برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

1- در تحقیق برت و واینستاین (1998 ) با عنوان ” بررسی رابطه ی میان بازارگرایی، انعطاف سازمانی و کارآفرینی شرکتی و تأثیر آن ها بر عملکرد شرکتها ” نتیجه ای که بدست آمده بود حاکی از این بود که میان بازارگرایی، انعطاف سازمانی و کارآفرینی شرکتی همبستگی معناداری وجود دارد و رابطه ی مستقیم و معناداری نیز میان هر سه مؤلفه و عملکرد شرکت وجود دارد .
2 – در تحقیقی که هاینونن و کورولا (2003 ) با عنوان ” اندازه گیری همبستگی میان پیش نیازها و پیامدهای کارآفرینی سازمانی ” انجام داده بودند نتیجه ی تحقیقشان به این صورت بدست آمد که میان پیش نیازها و پیامدهای کارآفرینی سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .
3- در سال 2007 تحقیقی که توسط مارول و همکاران تحت عنوان ” سنجش میزان اثربخشی هشت عامل در تعیین میزان گرایش به کارآفرینی شرکتی ” انجام گرفته بود منجر به شناسایی عوامل تعیین کننده ی میزان گرایش به کارآفرینی شرکتی گشت .

4 – در تحقیق دیگری با عنوان ” بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر میزان فروش ” که توسط کاوین، گرین و اسلوین و در سال( 2003 ) صورت گرفته بود این نتیجه را در پی داشت که گرایش به کارآفرینی شرکتی بر رشد فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد.
5 – بیرلی و دلی ( 2007) به بررسی رابطه ی راهبردهای دانشی و عملکرد مالی پرداختند که نتیجه ی حاصل از این تحقیق رابطه ی مستقیم و معنادار راهبردهای دانشی و عملکرد مالی بود .

مطلب مرتبط :   اندازه گیری و بهینه سازی

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاووش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء،موضوع تحقیق قرار دارد.منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی،شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص،قضاوت و ابتکار است.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار می گیرد.
3-2 روش تحقیق
دشوارترین گام در فرایند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیزی یک مانعی یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تحقیق است.
در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت دست یافت(سرمد و همکاران، 1381، 170).
بنابراین این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین تحقیق حاضر، از نوع روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین جهت گیری کارافرینی و رشد شرکت ( رشد کارکنان و رشد فروش ) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه واحد آن چند است .
3-3 جامعه مطالعاتی
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، 1383، ج 1، 5) .
از آنجایی که صحت ودقت پژوهش تا حد زیاد تحت تاثیر جامعه ای قرار می گیرد که نمونه از آن انتخاب شد.لذا انتخاب جامعه که نمونه از آن انتخاب شده بسیار با اهمیت است .
جامعه مطالعاتی این تحقیق شامل شرکت های کوچک واقع در شهر گلپایگان می باشد . تعداد شرکت ها در جامعه آماری این تحقیق 160 شرکت می باشد.
حجم نمونه:
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از فرمول حجم نمونه کوکران استفاده شده است.

مطلب مرتبط :   صنایع غذایی و برانگیختگی

Z برابر 96/1درسطح اطمینان 95 درصد می باشد وd خطای حدی (عبارت است ازحداکثرخطایی که ما می پذیریم که از آن چشم پوشی نماییم ) 1/0 برآورد شده است.