه افزایشی در مشتریگرایی موجب افزایشی در نوآوری می شود.
فرضیه دوم : بین رقیب گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با 0.5 و معنادار ) می‌توان گفت که بین رقیب گرایی و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیرازرابطه معنی‌دار و مثبت قوی وجود دارد و این مسئلهبیانگر این است که هرگونه افزایشی در رقیب گراییموجب افزایشی در نوآوری می شود.
فرضیه سوم : بین هماهنگی بین وظیفه ای و نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز رابطه وجود دارد.
دسته بندی : علمی