برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

یافته ها، فرضیه دوم این پژوهش را مبنی بر اینکه بهزیستی روانشناختی پیش بینی کننده رضایتمندی زناشویی است، تایید کردند. یافته ها نشان داد که بهزیستی روانشناختی می تواند در حد قابل توجهی رضایتمندی زناشویی، را پیش بینی نماید. نتایج این مطالعه با نتایج ایمان و همکاران(1391)، اونیشی و همکاران(2012)، کند جانی(1386)، کوهن و همکاران(2009)، لو و همکاران(2008) همسو بود که همگی آنها بر نقش بهزیستی روانشناختی در پیشگویی کنندگی رضایتمندی زناشویی تاکید داشته اند. آنها تاکید داشته اند که بهزیستی روانشناختی باعث اعتلای سلامت شناختی و روانی افراد می شود که این موضوع می تواند بطور مستقیم بر روابط فرد تاثیرگذارد. بنابراین بهزیستی روانشناختی می تواند مستقیم و غیر مستقیم باعث ارتقایی میزان رضایتمندی زناشویی گردد.
جمع بندی
با توجه به مباحثه ذکر شده بهزیستی روانشناختی بعنوان یک متغیر مهم بصورت مستقیم و غیر مستقیم توانست رضایتمندی زناشویی را پیش بینی کند. بهزیستی روانشناختی با تاثیر گذاری و پیش بینی متغیر دوم این پژوهش یعنی کیفیت زندگی توانست بطور غیر مستقیم بر رضایتمندی زناشویی تاثیر بگذارد. همچنین متغیر بهزیستی روانشناختی با تاثیر مستقیم بر رضایتمندی زناشویی توانست در حد بسیار قابل قبولی میزان رضایتمندی زناشویی را تبیین و پیش بینی کند.
محدودیت های تحقیق:
از مهمترین محدودیت تحقیق می توان نبودن شرایط لازم برای بررسی کیفی متغیرهای موجود در پژوهش و ادغام آنها با مطالعات کمی اشاره کرد .
عدم کنترل بر دیگر جنبه های متغیر تاثیر گذار در رضایت مندی زناشویی
پیشنهادات:
الف: پیشنهادات پژوهشی:
پیشنهاد می گردد که از حجم نمونه بالاتر استفاده گردد.
پیشنهاد می گردد که استفاده از مطالعات کیفی در کنار مطالعات کمی استفاده گردد.
پیشنهاد می گردد مطالعات مشابه ای در جوامع آماری دیگر انجام گیرد.
پ: پیشنهادات کاربردی:
با توجه به یافته های پژوهش که نشان دادند که بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی با میزان رضایتمندی زناشویی رابطه مستقیم و معنادار دارد، لازم است نسبت به افزایش بهزیستی روانشناختی خانواده ها با استفاده از جلسات گروهی وابسته به نهادهای مرتبط با خانواده اقدام شود. همچنین سیاست های کلی در جهت ارتقای کیفیت زندگی خانواده ها تدوین شود.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
اسدی بیگی، ز.، و سپاه منصور، م. (1385). رابطه سبک های عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار متاهل 45-30 ساله شهر تهران. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص41.
ایمان, م. ت., یاد علی جمالویی, ز. (1391). بررسی تاثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان:مورد مطالعه زنان متاهل نجف آباد و فولاد شهر. جامعه شناسی کاربردی , 2-21.
اسدی بیگی، ز.، و سپاه منصور، م. (1385). رابطه سبک های عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار متاهل 45-30 ساله شهر تهران. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص41.
اشمالینگ، ک. ب.، فروزتی، ا.ا.، و جیکوبسون، ن. س. (1383). مسایل زناشویی. درک . هاوتون، کرک، سالکووس کیس و کلارک. رفتار درمانی شناختی. ترجمه حبیب الله قاسم زاده. تهران: انتشارات ارجمند.
اشمالینگ، ک. ب.، فروزتی، ا.ا.، و جیکوبسون، ن. س. (1383). مسایل زناشویی. درک . هاوتون، کرک، سالکووس کیس و کلارک. رفتار درمانی شناختی. ترجمه حبیب الله قاسم زاده. تهران: انتشارات ارجمند.
اشمالینگ، ک. ب.، فروزتی، ا.ا.، و جیکوبسون، ن. س. (1383). مسایل زناشویی. درک . هاوتون، کرک، سالکووس کیس و کلارک. رفتار درمانی شناختی. ترجمه حبیب الله قاسم زاده. تهران: انتشارات ارجمند.
ایمان, م. ت., یاد علی جمالویی, ز. (1391). بررسی تاثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان:مورد مطالعه زنان متاهل نجف آباد و فولاد شهر. جامعه شناسی کاربردی , 2-21.