برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

برای محیط‌های بدون نویز، مسئله به صورت زیر تعریف می‌شود:
St.
که در روابط بالا Φ مشاهدات را در یک لحظه از زمان نشان می دهد که از الکترود ثبت شده است. J نشان دهنده میزان جریان یا گشتاور منابع در سه جهت در مغز و k ماتریس حوزه هدایت می باشند.
توموگرافی الکترومغناطیسی استاندارد با رزولوشن پائین
این الگوریتم [62] روشی توموگرافیک برای فعالیت‌های الکتریکی نورون‌ها است، که درآن مکان‌یابی بر اساس استاندارد کردن تصاویر توزیع جریان است. این روش مانند روش قبلی از مینیمم کردن ترم جواب استفاده می‌کند. اما این الگوریتم یک مسیر کاملاً متفاوت طی می‌کند.
در این جا تابع هدف مورد نظر به صورت زیر است:
که در آن α پارامتر تنظیم‌‌کننده و c پتانسیل حاصل از الکترود مرجع خاص است. این تابع نسبت به J و c مینیمم می‌شود. جواب واضح این معادله به صورت زیر است:
که در معادلات بالا H ماتریس مرکزی کننده (عملگر مرجع متوسط است)، I ماتریس واحد و 1 برداری از یک می باشد. با در نظر گرفتن مرجع متوسط معادلات زیر حاصل می شود:
استاندارد کردن جواب نیاز به مشخص کردن واریانس دارد. مقدار واقعی واریانس برابر با ماتریس واحد در نظر گرفته می‌شود.
که I ماتریس همانی می‌باشد. همچنین پتانسیل الکتریکی حاصل از نویز متناسب با ماتریس H در نظر گرفته می شود.
علاوه بر این فرض می‌شود که فعالیت واقعی حاصل از منابع و نویز مستقل از هم عمل می‌کنند. با توجه به روابط بالا و در نظر گرفتن مستقل بودن منابع و نویز روابط زیر برای واریانس سیگنال و به دست می‌آید.
با در نظر گرفتن این روابط رابطه زیر حاصل می‌شود.
جمع بندی
در این فصل در ابتدا روش مکان یابی پیشنهادی که برای رفع مشکل روش قبل از آن اراﺋﻪ شده است و پس از ویژگی مورد استفاده در این پایان نامه توضیح داده شد. پس از آن در مورد الگوریتم‌هایی، که در فصل بعد با روش ما برای مشخص کردن خستگی مقایسه می‌شوند، صحبت شد. در فصل بعد این روش‌ها پیاده سازی و نتایج آن‌ها مقایسه می‌شود.
فصل چهارم
آزمایش ها و نتایج
4- آزمایش‌ها و نتایج
مقدمه
به طور کلی هدف از انجام این پایان نامه بررسی میزان خستگی می‌باشد. برای این کار در فصل قبل روش کار توضیح داده شد. در این فصل نتایج حاصل از اعمال این روش بر روی دو داده بررسی می‌شود. داده اول از 17 نفر قبل و بعد از انجام فعالیت ثبت شده است. در این بخش نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی و روش‌های توضیح داده شده پیشین در فصل قبل بر روی این داده‌ها با هم مقایسه می‌شود. همانطور که در ادامه دیده می‌شود روش ما هم از نظر صحت و هم از نظر پیچیدگی بهتر از روش‌های پیشین می‌باشد. علاوه بر این برای اینکه بتوانیم روش پیشنهادی را برای مشخص کردن میزان خستگی به صورت پیوسته امتحان کنیم سیگنال EEG شبیه سازی شده را به کار بردیم. این سیگنال بر اساس خصوصیاتی که در حین خسته شدن در سیگنال EEG افراد مختلف دیده شده است، مانند افزایش باند آلفا یا نویز EOG شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی برروی این سیگنال نیز در این فصل دیده می‌شود. همچنین از آنجا که روش ما بر اساس روش مکان یابی استوار است بهبود صحت آن نسبت به روش پیشین نیز بررسی می‌شود. در نتیجه در این فصل ابتدا سیگنال‌های استفاده شده در این پایان نامه توضیح داده می‌شوند. پس از آن ابتدا دقت روش مکان یابی پیشنهادی امتحان می‌شود و پس از آن به بررسی میزان خستگی بر روی سیگنال‌های توضیح داده شده می‌پردازیم.
شبیه سازی سیگنال EEG برای مشخص کردن دقت روش مکان یابی پیشنهادی
برای نشان دادن افزایش دقت روش مکان یابی پیشنهادی، سیگنال EEG با دو منبع وابسته شبیه سازی شده است. این دو منبع در مکان‌های زیر قرار گرفته‌اند (شکل 4-1).
منبع 1: x=-10.5, y= 20, z=14 میلی متر
منبع 2: x=10.5, y= 30, z=14 میلی متر
میزان وابستگی بین منابع با در نظر گرفتن گشتاور آن‌ها مشخص می‌شود:
دسته بندی : علمی