برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

امروزه درکشورهای مختلف توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی اقتصاد مدار و کارآفرینان می شود .تقویت کارآفرینی و ایجاد بسترمناسب برای توسعه ی آن ازابزار پیشرفت اقتصادی کشورها ، به ویژه کشورهای درحال توسعه است . براساس بیانیه ی جهانی کارآفرینی ، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و درسطح فعالیت کارآفرینانه ملی وسازمانی وجود دارد (آرچی بونگ ، 2004 ) .
درهرکشوری کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و باید تلاش شود که توانایی های آنها بیشترشده و مهمترازهمه ، ساختارهای موجود اجازه دهند که کارآفرینان ابراز وجودکنند(تامسون و جان ، 1999) .
ازجمله عوامل موفقیت بنگاههای اقتصادی دردنیای کنونی توجه جدی به کارآفرینان و تحلیل مسائل آنها از رویکرد کارآفرینی است ( دانکا ؛ 2000، ص 2-4) .
کارآفرینی سازمانی راهی برای بازآفرینی قابلیتهای اقتصادی وسازمانی به شمارمی رود) صمدآقایی ، 1378 ، ص 3) .
1-4 چارچوب نظری:
لازم به توضیح است که فعالیتهای مخاطره آمیز در کارآفرینی مستقل وفردی به معنای راه اندازی و سازماندهی یک سازمان جدید یا تأ سیس یک شرکت بوده و فعالیت مخاطره آمیز درمفهوم کارآفرینی شرکتی به معنای توسعه ی فعالیتی جدید در چارچوب یک سازمان موجود است. علاوه براین ، کارآفرینی سازمانی معادل واژه لاتین Intrapreneurship است که درآن یک فرد آغازگر فعالیتهای مخاطره آمیز درسازمان است . ازطرف دیگر ، لازمه ی کارآفرینی شرکتی آن است که کل سازمان وکارکنان آن دارای روحیه ی کارآفرینی شوند (احمدپور، 1383، ص 136-137 ) .
درواقع،این باور وجود دارد که اعمال کارآفرینی در یک سازمان موجود ، طیف وسیع وگسترده ای است (هینونن و کورویلا ؛ 2003) که نیل به درجات متعالی آن امری بسیار خطیرقدم گذاری و حرکت مثبت به سوی مدارج بالای این طیف ، موجب اثرگذاری مستقیم برعملکرد سازمان و بهبود محسوس آن می شود ( هورنسبای و همکاران ، 1993 ) .
در این تحقیق، جهت گیری کارآفرینی نهایتاً روی رشد کارکنان و رشد شرکت اثرگذار خواهد بود . متغیر مستقل این پژوهش جهت گیری کارآفرینی و متغیر وابسته این پژوهش رشد شرکتهای کوچک می باشد که شامل رشد کارکنان و رشد شرکت است .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه خلاقیت و نوآوری و استفاده از دانش

نمودار 1-1 مدل تحقیق : ارائه شده توسط گولرو گوربوز و ساینم ایکول (2009)
1-5 فرضیات :
1- جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.
2-جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان شرکتهای کوچک تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.
3-به نظر می رسد میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
4-به نظر می رسد میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
1-6 اهداف تحقیق:
1-6-1 هدف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری است که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک شود .
1-6-2 اهداف فرعی :
تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان شرکتهای کوچک
شناخت رابطه ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
شناخت رابطه ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها