برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
3-2 روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. هدف از این نوع تحقیقات، توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا رشته شرایط است. تحقیق توصیفی در حقیقت جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه است. آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‏کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد .از نمونه تحقیق توصیفی می‏توان به ارزیابی نگرشها یا عقاید افراد نسبت به افراد، سازمانها، رویدادها یا رویه ها و نیز نظرسنجی های سیاسی پیش از انتخابات و تحقیقات بازار اشاره کرد. (بست،1374: 14).
در این تحقیق، پژوهشگر به بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان می‏پردازد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، از کل جامعه مورد نظر، جهت بررسی استفاده می‏شود. جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‏ها در اختیار آزمودنی‏ها قرار گرفته و پس از جمع‏آوری و نمره‏گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد.
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‏ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی، یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت‏ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و همکاران، 1384: 116 ). جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان استان سمنان که بیش از 15 سال ساکن در روستا بوده اند می باشد.
3-4 ابزار جمع‏آوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات صحیح و واقعی یکی از نکات مهم در انجام هر تحقیق علمی است. روش گرداوری اطلاعات بایستی با توجه به اهداف تحقیق و ویژگیهای نمونه انتخاب شود. پرسشنامه یکی از متدولترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، متشکل از مجموعه ای از پرسش های هدفدار است و با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر، دیدگاه و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‏دهد.با وجود انتقاداتی که به این روش وارد است این روش هنوز بعنوان رایج ترین روش در تحقیقات مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد (خاکی،1378 : 65).
در این تحقیق به منظور بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایت مندی روستاییان استان سمنان از روش پرسش نامه ای استفاده و به منظور آشنایی بیشتر با موضوع تحقیق و مطالعه انجام شده در این خصوص مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی انجام پذیرفت.
مولفه
گویه
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
شیوه مدیریت
هماهنگی خدمات مرکز با نیازها
رضایت از نحوه رسیدگی به شکایات و انتقادات
رضایت از فعالیت های جانبی مرکز
دسته بندی : علمی