برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تصویر 2-2: تصاویر مربوط به نرم افزار آنالیزگر پرسشنامه
ثبت DMFT
به منظور ثبت وضعیت تجریه پوسیدگی دانشجویان مورد مطالعه، دانشجویان در قالب گروه های 20 نفری در روزهای تعیین شده در بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، مورد معاینه دندانی قرار گرفتند. در ابتدا ازهر دانشجو وضعیت تجربه پوسیدگی دندانی در زمان ورورد به دانشگاه پرسیده شد و به صورت DMFT در زمان ورود به دانشگاه ثبت گردید. سپس دانشجو با یکی از اساتید راهنما در زمینه ثبت وضعیت DMFT با کمک اصول راهنمای WHO کالیبره شد ه و یکسان سازی دید انجام شد . معاینه برروی یونیت دندانپزشکی و با استفاده از نور یونیت، آئینه و سوند دندانپزشکی انجام گرفت. . بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت، شاخصDMFT،برای هر دانشجو مشخص شده و در نهایت نمره DMFT در زمان انجام مطالعه ثبت گردید. سپس تغییرات DMFT از سال ورود به دانشگاه تا سال تحصیلی 91 به صورت دلتا DMFT ثبت شدو با استفاده از نرم افزار SPSS همبستگی بین دلتاDMFT با اندکس سلامت تغذیه بدست آمد.
نحوه محاسبه نمایه تغذیه
نمایه تغذیه شامل 10 آیتم است که شامل گوشت و حبوبات، نان و غلات، لبنیات، میوه، سبزیجات، چربی،کلسترول، چربی اشباع شده، تنوع غذایی طبق هرم تغذیه و نمک می باشد که مجموع انها با هم جمع می شود. بجز نمک که در ایران تعریف نشده است.
نحوه ی بدست آوردن نمایه تغذیه: 1- گوشت و حبوبات: ابتدا مجموع کل مصرف گوشت را بدست میاوریم. سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر 35 می کنیم تا تعداد سهم مصرفی گوشت بدست آید. همچنین مجموع کل مصرف حبوبات هم بدست میاوریم. سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر 100 کرده تا تعداد سهم مصرفی حبوبات بدست آید. تعداد سهم گوشت و سهم حبوبات با هم جمع گشته و طبق جدول زیر نمایه محاسبه میشود:
جدول 2-1: نمایه تغذیه ای گوشت و حبوبات
سهم مصرفی گوشت و حبوبات نمایه تغذیه ای
3 10
2 7
1 3
.0.5 2
0 0
2- نان و غلات: ابتدا مجموع کل مصرف نان را بدست میاوریم. سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر 35 می کنیم تا تعداد سهم مصرفی نان بدست آید. همچنین مجموع کل مصرف برنح ها هم بدست میاوریم. سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر 20 کرده عدد بدست آمده را مجددا تقسیم بر 4 میکنیم تا تعداد سهم مصرفی برنج بدست آید. تعداد سهم نان و سهم غلات با هم جمع گشته و طبق جدول زیر نمایه محاسبه میشود:
جدول 2-2: نمایه تغذیه نان و غلات
سهم مصرفی نان و غلات نمایه تغذیه ای
11-10 10

دسته بندی : علمی