برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ساختار و ارتباطات مراجع و کانالهای رسمی ارتباطات مهم هستند. ساختارهای غیر رسمی و ارتباطات افقی برفعالیتهای سازمانی و اقتصادی چیرگی دارند.
تصمیم گیری مدیریت ارشد پارامترهای سازمان را تعیین می کند.ممکن است امکان ارائه ی اطلاعات از زیردستان را فراهم کند و ممکن است آن را فراهم نکند. مدیریت ارشد هدف را تعیین می کند. استفاده از اطلاعات زیر دستان ترغیب و تشویق می شود.
کارکنان به عنوان منبعی فنی که به راحتی جایگزین می شوند.
یک منبع کلیدی که باید حفظ شده و با
کامل ترین شکل ممکن از آنان استفاده شود.
خلاقیت چیزی که باید آن را تحمل کرد.
چیزی که باید آن را تقویت و ترغیب کرد و آن را توسعه داد.
2-11-2 الگوی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر :
کوراتکو، نافزیگر و همکارانشان، معتقدند که فرایند ایجاد کسب وکار کارآفرینانه ی جدید، محصول تعامل عوامل مختلف است.

نمودار 2-4 الگوی کارآفرینی سازمانی کوراتکو ونافزیگر (عبدالملکی و همکاران ، 1387 ، 5 )
2-11-3 الگوی کارآفرینی سازمانی اکهلس و نت:
این الگو توانایی سازمان را برای بقا در یک محیط سرشار از نوآوری نشان می دهد )اکهلس و نت ، 1998 به نقل از عبدالملکی ؛ 1387 ، ص 5 ) .
2-12 گرایش کارآفرینی ( جهت گیری کارافرینانه ) :
شرکت های مختلف دربخش های گوناگون صنعتی وخدماتی،به شکلی فزاینده گرایش به کارآفرینی شرکتی به عنوان دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار نوآوری و پیشگامی هستند (کوراتکو و همکاران ؛ 2005 ) .
استیونسون و جاریلو ( 1990 ) بیان داشتند که کارآفرینی گرایشی در جهت شناخت فرصت هاست (به نقل از دیوید اودرتچ ، 2012 ) .
2-13 فرهنگ سازمانی و نوآوری :
یک فرهنگ با گرایش نوآوری، اصولاً به عنوان نیاز به حداکثر نمودن ایده های نوآور که در یک دوره معین پدیدار می گردد، تعریف می شود. یکی از تعاریف دقیق تر اشاره دارد که فرهنگ نوآوری به عنوان یکی از راه های تفکر و رفتاری است، که ارزش ها و گرایش های یک سازمان را ایجاد، توسعه و بنا می گذارد و شامل پذیرش و حمایت از ایده ها و تغییرات بهبود دهنده در عملکرد و کارائی شرکت می باشد، حتی اگر این تغییرات به معنی تضاد با رفتار سنتی و مرسوم باشد.
فرهنگ سازمانی، مجموعه ای از معانی مشترک است با ویژگی هایی که نظام ارزشی حاکم برسازمان را تشکیل می دهد و باعث تمایز سازمانی از سازمان دیگر می شو د. در واقع همان عاملی است که شیوه انجام امور را تعیین می کند و حال و هوایی است که هر تازه واردی در سازمان، آن را حس می کند . این فرهنگ آنقدر قوی است که ناخودآگاه در وجود فرد رخنه کرده و تفکر و رفتار سازمانی وی را تشکیل می دهد ( آزادی و ارشدی ؛ 1388، 5 ) .
یکی از عوامل موثر در بروز نوآوری در یک جامعه یا سازمان، زمینه سازی و بسترسازی در بین انسان ها جهت ایجاد فرهنگی است که همگان در تلاش برای رشد دادن دیگری هستند و با تأثیر برروی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می کنند .( منبع قبلی ) .
مدل هیگینز (1995 ) ارتباطی را بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت نوآوری کارمندان ایجاد می کند.