برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ضرورت ریسک پذیری از آنجا حاصل می گردد که تصمیم گیری به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف مدیران در بسیاری از اوقات در شرایط ابهام و با عدم اطمینان اتخاذ شود به طوری که در این حالت تصمیم گیری احتیاج به ریسک پذیری بالایی دارد ( اسمعیلی گیوی و همکاران ، 1388 ، 14).
ریسک پذیری و تحمل شکست ، فرهنگ یک سازمان کارآفرینانه را از سایر فرهنگ ها متمایز می سازد و شدت کارآفرینی با پذیرش شکست رابطه دارد ( موریس ، 1998 ) .
مدیران برای بالا بردن روحیه ریسک پذیری باید محیطی را فراهم کنند تا این ویژگی تشویق گردد . باید شرایطی ایجاد شود که مدیران شکست و اشتباه را به عنوان مسئله ای اجتناب نا پذیر در فرآیند نوآوری بپذیرند . در صورتی که مدیران ارشد معیارهای ارزیابی دقیق و روشن و قابل دسترسی در اختیار کارکنان بگذارند ، به طور قطع کارکنان در همه ی سطوح نسبت به موقعیتهای ریسکی جدید و معقول بیشتری متعهد می شوند ( همان منبع ، 15 ) .
عناصر چهارچوب نظری گتزلز را می توان در مدل یا نمودار زیر نشان داد :

نمودار 2-10 : عناصر چهارچوب نظری گتزلز ( محمودی ؛ 1388 )
مدل دیگری نیز از ریسک پذیری در زیر نشان داده شده است :

نمودار 2-11 : ( همان منبع )
وگنر( 2007 ) در تحقیق خود نشان می دهد که در شروع فعالیتهای کارآفرینانه ، مخاطره جویی و ریسک پذیری نقش مهمی را ایفا می کند ( بهرام زاده و همکاران ، 1387 ) .
2-16 پیشینه تحقیق
پژوهش گران بسیاری در تحقیقات خود به بررسی روابط میان گرایش به کارآفرینی و عملکرد سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارها ی بزرگ، کوچک و متوسط و رشد آنها در نقاط مختلف جهان و در صنا یع مختلف تولیدی و خدما تی پرداخته اند که به چند مورد از آنها در ذیل اشاره شده است .
2-16-1 تحقیقات داخلی
1- ایمانی پور و زیودار (1387 ) در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه ی گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد به این نتیجه رسیدند که گرایش به کارآفرینی شرکتی دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد است.
2- تحقیق دیگری توسط علیرضا مقدسی با عنوان ” امکان سنجی پیاده سازی کارآفرینی سازمانی ” انجام گرفت که عمده ترین ابزار در این تحقیق پرسشنامه و روش مورد استفاده تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و استنباطی بوده است . پایایی ابزار پرسشنامه به تایید رسیده و ضریب آلفای کرونباخ برای آن96/0 محاسبه شده است . نتایج نشان داد که میزان حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد از افراد خلاق و نوآور/ دوره های آموزشی برای کارکنان / ساختارسازمانی / سبک رهبری مدیران ارشد شرکت و داشتن رویکرد استراتژیک برای پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد .
2-16-2 تحقیقات خارجی