برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

به هر حال افتخار هر ایرانی است که پایه علوم قرن آینده از نظریات یک ایرانی می باشد؛ باید قدر این فرصت را دانست و در تعمیم نظریه فازی و استفاده از آن کوشش و تلاش کرد. اتسان به مدد تعقل و اندیشه است که توانسته طبیعت چموش را رام خود کند، و فرهنگ و تمدن را رنگ و جلا ببخشد. مگر نه اینکه فرهنگ از انگیختگی و پویایی ارتباط دوره به دوره ی انسان و طبیعت، انسان و انسان، انسان و ابزار، انسان و جامعه و زبان معنا یافته است؟ به مدد همین اندیشه است که آدمی مخلوق توانسته اثر انگشت خودش را بر طبیعت و زمانه ی خود حک کند، و حتی تا مقام خالق، خودش را بالا کشد. هیچ فکر کرده اید که علم و صنعت با سرعت نور، چنان در خدمت بشر قرار گرفته که به جای او محاسبه و اندیشه می کند؟ هیچ فکر کرده اید که همه لوازم پیرامون مان که آسایش را برایمان معنا می کنند و تکنیک اتومات را در خود دارد خالق ومبتکری به نام پروفسور “لطفی علی عسگرزاده” دارد؟
2-10-4 نگاهی کوتاه به چند مقاله مرتبط
سان ولین ]40[در سال 2009 مطالعاتی در مورد میزان تاثیرگذاری فاکتورهای رقابتی درسایت های تجاریو خریدو فروش اینترنتی انجام داد که نتایج حاصل را در مقاله ای باعنوان ارزیابی فاکتور های رقابتی توسط روش تاپسیس فازی در محیط سایت های خرید و فروش به چاپ رساند.
در این مقاله نگاهی به انواع فاکتور ها و جنبه های مثبت و منفی تجارت اینترنتی پرداخته شده که دسته بندی ای از این معیارها درشکل 2-13 دیده می شود:
Taiwanyahoo
PC home
Unimail
eBay
Taiwanyahoo
PC home
Unimail
eBay
شکل 2-13 : معیار های مثبت و منفی تجارت اینترنتی

مطلب مرتبط :   پایان نامه روانشناسی در مورد :میزان سازگاری-دانلود متن کامل

در ادامه با کمک منطق فازی و متد تاپسیس به مقداردهی و وزن دهی به معیار ها پرداخته شده و از میان چهار سایت مورد مطالعه ، سایت HOME PCدر رتبه اول قرار گرفت. در انتها سان ولین با کمک روش تاپسیس فازی دریافتند که از میان تمام معیارها، دو معیار امنیت و اطمینان بیشترین تاثیر مثبت را برروی کاربران این گونه سایت ها می گذارند.
روحانی و همکارانش]41[طی مقاله ای در سال 2012 به بررسی وارزیابی هوش تجاری برای سیستم های سازمانی پرداختند. از این رو با ارائه ی یک سیستم پشتیبانی از تصمیمات مدیران سازمان ها را جهت خرید و یا ارتقاء سیستم های سازمانی خود حمایت کردند.لازم به ذکر است این مدل با توجه به نوع سازمان مدیران را در انتخاب مناسب ترین هوش سازمانی کمک و پشتیبانی میکند. در شکل 2-14 نگاهی کوتاه به مراحل انجام کار پرداخته شده است.
Forming decision making team
Forming decision making team
Determining alternatives
Determining alternatives
Determining the criteria
Determining the criteria