برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل (5-7) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول)
شکل (5-8) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل اول)
5-1-2 سرعت بحرانی کابل دوم
به دلیل پیچیدگی خاصی که در کابل دوم وجود دارد انتظار می رود سرعت بحرانی در این کابل کمی با کابل اول متفاوت باشد. در کابل دوم نیز مانند کابل اول می بایست ماتریس های جرم، سختی، میرایی و نیروهای آیرودینامیکی محاسبه شده و ضرایب معادله مشخصه استخراج شود. همانگونه که گفته شد پدیده گالوپینگ زمانی رخ می دهد که حداقل یکی از ها دارای علامت منفی شود. منحنی های مربوط به ها بر حسب سرعت باد برای کابل دوم در شکل های 5-9 تا 5-14 ارائه شده اند. همانگونه که دیده می شود در سرعت باد نزدیک به 13/7 متر بر ثانیه صفر می شود و درسرعت های بیشتر و و منفی می باشند. بنابراین انتظار داریم در این محدوده پروفیل استاتیکی کابل ناپایدار باشد و اگر کابل کمی از حالت تعادل خارج شود نوسانات آن رشد کرده و نهایتا به نوسانات حدی نهایی برسند.
شکل (5-9) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم )
شکل (5-10) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم )
شکل (5-11) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم )
شکل (5-12) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم )
شکل (5-13) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم )
شکل (5-14) ، منحنی درایه های ستون اول جدول راث بر حسب سرعت باد (کابل دوم )
5-2 بررسی اثر پارامترهای کابل
در این قسمت بررسی مختصری بر روی اثر گذاری پارامترهای کابل در سرعت بحرانی و دامنه نوسانات نهایی کابل انجام می شود. اگر چه نتیجه گیری هایی که در این قسمت از روی نتایج حاصله به دست می آید جامع نبوده و فقط برای کابلی که مورد نظر است صحیح می باشد با این حال این بررسی می تواند مقدمه ای برای کار تحلیلی روی معادلات ونشان دادن اثر پارامترهای کابل به صورت تحلیلی باشد. در این قسمت برای نشان دادن اثر هر کدام از پارامترهای تاثیر گذار، سایر پارامترها ثابت در نظر گرفته می شوند و با تغییر پارامتر مورد نظر به ازای چند مقدار از آن، سرعت بحرانی به دست می آید و نتایج در نموداری نشان داده شده و با هم مقایسه می شود. نمودارهایی که در این قسمت ارائه شده است برای پنج مقدار مختلف هر پارامتر به دست آمده را نشان می دهد.
پارامترهایی که در ماتریس سختی سیستم تاثیر گذار می باشند شامل موارد زیر می باشد:
استحکام کششی کابل ( EA )
استحکام پیچشی کابل ( )
مولفه افقی کشش کابل ( H )
سختی فنرهای دو طرف کابل ( )
پارامترهایی که در ماتریس جرم سیستم تاثیر گذار می باشند شامل موارد زیر می باشد:
جرم کابل ( )
طول کابل ( )
پارامترهایی که در نیروهای آیرودینامیکی سیستم تاثیر گذار می باشند شامل موارد زیر می باشد:
دسته بندی : علمی