برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(2-6)
که I در آن نشان‌دهنده شاخص انباشته شده، N تعداد اجزاء جمع‌بندی شده، Si زیر‌شاخصی برای جزء i و Wi وزن جزء i است. با استفاده از‌این روش، جایگزینی و جبران پذیری کامل در میان تمام زیر‌ شاخص‌ها رخ می‌دهد(Nardo et al., 2005). به‌این معنی که مقادیر کم برخی از زیر شاخص‌ها توسط مقادیر بالای دیگر شاخص‌ها جبران می‌شود. در نتیجه، ممکن است در موارد مختلف، یک شاخص مقادیر شاخص انباشته‌شده یکسان داشته باشد، حتی در صورتی که مقادیر زیر شاخص‌ها برای هر یک از‌این موارد تفاوت کاملاً قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، اما به‌طور متوسط میانگین وزنی مقادیر در تمام مواردیکسان است.
روش معمول دیگری که برای انباشتگی مورد استفاده قرار می‌گیرد روش هندسی است که در معادله زیر نمایش داده شده است (Swameeandtyagi,2000):
(2-7)
نمادهای معادله فوق همان‌هایی که برای معادله قبلی ذکر شد می‌باشند. در مقایسه با روش محاسباتی، روش هندسی جایگزینی و جبران پذیری کامل در میان مقادیر زیر شاخص‌های اجزاء‌ایجاد نمی‌کنند. نتیجتاً دو مورد با تفاوت قابل ملاحظه‌ای در زیر شاخص‌هایشان، حتی اگر میانگین مقادیر زیر شاخص‌های وزن‌ شده‌شان یکسان باشد، ارزش شاخص انباشته شده‌ی متفاوتی دارند. بنابراین، اگرتفاوت مقادیر زیر شاخص‌ها مهم است، استفاده از روش هندسی مناسب‌تر است.

شکل 2-1 – مقایسه روش انباشتگی محاسباتی وهندسی
به‌این نکته باید توجه داشت که در دو معادله ‌قبلی شاخص‌های انباشته‌شده از طریق اجزاء بدست آمده است. با‌این حال می‌تواند به‌ همان شکل معادله‌ها در سطوح مختلف انباشتگی استفاده شود.
2-3-5 آنالیز توانمندی شاخص:
آنالیز نیرومندی شاخص‌ به توانایی شاخص‌ برای بکارگیری تحت شرایط مختلف، از جمله مکان‌های مختلف، مجموعه‌های از اجزاء و روش‌های پیچیده در محاسبه شاخص نهایی مربوط است. آنالیز نیرومندی برای ارایه درک بهتر در مورد نقاط ضعف و قوت شاخص‌، به سهامدارن مربوطه، به‌ویژه کاربران شاخص‌ها مفید است. تجزیه و تحلیل نیرومندی معمولاً توسط انجام آنالیز حساسیت و پذیرفتن عدم قطعیت در شاخص‌ها انجام می‌شود. به‌طور کلی در‌این آنالیز تلاش به تجزیه و تحلیل تاثیرات عدم قطعیت در ارزش‌های ورودی و خروجی است (Saisana et al., 2005).
2-4- شاخص فقر آبی
انتخاب (اجزا) برای WPI بر اساس اجماع کارشناسان اجتماعی و فیزیک، کاروران آب، محققان و سایر ذینفعان انجام شده است (Lawrence et al., 2003).‌ این کارشناسان در مورد رابطه میان فقر آب و فقر درآمد توجه داشته‌اند. فقر آب در مواردی که مردم به منابع آب دسترسی دارند، اما آب موجود مناسب و کافی نیست نمایان شده است، در حالی که فقر درآمد زمانی که موجودی آب کافی است اما مردم دسترسی به منابع آب ندارند نمایان شده است. بنابراین، ارزیابی عملکرد منابع آب نمی‌تواند با نادیده گرفتن فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی مربوط به منابع آب حاصل شود (Lawrence et al., 2003).
برای بدست آوردن مقادیر زیر‌ شاخص‌های اجزاءWPI، روش مقیاس دهی پیوسته استفاده می‌شود. حداقل و حداکثر مقادیر استفاده شده برای هر یک از شاخص‌های WPI به‌عنوان کمترین و بیشتری مقدار حقیقی در میان کشورهای شرکت‌کننده قرار می‌گیرد (Lawrence et al., 2003). مقدار زیر شاخص‌های اجزاء WPI محدوده‌ای از 0 تا 1 دارند.
در چارچوب اصلی WPI، هیچ طرح وزن بندی خاصی پیشنهاد نشده است. (Sullivan et al 2006) عقیده دارد که مسئولیت تعیین وزن شاخص باید به تصمیم گیرندگان محول شود، نه به محققان. در استفاده از WPI کاربران مجازند تعریف وزن‌بندی خودشان را به شاخص‌های WPI اختصاص دهند. با‌این حال (Sullivan et al 2006) براهمیت مشاوره روشن با ذینفعان مربوطه در مورد تعیین وزن تاکید دارند. در طول برنامه اول WPI برای تمامی‌اجزاء وزن برابر به‌کار گرفته شد (Lawrence et al., 2003)
دو فرآیند انباشتگی در WPI مورد استفاده قرار گرفته. اولین انباشتگی برای ترکیب مقادیر زیر شاخص‌های اجزاء مختلف در مولفه‌ها با استفاده از روش انباشتگی محاسباتی استفاده شده. درحالیکه اجزاء وزن مساوی داشتند مقدار شاخص برای هر جزء میانگین مقدار زیر شاخص برای هر مولفه است. هنگامی‌این ارزش‌ها برای پنج جز مولفه‌های WPI بدست آمد با استفاده از روش محاسباتی با وزن برابر برای بدست آوردن مقدار شاخص نهایی با دامنه‌ای از 0 تا 100 انباشته می‌شوند (Lawrence et al., 2003).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه آنالیز حساسیت و برنامه‌ریزی

فصل سوم
روش شناسایی تحقیق

3-1 محاسبه شاخص فقر آبی در حوضه آبریز زهره وجراحی
متدولوژی‌این بخش متاثر از چهار چوب WPI سالیوان و همکارانش می‌باشد که ارزیابی دسترسی فیزیکی منابع آب میزان دسترسی به آب استفاده از آب برای اهداف گوناگون عوامل محیطی مخرب اکولوژی سیستمهای آبی و ظرفیت‌های مختلف برای دسترسی آب ادغام کرده است. چهار چوب‌این بخش از 5 جز اصلی WPI سالیوان تشکیل شده است. منابع دسترسی ظرفیت استفاده و محیط زیست همچنین شامل چهارده معرف و شش زیر معرف( متغیر) است که مسائل مربوط به آب را در حیطه تحقیق منعکس می‌کند. اجزا معرفها و متغیرهایی که در‌این بخش مورد بررسی قرار گرفتهاند در جدول3-1-1 با جزئیات آمده است. از آنجایی که داده‌ها از منابع مختلف جمع آوری شدهاند برای استاندارد سازی داده‌ها متد ماکسیسم-‌مینیمم (مقیاس بندی پیوسته) که به صورت مخفف MAX-MIN نوشته می‌شود مورد استفاده قرار گرفته است تا داده‌ها در طیف استاندارد 0-100 قرار گیرند.
جدول3-1- خلاصهای از ساختار شاخص و داده‌های مورد استفاده برای ساخت آن را و همچنین ارتباط آنها را ارائه می‌دهد
3-2- روش محاسبه
به منظور محاسبه‌این شاخص از دو فرمول زیر استفاده می‌کنیم.